Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 27.augusta 22.nolikumu

2019.gada 23.maijāNr. 19

protokols Nr. 7, 20. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra nolikumā Nr.33
“Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības
likuma 22.panta 1.daļu un Vispārējās
izglītības likuma 8. un 9. pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra nolikumā Nr.33 “Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

,,Jūrmalas pilsētas pamatskolas nolikums”.

1.2. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

,,1. Jūrmalas pilsētas pamatskola (turpmāk - Skola) ir Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk - Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša izglītības iestāde, kas īsteno speciālās pirmsskolas, speciālās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.”

1.3. Papildināt ar 8.3.apakšpunktu šādā redakcijā

,,8.3. Nodrošināt iespēju personām ar speciālām vajadzībām pēc vispārējās pamatizglītības ieguves atbilstoši spējām un veselības stāvoklim apgūt profesionālās pamatizglītības programmu.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis