Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 29.oktobra 42.nolikumu

2019.gada 29.augustāNr. 27

protokols Nr. 12, 8. punkts

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sprīdītis” nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šis nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sprīdītis” (turpmāk – iestāde) funkcijas, uzdevumus, struktūru un darba organizāciju.

2. Iestāde ir Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk - dome) izveidota un tās padotībā esoša iestāde, kas sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī krīzes situācijā nokļuvušajiem bērniem.

3. Iestādi reorganizē vai likvidē dome.

4. Iestāde savas funkcijas un uzdevumus veic Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes (turpmāk – Labklājības pārvalde) pārraudzībā un sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām organizācijām, citām juridiskām un fiziskām personām.

5. Iestādei ir savs zīmogs, norēķinu konts kredītiestādē, patstāvīga bilance, kā arī domes noteikta parauga veidlapas.

6.  Iestādes juridiskā adrese: Jūrmalā, Sēravotu ielā 9, LV-2012.

II. Iestādes struktūra, funkcijas un uzdevumi

7. Iestādi veido šādas struktūrvienības:

7.1. mājas atrodas divās adresēs, adrese – Ventspils šoseja 20A, Jūrmala, LV-2011 un Ventspils šoseja 20A k-1, Jūrmala, LV-2011; Grozīts ar domes 2020.gada 21.maija 15.nolikumu

7.2. Atbalsta centrs bērniem “Paspārne” (turpmāk – Centrs), adrese – Sēravotu iela 9 k-2, Jūrmala, LV-2011.

8. Bērnu un jauniešu mājās tiek nodrošināti ģimeniskai videi pietuvināti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumi bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem (turpmāk – bērni bāreņi) līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, ja bērns bārenis iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Pakalpojumu Jauniešu mājas bērniem bāreņiem ir tiesības saņemt no 15 gadu vecuma (turpmāk arī jaunieši). Bērnu un jauniešu mājās kopā tiek izmitināti ne vairāk kā 16 bērni. Grozīts ar domes 2020.gada 21.maija 15.nolikumu

9. Centrs nodrošina īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem institūcijā. Centrs sniedz pakalpojumus bērniem no 2 līdz 18 gadu vecumam, kuru ģimenēs krīzes situācijas rezultātā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi. Pakalpojums ir paredzēts astoņiem bērniem. Īpašas krīzes situācijas risināšanai, pamatojoties uz Centra sociālā darbinieka izvērtējumu, ar iestādes vadītāja rīkojumu Centram ir tiesības izmitināt vairāk par astoņiem bērniem, kā arī uzņemt Centrā vienu no bērna vecākiem.

10. Bērnu un jauniešu mājas uzdevumi ir:

10.1. nodrošināt bērniem bāreņiem mājokli, ilgstošu diennakts sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju institūcijā;

10.2. veicināt bērnu bāreņu ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu;

10.3. sagatavot bērnus bāreņus patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

10.4. nodrošināt bērnus bāreņus ar gultas vietu, pārtiku, apģērbu, sadzīvē nepieciešamo aprīkojumu atbilstoši viņa vajadzībām;

10.5. nodrošināt bērniem bāreņiem pirmo medicīnisko palīdzību, atbilstošu veselības parūpi un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus;

10.6. nodrošināt bērniem bāreņiem psiholoģisko palīdzību un individuālo konsultāciju sniegšanu;

10.7. nodrošināt audzināšanas darbu ar katru bērnu bāreni atbilstoši viņa individuālajai attīstībai;

10.8. nodrošināt informācijas sniegšanu bērniem bāreņiem par viņa tiesībām, pienākumiem, to realizācijas iespējām, kā arī iespēju saņemt palīdzību ārpus iestādes;

10.9. nodrošināt bērnu bāreņu tiesību aizsardzību ievērojot konfidencialitāti.

10.10. nodrošināt bērniem bāreņiem vispusīgu attīstību, radot tiem iespējas saturīgi pavadīt brīvo laiku, apmeklēt kultūras un sporta pasākumus, kā arī iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs iestādē un ārpus tās;

10.11. nodrošināt bērniem bāreņiem saskarsmes iespējas ar vienaudžiem, vecākiem, brāļiem (pusbrāļiem), māsām (pusmāsām), vecvecākiem, kā arī citām bērnam pietuvinātām personām;

10.12. veicināt bērnu vecāku un pietuvinātu personu, kuras ilgu laiku ar to dzīvojušas nedalītā mājsaimniecībā, emocionālās saiknes uzturēšanu;

10.13. iestādes kompetences ietvaros nodrošināt individuālās konsultācijas bērnu bāreņu ģimenes locekļiem;

10.14. nodrošināt bērniem bāreņiem izglītības ieguvi un audzināšanu;

10.15. nodrošināt palīdzību bērniem bāreņiem profesijas izvēlē un apguvē;

10.16. nodrošināt bērniem bāreņiem atbalsta sniegšanu pamatiemaņu apgūšanai, lai uzsāktu patstāvīgu dzīvi pēc pilngadības sasniegšanas, t.sk. piedalīšanos pārtikas produktu iegādē un maltīšu pagatavošanā;

10.17. nodrošināt bērniem bāreņiem palīdzību juridisko jautājumu risināšanā;

10.18. nodrošināt jauniešiem atbalstu darba meklējumos un pastāvīgu ienākumu gūšanā atbilstoši situācijai darba tirgū, tai skaitā sniedzot konsultācijas un veicinot kontaktus ar darba devējiem;

10.19. nodrošināt jauniešiem atbalstu pastāvīgas dzīvesvietas atrašanā.

11. Centra uzdevumi ir:

11.1. nodrošināt krīzes situācijā nokļuvušajiem bērniem (turpmāk – bērni) palīdzību un īslaicīgu patvērumu saskaņā ar bērna interesēm.

11.2. nodrošināt bērnus ar gultas vietu, pārtiku, apģērbu, sadzīvē nepieciešamo aprīkojumu atbilstoši viņa vajadzībām;

11.3. nodrošināt pirmo medicīnisko palīdzību, atbilstošu veselības aprūpi un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus;

11.4. nodrošināt psiholoģisko palīdzību un individuālo konsultāciju sniegšanu bērniem un tā vecākiem;

11.5. nodrošināt bērniem izglītības ieguvi un audzināšanu;

11.6. nodrošināt informācijas sniegšanu bērniem par viņa tiesībām, pienākumiem, to realizācijas iespējām, kā arī iespēju saņemt palīdzību ārpus centra;

11.7. pēc bērna uzņemšanas centrā, sazināties ar bāriņtiesu un sociālo dienestu atbilstoši bērna dzīvesvietai;

11.8. veicināt bērna psiholoģiskās un sociālās stabilitātes atgūšanu.

12. Centrā paredzamais uzturēšanās ilgums ir līdz trīs mēnešiem.

III. Iestādes darba organizācija

13. Iestādi vada iestādes vadītājs, kura kompetence noteikta nolikumā un amata aprakstā. Vadītājs ir tieši pakļauts Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) izpilddirektoram. Vadītāja pieņemšanu un atlaišanu no amata apstiprina dome, darba līgumu ar vadītāju slēdz pašvaldības izpilddirektors.

14. Iestādes vadītāja prombūtnes laikā iestādes darbu vada ar iestādes vadītāja rīkojumu norīkots iestādes darbinieks.

15. Papildu normatīvajos aktos un nolikumā noteiktajam, vadītājam ir šādas tiesības:

15.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt iestādi, slēgt saimnieciska rakstura līgumus un veikt saimnieciska rakstura darījumus apstiprinātā budžeta ietvaros;

15.2. savas kompetences un apstiprinātā budžeta ietvaros lemt par iestādes finanšu līdzekļu racionālu izlietojumu;

15.3. atbilstoši domes apstiprinātajam pašvaldības institūciju darbinieku skaita sarakstam pieņemt darbā vai atbrīvot no darba iestādes darbiniekus, noteikt darbinieku pienākumus, apstiprināt darbinieku amata aprakstus, nodrošināt viņu kvalifikācijas un profesionālā līmeņa paaugstināšanu;

15.4. izdot iekšējos normatīvos aktus un rīkojumus;

15.5. deleģēt iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu un funkciju veikšanu;

15.6. iesniegt domei priekšlikumus iestādes darbības attīstībai un pilnveidošanai, saskaņojot tos ar Labklājības pārvaldi.

16. Papildu normatīvajos aktos un amata aprakstā noteiktajam, vadītājam ir šādi pienākumi:

16.1. nodrošināt sociālo pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;

16.2. veikt nepieciešamās darbības fizisko personu pamattiesību aizsardzībai, tostarp veikt fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

16.3. saskaņot ar Labklājības pārvaldi:

16.3.1. kārtējā gada budžeta pieprasījumu un budžeta grozījumu pieprasījumus;

16.3.2. jautājumus, kas tiek virzīti izskatīšanai domes deputātu komitejās un domes sēdēs;

16.3.3. priekšlikumus, kas saistīti ar izmaiņām iestādes funkcijās un uzdevumos.

16.4. nodrošināt iestādes sniegto pakalpojumu kvalitāti un tās paaugstināšanu;

16.5. nodrošināt pieredzes apmaiņu iestādes sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;

16.6. nodrošināt iestādes sniegto pakalpojumu saņēmēju drošību iestādē un tās organizētajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp attiecībā uz higiēnas, civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, personu datu un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu;

16.7. plānot, organizēt, kontrolēt un atbildēt par iestādes darbību un noteikto uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi, nodrošināt iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu un tās darbību;

16.8. racionāli un lietderīgi rīkoties ar iestādei nodoto pašvaldības mantu un piešķirtajiem finanšu resursiem, kā arī atbildēt par iestādes budžeta līdzekļu racionālu un lietderīgu izmantošanu apstiprinātā budžeta ietvaros;

16.9. nodrošināt iestādes materiālo vērtību saglabāšanu;

16.10. organizēt un nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un sanitāro normu ievērošanu;

16.11. organizēt un vadīt iestādes darbību reglamentējošu iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanu un kontrolēt to izpildi, atbildēt par izdoto normatīvo aktu, rīkojumu, pieņemto lēmumu un sagatavoto dokumentu projektu atbilstību normatīvajiem aktiem;

16.12. Iestādes vadītājs ir Iestādē uzņemto bērnu likumīgais pārstāvis un pilda aizbildņa pienākumus.

IV. Iestādes tiesības

17. Iestādei ir tiesības:

17.1. pieprasīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no fiziskām un juridiskām personām iestādes funkciju un uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju;

17.2. sniegt informāciju fiziskām un juridiskām personām par iestādes kompetencē esošajiem jautājumiem un pakalpojumiem, ievērojot fizisko personu datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasības;

17.3. sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām un citām fiziskām un juridiskām personām atbilstoši iestādes kompetencei;

17.4. organizēt un piedalīties starpinstitucionālajās sanāksmēs bērnu interešu nodrošināšanai.

V. Iestādes darbinieku tiesības un pienākumi

18. Iestādes darbinieka amata pienākumi, tiesības un atbildība ir noteikta ārējos normatīvajos aktos, darba līgumā un amata aprakstā, ko apstiprina iestādes vadītājs.

19. Darbinieki ir atbildīgi par materiālo vērtību saglabāšanu, kas nodotas lietošanā vai kas tiek izmantotas darba pienākumu izpildei.

20. Iestādes darbinieki ir atbildīgi par darba pienākumu izpildes gaitā iegūto personas datu neizpaušanu trešajām personām.

VI. Bērnu bāreņu, bērnu un jauniešu tiesības un pienākumi iestādē

21. Bērnu bāreņu, bērnu un jauniešu tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Civillikums, iestādes iekšējās kārtības noteikumi un citi normatīvie akti.

22. Bērniem bāreņiem, bērniem un jauniešiem ir šādi vispārīgie pienākumi iestādē:

22.1. ievērot saskarsmes kultūru, izpildīt darbinieku lūgumus un norādījumus;

22.2. rūpēties par savu veselību, personīgo higiēnu, ārējo izskatu, apģērbu un apaviem;

22.3. rūpēties par tīrību un kārtību savā istabā un koplietošanas telpās;

22.4. saudzīgi izturēties pret iestādes mantu un esošajām lietām;

22.5. piedalīties atbilstoši savam vecumam telpu un teritorijas uzkopšanā un labiekārtošanā;

22.6. cienīt citu bērnu un jauniešu personīgo telpu, veselību un īpašumu;

22.7. izturēties saudzīgi pret apkārtējo vidi;

22.8. regulāri apmeklēt izglītības iestādi un mācīties atbilstoši savām spējām;

22.9. piedalīties ēdiena gatavošanā, ievērot galda un ēšanas kultūru.

VII. Iestādes manta un finansējums

23. Iestādes manta ir pašvaldības manta, kas atrodas iestādes valdījumā.

24. Iestādei ir tiesības apstiprinātā budžeta ietvaros iegādāties iestādes darbībai nepieciešamo mantu, kā arī atsavināt iestādes valdījumā esošo pašvaldības kustamo mantu atbilstoši normatīvajiem aktiem un pašvaldībā noteiktās iekšējās kārtības noteikumiem. Līdzekļus, kas iegūti pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas rezultātā, ieskaita pašvaldības budžetā.

25. Iestādes finanšu avoti ir:

25.1. pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi;

25.2. ziedojumi un dāvinājumi;

25.3. projektu līdzekļi;

25.4. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi.

26. Iestādes finanšu līdzekļi tiek izlietoti saskaņā ar domes apstiprinātām ieņēmumu un izdevumu tāmēm kārtējam gadam.

27. Par iestādes saimnieciski finansiālo darbību atbild iestādes vadītājs.

28. Iestādes finanšu līdzekļu uzskaites funkcijas veic iestādes grāmatvedis. Iestādes grāmatvedības uzskaite tiek organizēta saskaņā ar iestādes un domes Centralizētās grāmatvedības uzskaites kārtību.

VIII. Darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un darbības pārskati

29. Iestādes darbības tiesiskumu nodrošina vadītājs.

30. Vadītāja rīkojumi ir saistoši visiem iestādes darbiniekiem.

31. Iestāde savas kompetences ietvaros sniedz priekšlikumus iestādes funkciju un uzdevumu īstenošanā domei, ievērojot pašvaldībā noteikto kārtību un saskaņojot ar Labklājības pārvaldi, un pilda to noteiktos uzdevumus.

32. Iestāde pēc pieprasījuma iesniedz domei un Labklājības pārvaldei pārskatus par tās funkciju un uzdevumu izpildi.

33. Iestāde sagatavo un iesniedz pārskatus domes noteiktajā kārtībā domei un Labklājības pārvaldei par iestādes budžeta izpildi.

34. Iestāde iesniedz Labklājības pārvaldei izskatīšanai un/vai saskaņošanai priekšlikumus vai lēmumu projektus iestādes kompetences ietvaros.

35. Iestāde kārto lietvedību un veic dokumentu arhivēšanu saskaņā ar iestādes nomenklatūru normatīvajos aktos un pašvaldības nolikumā noteiktā kārtībā.

36. Iestādes izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Labklājības pārvaldes vadītājam. Labklājības pārvaldes vadītāja lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

IX. Noslēguma jautājumi

37. Par nolikuma savlaicīgu aktualizēšanu ir atbildīgs iestādes vadītājs.

38. Nolikumā minēto funkciju un uzdevumu efektīvas izpildes nodrošināšanai iestādē var tikt izveidotas komisijas, projektu vadības, ieviešanas vienības un darba grupas.

39. Ar nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsēta domes 2004.gada 20.oktobra nolikums Nr.37 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes ”Sprīdītis” nolikums”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis