Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 29.oktobra 42.nolikumu

2020.gada 21.maijāNr. 15

protokols Nr. 7, 30. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta nolikumā Nr.27
“Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sprīdītis” nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta nolikumā Nr.27 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sprīdītis” nolikums” šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā tekstā vārdus “bērnu un jauniešu mājas” ar vārdiem “bērnu un jauniešu māja” (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Bērnu un jauniešu mājā tiek nodrošināti ģimeniskai videi pietuvināti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumi bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem (turpmāk – bērni bāreņi) līdz 18 gadu vecumam. Bērnu un jauniešu mājā kopā tiek izmitināti ne vairāk kā 20 bērni.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis