Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr.12

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas lietvede

Liene Logina

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Jānis Lediņš, Rita Sproģe (nepiedalās no plkst.11:00 – 11:05), Elizabete Krivcova, Uldis Kronblūms, Mārtiņš Stulpiņš, Aivars Ozoliņš, Irēna Kausiniece, Rolands Parasigs-Parasiņš Dace Riņķe, Andris Čuda, Ņikita Ņikiforovs,

Sēdē nepiedalās:

Larisa Loskutova, Guntis Grūba

Sēdē piedalās:

Īpašumu pārvaldes vadītāja p.i.

Arturs Grants

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes vadītāja

Līga Dzirnekle

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Zane Leite

Administratīvās nodaļas vadītājas vietniece

Arnita Liepiņa

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Personāla nodaļas vecākā referente

Sandra Brante

Profesionālās, interešu un tālākizglītības nodaļas izglītības darba speciāliste

Alise Landsberga

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākais juriskonsults

Uģis Gauja

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Attīstības pārvaldes vadītāja

Gundega Ose

Vispārējās izglītības nodaļas vadītāja

Jolanta Batina

Dzīvokļu nodaļas vadītāja vietnieks

Agris Bērziņš

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas vadītājs

Jānis Rāfelds

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Rita Meikšāne

Projektu nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Strazdiņa

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elviss Venters

Administratīvās komisijas priekšsēdētāja

Andra Tukāne

Pašvaldības policijas priekšnieka p.i.

Kaspars Platnieks

PI Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra vadītāja p.i.

Agita Bērzupe

Mūzikas vidusskolas direktore

Gunta Liepiņa

Jūrmalas muzeja direktore

Inta Baumane

Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji un darbinieki, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna” vadītāja iecelšanu amatā

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

4.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”

5.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29 „Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.332 ,,Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija nolikumā Nr.23 “Jūrmalas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”

8.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Sprīdītis" nolikums

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.14 “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”

10.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls” noslēgumu

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.7 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu”

12.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.27 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā”

14.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Jauniešu apmaiņa” projekta “Me.You.Personality.”/ “Es.Tu.Personība.” noslēgumu

15.

Par Jūrmalas pilsētas muzeja izstāžu projektu konkursa nolikumu

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu”

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu”

18.

Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

20.

Par būves nojaukšanu Jaunķemeru ceļš 2, Jūrmalā

21.

Par būves nojaukšanu Irbju ielā 43, Jūrmalā

22.

Par būves nojaukšanu Dzirnavu ielā 47, Jūrmalā

23.

Par būves nojaukšanu Sveķu ielā 6, Jūrmalā

24.

Par būvju nojaukšanu Vikingu ielā 76A, Jūrmalā

25.

Par būves nojaukšanu Alejas ielā 3, Jūrmalā

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.394 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Brīvības prospektā 80, Jūrmalā sakārtošanu”

27.

Par zemes vienību Piestātnes ielā 7, Jūrmalā, Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu

28.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 85, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

29.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Zigfrīda Meierovica prospektā 10, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

30.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Noliktavas ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

31.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”

32.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kāpu ielā 73 un Kāpu ielā 75, Jūrmalā

33.

Grozījums 2015.gada 21.jūlija līgumā Nr.1.2-16.9/1124 par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Lašu ielā 11, Jūrmalā, īstenošanas kārtību

34.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta lēmuma Nr.213 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1, galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

35.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.25 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

36.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rotas ielā 1, Jūrmalā

37.

Par Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Vārnukrogs” teritorijas detālā plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Bolderājas ielā 18, Jūrmalā

38.

Par detālplānojuma zemesgabalam Parka ielā 6, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

39.

Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnijā 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, apstiprināšanu

40.

Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnijā 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

41.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-8 - 14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

42.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44 - 14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

43.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-426, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

44.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-4 - 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

45.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 75-72, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

46.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-325, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

47.

Par pagaidu dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-2 - 26, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

48.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Durbes ielā 1 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

49.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

50.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

51.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Aizputes ielā 20, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

52.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

53.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Engures ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

54.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.120 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

55.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.147 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

56.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.172 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

57.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.69 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

58.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.144 Lauku ielā 35, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

59.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.43 Nometņu ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

60.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Skolas ielā 28, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

61.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.58 Skolas ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

62.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 63 k-7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

63.

Par zemesgabalu Bulduri 004, Jūrmalā daļas un Mellužu prospekts 2260, Jūrmalā daļas nomas līgumu noslēgšanu

64.

Par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalam Dubulti 0102, Jūrmalā

65.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tīklu iela 9, Jūrmala

66.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospekts 5, Jūrmalā

67.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospekts 31, Jūrmalā

68.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jaunā iela 4, Jūrmalā

69.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piestātnes iela 18, Jūrmalā


G.Truksnis ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā šādus papildu jautājumus:

· Par sportista līdzfinansēšanu;

· Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu nekustamo īpašumu Viktorijas ielā 16, 16 k-1, 16 k-2, 16 k-3 un 16 k-4, Jūrmalā sakārtošanu;

· Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Apstiprināt darba kārtību:

2.

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna” vadītāja iecelšanu amatā

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

4.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”

5.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29 „Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.332 ,,Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija nolikumā Nr.23 “Jūrmalas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”

8.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Sprīdītis" nolikums

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.14 “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”

10.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls” noslēgumu

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.7 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu”

12.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.27 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā”

14.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Jauniešu apmaiņa” projekta “Me.You.Personality.”/ “Es.Tu.Personība.” noslēgumu

15.

Par Jūrmalas pilsētas muzeja izstāžu projektu konkursa nolikumu

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu”

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu”

18.

Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā

19.

Par sportista lidzfinansēšanu

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

21.

Par būves nojaukšanu Jaunķemeru ceļš 2, Jūrmalā

22.

Par būves nojaukšanu Irbju ielā 43, Jūrmalā

23.

Par būves nojaukšanu Dzirnavu ielā 47, Jūrmalā

24.

Par būves nojaukšanu Sveķu ielā 6, Jūrmalā

25.

Par būvju nojaukšanu Vikingu ielā 76A, Jūrmalā

26.

Par būves nojaukšanu Alejas ielā 3, Jūrmalā

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.394 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Brīvības prospektā 80, Jūrmalā sakārtošanu”

28.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu nekustamo īpašumu Viktorijas ielā 16, 16 k-1, 16 k-2, 16 k-3 un 16 k-4, Jūrmalā sakārtošanu

29.

Par zemes vienību Piestātnes ielā 7, Jūrmalā, Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu

30.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 85, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

31.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Zigfrīda Meierovica prospektā 10, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

32.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Noliktavas ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

33.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”

34.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kāpu ielā 73 un Kāpu ielā 75, Jūrmalā

35.

Grozījums 2015.gada 21.jūlija līgumā Nr.1.2-16.9/1124 par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Lašu ielā 11, Jūrmalā, īstenošanas kārtību

36.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta lēmuma Nr.213 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1, galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

37.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.25 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

38.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rotas ielā 1, Jūrmalā

39.

Par Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Vārnukrogs” teritorijas detālā plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Bolderājas ielā 18, Jūrmalā

40.

Par detālplānojuma zemesgabalam Parka ielā 6, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

41.

Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnijā 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, apstiprināšanu

42.

Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnijā 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

43.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-8 - 14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

44.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44 - 14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

45.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-426, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

46.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-4 - 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

47.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 75-72, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

48.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-325, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

49.

Par pagaidu dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-2 - 26, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

50.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Durbes ielā 1 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

51.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

52.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

53.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Aizputes ielā 20, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

54.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

55.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Engures ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

56.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.120 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

57.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.147 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

58.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.172 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

59.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.69 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

60.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.144 Lauku ielā 35, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

61.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.43 Nometņu ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

62.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Skolas ielā 28, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

63.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.58 Skolas ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

64.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 63 k-7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

65.

Par zemesgabalu Bulduri 004, Jūrmalā daļas un Mellužu prospekts 2260, Jūrmalā daļas nomas līgumu noslēgšanu

66.

Par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalam Dubulti 0102, Jūrmalā

67.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tīklu iela 9, Jūrmala

68.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospekts 5, Jūrmalā

69.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospekts 31, Jūrmalā

70.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jaunā iela 4, Jūrmalā

71.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piestātnes iela 18, Jūrmalā

72.

Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu


2. Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna” vadītāja iecelšanu amatā (lēmums Nr.403)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna” vadītāja iecelšanu amatā.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.404)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

4. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi” (lēmums Nr.405)

Ziņotājs:

A.Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”.

5. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29 „Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums” (nolikums Nr.25)

Ziņotājs:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt nolikumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29 „Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums”.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.332 ,,Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu” (lēmums Nr.406)

Ziņotājs:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.332 ,,Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu”.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija nolikumā Nr.23 “Jūrmalas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums” (nolikums Nr.26)

Ziņotājs:

A.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija nolikumā Nr.23 “Jūrmalas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”.

8. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Sprīdītis" nolikums (nolikums Nr.27)

Ziņotājs:

S.Mollere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Sprīdītis" nolikumu.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.14 “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” (saistošie noteikumi Nr.29)

Ziņotājs:

A.Landsberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.14 “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”.

10. Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls” noslēgumu (lēmums Nr.407)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls” noslēgumu.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.7 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu” (lēmums Nr.408)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.7 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu”.

12. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā (lēmums Nr.409)

Ziņotājs:

G.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā.

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.27 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” (saistošie noteikumi Nr.30)

Ziņotājs:

G.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.27 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā”.

14. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Jauniešu apmaiņa” projekta “Me.You.Personality.”/ “Es.Tu.Personība.” noslēgumu (lēmums Nr.410)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Jauniešu apmaiņa” projekta “Me.You.Personality.”/ “Es.Tu.Personība.” noslēgumu.

15. Par Jūrmalas pilsētas muzeja izstāžu projektu konkursa nolikumu (nolikums Nr.28)

Ziņotājs:

I.Baumane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt Jūrmalas pilsētas muzeja izstāžu projektu konkursa nolikumu.

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu” (lēmums Nr.411)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu”.

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu” (lēmums Nr.412)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu”.

18. Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā (lēmums Nr.413)

Ziņotājs:

K.Platnieks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

Pieņemt lēmumu par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā.

19. Par sportista līdzfinansēšanu (lēmums Nr.414)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par sportista līdzfinansēšanu.

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.31)

Ziņotājs:

I.Brača – saistošo noteikumu projektā ir iesniegti papildinājumi atbilstoši domes Finanšu komitejā lemtajam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

Pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”.

21. Par būves nojaukšanu Jaunķemeru ceļš 2, Jūrmalā (lēmums Nr.415)

22. Par būves nojaukšanu Irbju ielā 43, Jūrmalā (lēmums Nr.416)

23. Par būves nojaukšanu Dzirnavu ielā 47, Jūrmalā (lēmums Nr.417)

24. Par būves nojaukšanu Sveķu ielā 6, Jūrmalā (lēmums Nr.418)

25. Par būvju nojaukšanu Vikingu ielā 76A, Jūrmalā (lēmums Nr.419)

26. Par būves nojaukšanu Alejas ielā 3, Jūrmalā (lēmums Nr.420)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Jaunķemeru ceļš 2, Jūrmalā.

2. Pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Irbju ielā 43, Jūrmalā.

3. Pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Dzirnavu ielā 47, Jūrmalā.

4. Pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Sveķu ielā 6, Jūrmalā.

5. Pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Vikingu ielā 76A, Jūrmalā.

6. Pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Alejas ielā 3, Jūrmalā.

27. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.394 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Brīvības prospektā 80, Jūrmalā sakārtošanu” (lēmums Nr.421)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

U.Kronblūms – uzskata, ka būtu jāizvērtē noteikumus, kas noteiktu lielāka atbildība par ļaunprātīgu ēku iznīcināšanu, un līdz ar to tā īpašniekiem būtu neizdevīga.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.394 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Brīvības prospektā 80, Jūrmalā sakārtošanu”.

28. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu nekustamo īpašumu Viktorijas ielā 16, 16 k-1, 16 k-2, 16 k-3 un 16 k-4, Jūrmalā sakārtošanu (lēmums Nr.422)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu nekustamo īpašumu Viktorijas ielā 16, 16 k-1, 16 k-2, 16 k-3 un 16 k-4, Jūrmalā sakārtošanu.

29. Par zemes vienību Piestātnes ielā 7, Jūrmalā, Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu (lēmums Nr.423)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par zemes vienību Piestātnes ielā 7, Jūrmalā, Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu.

30. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 85, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.424)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 85, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

31. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Zigfrīda Meierovica prospektā 10, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.425)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Zigfrīda Meierovica prospektā 10, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

32. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Noliktavas ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.426)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Noliktavas ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

33. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu” (lēmums Nr.427)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”.

34. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kāpu ielā 73 un Kāpu ielā 75, Jūrmalā (lēmums Nr.428)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

Pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kāpu ielā 73 un Kāpu ielā 75, Jūrmalā.

35. Grozījums 2015.gada 21.jūlija līgumā Nr.1.2-16.9/1124 par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Lašu ielā 11, Jūrmalā, īstenošanas kārtību (lēmums Nr.429)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

A.Čuda – lūdz ierakstīt protokolā, ka Ostas pārvadei ir jānodrošina pieeja tauvas joslai pie šī īpašuma.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumu 2015.gada 21.jūlija līgumā Nr.1.2-16.9/1124 par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Lašu ielā 11, Jūrmalā, īstenošanas kārtību.

36. Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta lēmuma Nr.213 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1, galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu (lēmums Nr.430)

37. Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.25 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem (saistošie noteikumi Nr.32)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektiem (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta lēmuma Nr.213 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1, galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.25 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

38. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rotas ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.431)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rotas ielā 1, Jūrmalā.

39. Par Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Vārnukrogs” teritorijas detālā plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Bolderājas ielā 18, Jūrmalā (lēmums Nr.432)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Vārnukrogs” teritorijas detālā plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Bolderājas ielā 18, Jūrmalā.

40. Par detālplānojuma zemesgabalam Parka ielā 6, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.433)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Parka ielā 6, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

41. Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnijā 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr.434)

42. Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnijā 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.33)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

U.Kronblūms – nākamajā reizē pēc sabiedriskās apspriešanas pieprasīt “Mana balss” informāciju par to, cik starp sabiedriskās apspriešanas dalībniekiem ir bijis jūrmalnieku. Aicina šos lēmumus neatbalstīt, jo nav pārliecības, ka šajā viesu namā tiks izmitināti viesi, nevis tas tiks pārvērsts par kārtējo dzīvojamo māju.

R.Parasigs –Parasiņš – aicina neatbalstīt, jo uzskata, ka šī būs kārtējās reize, kad likums tiek interpretēts tā, lai panāktu sev vēlamu būvniecību, bet vēlāk tiks mainīts lietošanas mērķis. Turklāt 1413 iedzīvotāju bija “pret” šo projektu.

A.Čuda – aicina neatbalstīt. Uzskata, ka ar šo projektu neatgriezeniski tiks iznīcināta pludmales ainava.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektiem (“par” – 8 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, D.Riņķe,), “pret” – 5 (M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, A.Čuda), “atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnijā 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, apstiprināšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnijā 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

43. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-8 - 14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.435)

44. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44 - 14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.436)

45. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-426, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.437)

46. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-4 - 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.438)

47. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 75-72, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.439)

48. Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-325, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.440)

49. Par pagaidu dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-2 - 26, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.441)

Ziņotājs:

A.Bērziņš – lēmumā par pagaidu dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-2 - 26, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu jāprecizē personas kods.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-8 - 14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44 - 14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

3. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-426, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

4. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-4 - 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

5. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 75-72, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

6. Pieņemt lēmumu par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-325, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

7. Pieņemt lēmumu par pagaidu dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-2 - 26, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

50. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Durbes ielā 1 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.442)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Durbes ielā 1 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

51. Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.443)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

52. Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.444)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

53. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Aizputes ielā 20, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.445)

54. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.446)

55. Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Engures ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.447)

56. Par dzīvokļa īpašuma Nr.120 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.448)

57. Par dzīvokļa īpašuma Nr.147 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.449)

58. Par dzīvokļa īpašuma Nr.172 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.450)

59. Par dzīvokļa īpašuma Nr.69 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.451)

60. Par dzīvokļa īpašuma Nr.144 Lauku ielā 35, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.452)

61. Par dzīvokļa īpašuma Nr.43 Nometņu ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.453)

62. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Skolas ielā 28, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.454)

63. Par dzīvokļa īpašuma Nr.58 Skolas ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.455)

64. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 63 k-7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.456)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Aizputes ielā 20, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

2. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

3. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Engures ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

4. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.120 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

5. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.147 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

6. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.172 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

7. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.69 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

8. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.144 Lauku ielā 35, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

9. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.43 Nometņu ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

10. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Skolas ielā 28, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

11. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.58 Skolas ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

12. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 63 k-7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

65. Par zemesgabalu Bulduri 004, Jūrmalā daļas un Mellužu prospekts 2260, Jūrmalā daļas nomas līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.457)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par zemesgabalu Bulduri 004, Jūrmalā daļas un Mellužu prospekts 2260, Jūrmalā daļas nomas līgumu noslēgšanu.

66. Par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalam Dubulti 0102, Jūrmalā (lēmums Nr.458)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalam Dubulti 0102, Jūrmalā.

67. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tīklu iela 9, Jūrmala (lēmums Nr.459)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tīklu iela 9, Jūrmala.

68. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospekts 5, Jūrmalā (lēmums Nr.460)

69. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospekts 31, Jūrmalā (lēmums Nr.461)

70. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jaunā iela 4, Jūrmalā (lēmums Nr.462)

71. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piestātnes iela 18, Jūrmalā (lēmums Nr.463)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektiem (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospekts 5, Jūrmalā.

2. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospekts 31, Jūrmalā.

3. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jaunā iela 4, Jūrmalā.

4. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piestātnes iela 18, Jūrmalā.

72. Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.464)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

Sēde slēgta plkst.12.00

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2019.gada 26.septembrī plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

L.Logina

2019.gada 30.augustā


Lejupielāde: DOC un PDF