Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 27.janvāra 1.nolikumu

2019.gada 31.oktobrīNr. 30

protokols Nr. 14, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19
„Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums” šādus grozījumus:

1. Svītrot 6.21.apakšpunktu.

2. Svītrot 9.14. un 9.15.apakšpunktu.

3. Svītrot 24.punktā aiz vārdiem “pārvaldes vadītāja” vārdus “vai vietnieka”.

4. Svītrot 30.punktā aiz vārdiem “pārvaldes vadītāja” vārdus “vai pārvaldes vadītāja vietnieka”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis