Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 24.janvārīNr. 5

protokols Nr. 1, 7. punkts

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2)
“Stratēģiskās partnerības” projekta “Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes
stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” vadlīnijām, ņemot vērā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2018.gada 11.decembra lēmumu Nr.2-5/556 “Par projekta “Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai” pieteikuma Nr. 2018-3-LV02-KA205-002342 apstiprināšanu”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktam un Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.septembra lēmumam Nr.461 “Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA 2) “Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā”, un atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P1.10. “Partnerattiecību veidošana ar starptautiskām organizācijām un institūcijām, sadraudzības pilsētām, citām pašvaldībām Latvijā un ārpus tās”, rīcības virziena R1.10.1. “Sadarbība ar Jūrmalas sadraudzības pilsētām” aktivitāti Nr. 57 “Sadarbības projekti ar Jūrmalas sadraudzības pilsētām” un prioritātes P3.7. “Atbalsts uzņēmējdarbības iniciatīvām un uzņēmēju sadarbības veicināšana” rīcības virziena R3.7.3.: “Uzņēmumu izveides, darbības un sadarbības motivācija” aktivitāti Nr. 235 “Skolu iesaiste un Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju, t.sk., izglītojamo, intereses veicināšana par uzņēmējdarbību un nodarbinātību”, kā arī pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plānā 2018.-2020.gadam noteiktā apakšmērķa AM4 “Attīstīt jauniešu nodarbinātību un uzņēmējdarbību Jūrmalas pilsētā” uzdevuma U2.4. “Pilnveidot atbalstu jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” 4.2.2.pasākumu “Jauniešu intereses veicināšana par uzņēmējdarbību”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības” projektu “Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai”/ “Increased initiative and capacity building regarding youth entrepreneurship/ Be creative” (turpmāk – projekts) kā projekta vadošajam partnerim partnerībā ar projekta partneriem – Teračinas pilsētas pašvaldība (Itālija), un Vāsas pilsētas pašvaldība (Somija).

2. Noteikt projekta mērķi – veicināt jauniešu radošumu, uzņēmīgumu un kompetences jaunu uzņēmējdarbības ideju attīstībā, kā arī uzlabot jaunatnes darba kvalitāti.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. pilnveidotas jauniešu kompetences jaunu uzņēmējdarbības ideju attīstībā, veicināts jauniešu radošums un uzņēmīgums;

3.2. uzlabota jaunatnes darba kvalitāte, gūstot labās prakses piemērus no pašvaldībām Teračinā un Vāsā;

3.3. pilnveidotas jauniešu komunikācijas spējas, trenētas svešvalodas prasmes un uzlabotas iemaņas darbam starptautiskā komandā;

3.4. veidotas izstrādnes jaunu, konkurētspējīgu un eksportspējīgu uzņēmumu radīšanai Jūrmalā.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2019.gada 1.februāra līdz 2019.gada 31.oktobrim.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 37 880,00 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk. attiecināmo izmaksu summa 37 880,00 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit euro un 00 centi), kur Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras piešķirtais Eiropas Savienības budžeta finansējums ir 100%.

6. Projekta priekšfinansējumu 7 576,00 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit seši euro un 00 centi) jeb 20% apmērā no 5.punktā minētajām attiecināmām izmaksām segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 24.janvāra lēmumam Nr.5

(Protokols Nr.1, 7.punkts)

Projekta

"Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome

Projekta nosaukums: 90000056357

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.510.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu: 37 880,00 EUR t.sk., attiecināmās izmaksas 37 880,00 EUR, kur Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras piešķirtais Eiropas Savienības budžeta finansējums ir 100% jeb 37 880,00 EUR. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 20% jeb 7 576,00 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2019.gads

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

30 304

27 854

12 696

7 576

45 456

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

27 854

5 120

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no ES budžeta

27 854

5 120

0

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

7 576

7 576

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

30 304

7 576

37 880

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

30 304

27 854

12 696

7 576

45 456

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

2 450

22 734

12 696

0

37 880

Atlikums perioda beigās, t.sk:

27 854

5 120

0

7 576

7 576

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

27 854

5 120

0

0

0

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

0

0

7 576

7 576


Lejupielāde: DOC un PDF