Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 29.jūlija 284.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 28.janvāra 7.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 31.oktobra 543.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 29.augusta 408.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2019.gada 24.janvārīNr. 7

protokols Nr. 1, 9. punkts

Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas
2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu
līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu
izstrādē/ LUCIA” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.165 “Par dalību INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Energoefektivitāte””, atsaucoties uz INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam vadošās iestādes/ kopīgā sekretariāta 2018.gada 26.septembra vēstuli “Lighting the Baltic Sea Region - Cities accelerate the deployment of sustainable and smart urban lighting solutions – LUCIA/ approval letter” (Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā reģistrēta 2019.gada 8.janvārī ar Nr.1.1.-23/383), Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P2.1. “Ceļu un ielu, to apgaismojuma kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība” rīcības virziena R2.1.1.: “Ielu un ceļu rekonstrukcija, satiksmes drošības uzlabošana” aktivitāti Nr. 63 “Jūrmalas ielu kompleksa, to apgaismojuma uzturēšana, drošības un kvalitātes uzlabošana, t.sk., izstrādājot un īstenojot plānu viedā apgaismojuma uzstādīšanai pilsētas ielās” un Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam pasākuma 4.4. “Ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija” rīcībām 4.4.1. “Ielu apgaismojuma modernizācijas Ilgtermiņa stratēģijas izstrāde” un 4.4.2. “Gaismekļu un luksoforu nomaiņa”, un ievērojot INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam nosacījumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Energoefektivitāte” projektu “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ Lighting the Baltic Sea Region - Cities accelerate the deployment of sustainable and smart urban lighting solutions/ LUCIA” (turpmāk - projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri - Hamburgas pilsētu (Vācija, turpmāk – projekta vadošais partneris).

2. Noteikt projekta mērķi – radīt viedā apgaismojuma platformu Baltijas jūras reģionam, tai skaitā Jūrmalas pilsētai, kas balstīta “viedās pilsētas” konceptā, mācoties caur praksi un veicot risinājumu adaptāciju vietējiem apstākļiem, kā arī radot viedā apgaismojuma stratēģiju.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas - atjaunota Jomas ielas apgaismojuma līnija 1110 metru garumā, nomainot 109 gaismekļus pret energoefektīviem gaismekļiem, kā arī veidotas iestrādnes, tai skaitā datu apstrāde un apkopošana, plāna izveidei viedā apgaismojuma uzstādīšanai Jūrmalas pilsētas ielās. Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 284.lēmumu

4. Pieņemt zināšanai, ka projekta īstenošanas laiks tiek noteikts no 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam. Grozīts ar domes 2021.gada 28.janvāra 7.lēmumu

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta partnera kopējās izmaksas 159 050,00 EUR (viens simts piecdesmit deviņi tūkstoši piecdesmit euro un 00 centi), no kurām: Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 408.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 284.lēmumu

5.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 135 192,50 EUR (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši viens simts deviņdesmit divi euro un 50 centi);

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 15% jeb 23 857,50 EUR (divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit septiņi euro un 50 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 50,3% jeb līdz 68 000,00 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši euro un 00 centi) apmērā no 5.1.apakšpunktā noteiktās summas, paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta. Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 408.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 543.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 284.lēmumu

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai nodrošināt pieteikuma par valsts budžeta līdzfinansējuma pieprasījumu projektam sagatavošanu un iesniegšanu.

9. Līguma ar projekta vadošo partneri noslēgšanas koordinēšanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai.

10. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai sadarbībā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jurmalas gaisma”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 24.janvāra lēmumam Nr.7

(protokols Nr.1, 9.punkts)

Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 408.lēmumu
Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 543.lēmumu
Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 284.lēmumu

Projekta

Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome

Projekta nosaukums: 90000056357

Funkcionālās klasifikācijas kods: 06.400.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu: 159 050,00 EUR , kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 135 192,50 EUR un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 15% jeb 23 857,50 EUR. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 50,3% jeb 68 000,00 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2019.gads

2020.-2021.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

2 628

400

9 266

7 513

19 807

207 246

227 053

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no ERAF

0

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

2 234

340

7 876

6 386

16 836

51 165

68 001

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

394

60

1 390

1 127

2 971

20 887

23 858

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

0

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem ārvalstu finanšu palīdzības projektiem (21.1.9.4.)

0

135 194

135 194

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

2 628

400

9 266

7 513

19 807

207 246

227 053

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

2 628

400

9 266

7 513

19 807

139 245

159 052

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

0

0

68 001

68 001

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

0

0

0

0

0

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

0

68 001

68 001


Lejupielāde: DOC un PDF