Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.janvārīNr. 7

protokols Nr. 1, 8. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra Nr.7
“Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības
programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona
apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā
apgaismojuma risinājumu izstrādē/LUCIA”
īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu, projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/LUCIA” vadošā partnera Hamburgas pilsētas Altonas rajona koordinatora 2021.gada 4.janvāra elektroniskā pasta vēstuli par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2021.gada 30.septembrim (Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā reģistrēta 2021.gada 12.janvārī ar Nr.1.1-27/21S-582), ievērojot INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam nosacījumus, lai nodrošinātu projekta Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/LUCIA” īstenošanas termiņa pagarinājumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.7 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/LUCIA” īstenošanu” šādu grozījumu:

Aizstāt 4.punktā vārdus un skaitļus “2021.gada 30.jūnijam” ar vārdiem un skaitļiem “2021.gada 30.septembrim”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF