Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 24.janvārīNr. 9

protokols Nr. 1, 13. punkts

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas
Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā
koordinatora pakalpojumiem 2018.gadā noslēgumu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktam, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmumu Nr.103 “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2018.gadam īstenošanu”, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmuma Nr.58 „Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu” pielikuma “Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāns 2018.-2020.gadam” rīcības plāna rīcību 2.1.4. “Stiprināt Jaunatnes iniciatīvu centra kā Jūrmalas jauniešu informācijas punkta darbību pašvaldībā”, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.4.:“Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.180 “Jauniešu līdzdalība pilsētas sabiedriski politiskajos, sociāli ekonomiskajos, kultūras, sporta un izglītības procesos, izstrādājot priekšlikumus un iniciējot attiecīgās darbības to īstenošanai” un atbilstoši starp Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru 2018.gada 3.aprīlī noslēgtajam Pakalpojuma līgumam Nr.4-1/4, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla projektu „Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2018.gadā” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu “Projekta „Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2018.gadā” noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 1003,00 EUR (viens tūkstotis trīs euro un 00 centi) (2.pielikums „Projekta „Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2018.gadā” budžeta kopsavilkums un 3.pielikums „Pārskats par projekta „Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2018.gadā” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.:

2.1. attiecināmo izmaksu summa ir 1003,00 EUR (viens tūkstotis trīs euro un 00 centi), kas 100% apmērā ir Eiropas Savienības budžeta finansējums, kuru piešķir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 24.janvāra lēmumam Nr.9

(protokols Nr.1, 13.punkts)

Projekta „Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2018.gadā” noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums

Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2018.gadā

Līguma/vienošanās Nr.

Pakalpojuma līgums Nr.4-1/4

Darbības programmas nosaukums:

Erasmus+

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkls – EurodeskProjekta mērķis

Eiropas Savienības programmas “Erasmus+”, Eiropas Jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas jaunatnes portāla informācijas izplatīšana, atpazīstamības veicināšana un atbalsta nodrošināšana Jūrmalā, Tukumā, Tukuma novadā, Babītē, Salas pagastā un Lapmežciemā, Mārupē.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Pasākums Eiropas dienas ietvaros, “Jauniešu iespēju diena”, 09.05.2018.

Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” piedāvāto iespēju popularizēšana un izplatīšana, Eiropas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk, Eiropas jaunatnes portāla informācijas izplatīšana, atpazīstamības veicināšana un atbalsta nodrošināšana. Piedalījušies 60 Jūrmalas, Tukuma, Babītes un Mārupes novada jaunieši, ikviens Rīgas reģiona jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem, skolēnu pašpārvalžu, jauniešu NVO pārstāvji.

Aktivitātes mērķis sasniegts. Popularizētas un izplatītas Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” iespējas. Izplatīta Eiropas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk, Eiropas jaunatnes portāla informācija, veicināta to atpazīstamība un nodrošināts atbalsts. Pasākuma ietvaros veicināta Jūrmalas jauniešu izpratne par Jaunatnes iniciatīvu centra funkcijām un piedāvātajām aktivitātēm.

Piedalījās 60 jaunieši, vecumā no 13 līdz 25 gadiem, skolēnu pašpārvalžu, jauniešu NVO pārstāvji.

Izvirzītais mērķis sasniegts atbilstoši plānotajam.

Pasākums Eurodesk kampaņas "Time to move" ietvaros, “Lēciens iespējās’’, 18.10.2018.

Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” piedāvāto iespēju popularizēšana un izplatīšana, Eiropas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk, Eiropas jaunatnes portāla informācijas izplatīšana, atpazīstamības veicināšana un atbalsta nodrošināšana. Piedalījušies 60 Jūrmalas, Tukuma, Babītes un Mārupes novada jaunieši, ikviens Rīgas reģiona jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem, skolēnu pašpārvalžu, jauniešu NVO pārstāvji.

Popularizētas un izplatītas Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” iespējas. Izplatīta Eiropas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk, Eiropas jaunatnes portāla informācija, veicināta to atpazīstamība un nodrošināts atbalsts.

Veicināta starpinstitucionālā sadarbība starp iestādēm Jūrmalā, izplatot jauniešiem aktuālo informāciju un popularizējot jauniešu informācijas tīklu.

 Aktivitātes mērķis sasniegts. Pasākumā piedalījās 63 jaunieši, vecumā no 13 līdz 25 gadiem, skolēnu pašpārvalžu, jauniešu NVO pārstāvji.

Izvirzītais mērķis sasniegts atbilstoši plānotajam.

Projektā veiktie grozījumi

Grozījumi projektā netika veikti, tikai precizēti aktivitāšu nosaukumi. Aktivitātes Eiropas dienas ietvaros nosaukums - “Jauniešu iespēju diena”. Aktivitātes Eurodesk kampaņas “Time to move” ietvaros nosaukums - “Lēciens iespējās’’.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

01.05.18.-28.12.18.

01.05.18.- 28.12.18.

Projekta līgums tiek slēgts uz kalendāro gadu, bet konkrētās projekta aktivitāšu norises jānotiek līdz decembra mēnesim.

Projekta laika grafika izmaiņas

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)

2018. gads

1

2

3

4

Pasākums Eiropas dienas ietvaros “Jauniešu iespēju diena”

x

Pasākums Eurodesk kampaņas "Time to move" ietvaros “Lēciens iespējās’’

x

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Izmaiņas laika grafikā netika veiktas.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)

2018. gads

1

2

3

4

Pasākums Eiropas dienas ietvaros “Jauniešu iespēju diena”

x

Pasākums Eurodesk kampaņas "Time to move" ietvaros “Lēciens iespējās’’

x

Projekta komanda

Linda Kalniņa – Jūrmalas BJIC, jaunatnes darbiniece projektu jomā, 27723995, linda.kalnina@edu.jurmala.lv - projekta vadītāja

Vārds Uzvārds – brīvprātīgā, e-pasts

Dace Jonas, Jūrmalas BJIC grāmatvede, 26891075

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta noteiktais mērķis - Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” piedāvāto iespēju popularizēšana un izplatīšana, Eiropas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk, Eiropas jaunatnes portāla informācijas izplatīšana, atpazīstamības veicināšana un atbalsta nodrošināšana - projekta īstenošanas laikā tika sasniegts.

Projektā plānotās aktivitātes tika izpildītas pilnībā, finansējums apgūts. Projekta atskaites apstiprinātas Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūrā (JSPA).

Dalība Eurodesk reģionālā koordinatoru tīklā un tā organizētajos pasākumos paplašinājusi kontaktus un sadarbību ar citiem jauniešu centriem, pašvaldībām Latvijā. Projekta laikā veicināta sadarbība starp darbā ar jaunatni iesaistītajiem, veicinot kvalitatīvu un operatīvu informācijas apriti par jauniešu iespējām. Iegūts finansiāls atbalsts jauniešu ideju realizēšanai, kas viennozīmīgi vērtējams kā pozitīvs un noteikti turpināms nākamajos gados.


Pielikums 2-3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF