Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 24.janvārīNr. 12

protokols Nr. 1, 19. punkts

Par būves nojaukšanu Baltezera ielā 1a, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 7.janvārī saņemts nekustamā īpašuma Baltezera ielā 1a, Jūrmalā īpašnieka Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/37; turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo palīgceltni (būves kadastra apzīmējums 1300 011 1902 004) Baltezera ielā 1a, Jūrmalā (turpmāk – būve).

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.10000056500 izdruku, būvju foto fiksācijas, apbūves plānu, un ņemot vērā būves īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2019.gada 8.janvāra atzinumu (protokols Nr.14 – 20/01), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst palīgceltnes (būves kadastra apzīmējums 1300 011 1902 004) Baltezera ielā 1a, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai palīgceltnes (būves kadastra apzīmējums 1300 011 1902 004) Baltezera ielā 1a, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF