Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 24.janvārīNr. 14

protokols Nr. 1, 21. punkts

Par būves nojaukšanu Viktorijas ielā 107, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 7.janvārī saņemts nekustamā īpašuma Viktorijas ielā 107, Jūrmalā īpašnieka Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/45; turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo dzīvojamo māju (būves kadastra apzīmējums 1300 009 8414 001) Viktorijas ielā 107, Jūrmalā (turpmāk – būve).

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.4230 izdruku, būvju foto fiksācijas, apbūves plānu, dzīvojamās mājas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, izdruku par personām, kas konkrētajā nekustamajā īpašumā deklarējušas dzīvesvietu, un ņemot vērā būves īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2019.gada 8.janvāra atzinumu (protokols Nr.14 – 20/01), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 009 8414 001) Viktorijas ielā 107, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 009 8414 001) Viktorijas ielā 107, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF