Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 24.janvārīNr. 16

protokols Nr. 1, 23. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Daugavas ielā 31, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot SIA „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2018.gada 6.decembra iesniegumu Nr.31, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2018.gada 7.decembrī reģistrēts ar Nr.1.1-37/12766, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Daugavas iela 31, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 4718 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Daugavas ielā 31, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 016 4718 (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000076019 nostiprinātas Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds (turpmāk – kopīpašnieki). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 4717 m2 platībā.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības kopīpašnieka Vārds Uzvārds (pilnvarojuma akts (ģenerālpilnvara) iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā 2008.gada 8.jūlijā ar Nr.4634, Rīgas apgabaltiesā, Zvērināta notāre Anita Elksne) 2018.gada 27.novembra iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētam nekustamam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2018.gada 26.novembra darba uzdevumu - nosacījumiem Nr.14-15/34 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 2359 m2 un 2358 m2 lielas zemes vienības, kas Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kā meža zeme.

Zemes vienības ierīcības projekts 2018.gada 5.decembrī saskaņots ar abiem kopīpašniekiem.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz tām nav atklājies mantojums.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Teritorijas plānojums) zemes vienība atrodas savrupmājas apbūves teritorijā (DzS3), kuru nosaka teritorijai, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķis ir mežsaimniecība, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201)

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk - Noteikumi Nr.496) 17.6.apakšpunktam lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, 22.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1.apakšpunktu, 17.6.apakšpunktu, 18.punktu, un 2.pielikumā „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi” sniegto skaidrojumu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2. un 47. punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13., un 14.1.3.4. apakšpunktiem, un 2018.gada 12.decembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai Daugavas ielā 31, Jūrmalā, kadastra apzīmējumu 1300 016 4718, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības Daugavas ielā 31, Jūrmalā, ar kopējo platību 4717 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 2359 m2 platībā un piešķirot adresi Daugavas iela 29, Jūrmala, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Daugavas ielā 31, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 2358 m2, kadastra apzīmējums 1300 016 0210, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Daugavas ielā 31, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Atcelt zemes vienībai Daugavas ielā 31, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000076019 III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1., 1.2. ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 016 0210 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

6. Uzdot zemes vienības Daugavas ielā 31, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Daugavas iela 29, Jūrmala, ar kopējo platību 2359 m2, kadastra apzīmējums 1300 016 0209, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Daugavas ielā 29, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Daugavas ielā 29, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 016 0209 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Daugavas ielā 29, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses ( Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF