Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 24.janvārīNr. 17

protokols Nr. 1, 24. punkts

Par kļūdas labošanu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.23
„Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā apstiprināšanu”

Izskatot nekustamā īpašuma Prīmulu ielā 12, Jūrmalā, kopīpašnieces Vārds Uzvārds 2019.gada 10.janvāra iesniegumu, kas reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 14.janvārī ar Nr.14-3/158, Dome konstatē, ka Domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.23 “Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) tika pieļauta pārrakstīšanās kļūda, proti, zemes vienības Prīmulu ielā 12, Jūrmalā, kadastra Nr. norādīts 13000191307, nevis 13000191317, kā arī detālplānojuma I, II un III sējumos kļūdaini norādīts kadastra Nr.13000191307 un 13000191217, nevis 13000191317.

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu un 2019.gada 16.janvāra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.21-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt kļūdas labojumus Domes Lēmuma lemjošajā daļā un detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā, I, II un III sējumu tekstos un grafiskajā daļā, labojot kadastra Nr.13000191307 un 13000191217 uz kadastra Nr.13000191317.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF