Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 23.01.2017. Stājas spēkā 24.01.2017.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2019.gada 24.janvāra 17.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2017.gada 12.janvārīNr. 23

protokols Nr. 1, 35. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 12,
Jūrmalā apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2015.gada 19.februāra lēmumu Nr.62 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr.62) zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā, ir izstrādāts detālplānojums (turpmāk – detālplānojums). Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību tā uzsākšanas brīdī noteica Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 34.1.apakšpunkts, Domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 457.1.punkts un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas karte „Detalizētas plānošanas teritorijas”. Detālplānojuma izstrāde tika uzsākta ar mērķi izstrādāt zemesgabala Prīmulu ielā 12, Jūrmalā, sadalījuma priekšlikumu un jaunas apbūves izvietojuma priekšlikumu, nosakot apbūves rādītājus – apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu, kā arī plānoto (atļauto) izmantošanu.

2015.gada 1.maijā ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk - Noteikumi Nr.628), kuru 144.punktā noteikts, ka uz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi izstrādes procesā esošos plānošanas dokumentus turpina izstrādāt, ievērojot šajos noteikumos noteikto procesuālo kārtību, bet šo plānošanas dokumentu saturs var atbilst tam normatīvajam regulējumam, kas bija spēkā plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanas dienā. Ievērojot to, ka kārtību iesākto plānošanas dokumentu turpināšanai pēc normatīvā regulējuma maiņas nosaka Noteikumi Nr.628, nav nepieciešams grozīt ar Lēmumu Nr.62 apstiprināto darba uzdevumu.

Atbilstoši Domes 2016.gada 8.jūnija lēmumam Nr.282 „Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” par detālplānojumu ir veikta publiskā apspriešana un saņemti institūciju atzinumi. Detālplānojuma saskaņošanas procesā veikti nebūtiski precizējumi. Publiskās apspriešanas ietvaros netika saņemti iedzīvotāju priekšlikumi par izstrādāto detālplānojuma redakciju. Ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus un saņemtos institūciju atzinumus un saskaņojumus, konstatēts, ka nav nepieciešams veikt detālplānojuma pilnveidošanu.

Detālplānojums zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā, izstrādāts atbilstoši izdotajam darba uzdevumam, kas apstiprināts ar Lēmumu Nr.62 un normatīvo aktu prasībām. Ar detālplānojuma ierosinātāju ir saskaņoti administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu nosacījumi.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Noteikumu Nr.628 119.1.apakšpunktu, izskatot detālplānojuma projektu un Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 4.janvāra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā, kadastra Nr.13000191307. Ar detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75. Grozīts ar domes 2019.gada 24.janvāra 17.lēmumu

2. Pašvaldības izpilddirektoram noslēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma īstenotājiem par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā, kadastra Nr. 13000191307, īstenošanu redakcijā, kas pievienota lēmuma pielikumā.

3. Noteikt, ka atbilstoši saskaņotajiem administratīvā līguma noteikumiem un detālplānojumam, zemesgabalā Prīmulu ielā 12, Jūrmalā, kadastra Nr. 13000191307, paredzēto apbūvi jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2027.gada 31.janvārim.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt šī lēmuma un paziņojuma par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā, kadastra Nr.13000191307, apstiprināšanu ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. Grozīts ar domes 2019.gada 24.janvāra 17.lēmumu

5. Domes Pilsētplānošanas nodaļai nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā, kadastra Nr.13000191307, apstiprināšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Grozīts ar domes 2019.gada 24.janvāra 17.lēmumu

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un paziņojuma par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā, kadastra Nr.13000191307, apstiprināšanu publicēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv. Grozīts ar domes 2019.gada 24.janvāra 17.lēmumu

7. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā, kadastra Nr. 13000191307, apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu detālplānojumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas

2017.gada 12.janvāra lēmumam Nr.23

(protokols Nr.1, 35.punkts)

Līgums Nr.__________

par detālplānojuma īstenošanas kārtību

Jūrmalā, 2017.gada ______

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants (turpmāk – Dome), no vienas puses, un

detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā īstenotāji Vārds Uzvārds (personas kods), Vārds Uzvārds (personas kods) un Vārds Uzvārds (personas kods), kuras saskaņā ar pilnvaru, kuru 2006.gada 1.martā izdeva Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Iveta Vitkovska (reģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.801), pārstāv Vārds Uzvārds, (personas kods) (turpmāk – Īstenotāji), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā – Puses, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada _______ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā, apstiprināšanu”, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Puses vienojas par detālplānojuma projekta zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā (turpmāk – Detālplānojums) īstenošanas kārtību saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __.______ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā apstiprināšanu”.

1.2. Detālplānojuma īstenošana ietver pasākumus:

1.2.1. ārējo inženiertīklu projektēšanu un izbūvi;

1.2.2. ēku un būvju projektēšanu un būvniecību;

1.2.3. piebraucamo ceļu ( nobrauktuvju) uz apbūvi projektēšanu un izbūvi;

1.2.4. ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā.

2. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Īstenotāji apņemas:

2.1.1. veikt Detālplānojuma īstenošanu, saskaņā ar apstiprināto Detālplānojumu, kurā ir norādīti realizējamā Detālplānojuma mērķi, realizācijas gaita un paredzamie rezultāti;

2.1.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt 4 (četru) gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās, Detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2027.gada 31.janvārim;

2.1.3. Detālplānojumā plānoto zemesgabalu Prīmulu ielā 12, Jūrmalā un Prīmulu ielā 12A, Jūrmalā īstenošanu uzsākt pēc detālplānojumā iekļautā zemes ierīcības projekta realizācijas.

2.1.4. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem;

2.1.5. kompensēt zaudējumus, kas Domei vai citām personām radušies Īstenotāju vainas vai neuzmanības dēļ 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas;

2.1.6. nekustamā īpašuma Prīmulu ielā 12, Jūrmalā īpašnieku maiņas gadījumā informēt jauno īpašnieku par Līgumu, tā saistībām un neizpildes sekām.

2.2. Dome apņemas:

2.2.1. sniegt nepieciešamo Domes rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi;

2.2.2. sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma realizācijas gaitā atbilstoši savai kompetencei;

2.3. Ja Īstenotāji neievēro Līgumā noteiktos izpildes termiņus bez attaisnojoša iemesla, tad Domei ir tiesības izskatīt jautājumu par apstiprinātā Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

2.4. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas.

2.5. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 2.4. punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3. CITI NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

3.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

3.4. Strīdi starp Domi un Īstenotājiem par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.5. Līgums sastādīts uz 2 (divām) lapām un parakstīts 4 (četros) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, un pa vienam eksemplāram - katram Īstenotājam.

4. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Reģ. Nr.: 90000056357

Adrese: Jomas iela 1/5

Jūrmala, LV-1015

Tālr.: 67093816

e-pasts: pasts@jurmala.lv

_________________________

/A.Grants /

Īstenotāji

Vārds Uzvārds

personas kods,

Vārds Uzvārds

personas kods,

Vārds Uzvārds

personas kods,

kuras pārstāv to pilnvarotais pārstāvis

Vārds Uzvārds personas kods,

adrese

tālr.

__________________________

/V.Uzvārds /


Lejupielāde: DOC un PDF


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF, PDF