Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 24.augusta 363.lēmumu

2019.gada 24.janvārīNr. 37

protokols Nr. 1, 45. punkts

Par nekustamo īpašumu Raiņa ielā 118, Jūrmalā, un Lēdurgas ielā 27,
Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas
valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

Īpašuma tiesības uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu Raiņa ielā 118, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 520 0903, kas sastāv no skolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0901 001 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 27.oktobra lēmumu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000190333 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība).

Ēka saistīta ar zemesgabalu Raiņa iela 118, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 020 0901, uz kura 287/1000 domājamām daļām ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 28.oktobra lēmumu īpašuma tiesības nostiprinātas Pašvaldībai. Īpašuma tiesības uz atlikušajām zemesgabala 713/1000 domājamām daļām Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4399 nostiprinātas septiņām fiziskām personām dažādā apjomā, ar kurām Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolai (turpmāk – Skola) ir noslēgti zemes nomas līgumi.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Lēdurgas ielā 27, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 1810, kas sastāv no sākumskolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1810 001 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 8.decembra lēmumu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000445462 nostiprinātas Pašvaldībai.

Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2009.gada 29.janvāra nolikums Nr.13 “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikums” noteic, ka Skola ir Pašvaldības dibināta skola, kuras darbības mērķis ir organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmā, valsts pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Pamatojoties uz Domes 2010.gada 21.oktobra lēmumu Nr.727 “Par patapinājuma līgumu noslēgšanu”, starp Domi un Skolu 2010.gada 30.decembrī noslēgts nekustamo īpašumu Raiņa ielā 118 un Lēdurgas ielā 27, Jūrmalā, Patapinājuma līgums Nr.1.1-16/943 Skolas nolikumā noteikto funkciju nodrošināšanai.

Domes Centralizētās grāmatvedība, veicot skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu valdījumā un patapinājumā nodoto īpašumu pārbaudi, ir konstatējusi, ka nepieciešams aktualizēt Skolai patapinājumā esošo īpašumu sastāvu.

Aktualizējot Skolai patapinājumā esošo īpašumu sastāvu, ir pamatoti Skolai patapinājumā nodotās telpas nodot iestādes valdījumā atbilstoši Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 7.punkta prasībām.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 7.punktu, kā arī ņemot vērā Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 16.janvāra atzinumu (protokols Nr.12-21/1), lai nodrošinātu Skolu ar darba telpām un aktualizētu Skolai valdījumā nodotā īpašumu sastāvu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolu 2010.gada 30.decembrī noslēgto nekustamo īpašumu, Raiņa ielā 118, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 520 0903 un Lēdurgas ielā 27, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 1810, Patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/943.

2. Nodot Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas valdījumā uz nenoteiktu laiku Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošos nekustamos īpašumus Raiņa ielā 118 un Lēdurgas ielā 27, Jūrmalā, šādā sastāvā:

Nr.p.k.

Objekta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība/ daudzums

Uzskaites vērtība uz 30.11.2018. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 30.11.2018. (EUR)

1

Skolas ēka Raiņa iela 118

1300 020 0901 001

5244.10 m2

683 695.31

550 395.70

2

Šķūnis Raiņa iela 118

1300 020 0901 002

64.80 m2

1 192.37

909.61

3

287/1000 d.d. no zemes gabala Raiņa iela 118

1300 020 0901

7598 m2

75413.63

4

Žogs Raiņa ielā 118

440.15

0.00

5

Metāla žogs futbola laukumam Raiņa ielā 118

27 362.27

17 378.11

6

Futbola laukums Raiņa ielā 118

529 460.11

345 350.16

7

Sākumskolas ēka Lēdurgas iela 27

1300 020 1810 001

2757.8 m2

631 406.74

580 914.60

8

Lēdurgas iela 27 (zeme)

1300 020 1810

6874 m2

116 195.98

116 195.98

9

Žogs Lēdurgas ielā 27

22 155.84

10 414.07

10

Ceļi un laukumi Lēdurgas ielā 27

1359 m2

41 528.42

30 800.23

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā:

3.1. sagatavot vienošanos par šā lēmuma 1.punktā minētā patapinājuma līgumu izbeigšanu;

3.2. nodrošināt šā lēmuma 2.punktā minēto īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas valdījumā, noformējot nodošanas – pieņemšanas aktu (pielikums).

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt šā lēmuma 3.punktā minēto vienošanos un nodošanas – pieņemšanas aktu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 24.janvāra lēmumam Nr._____

(protokols Nr.1, .punkts)

Nekustamo īpašumu Raiņa ielā 118, Jūrmalā, un Lēdurgas ielā 27, Jūrmalā,

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS Nr.______________

Jūrmalā 2019.gada __.__________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada ___.janvāra lēmumu Nr. __ “ Par nekustamo īpašumu Raiņa ielā 118 un Lēdurgas ielā 27, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas valdījumā” ,

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada ___.janvāra lēmumu Nr.___ “ Par nekustamo īpašumu Raiņa ielā 118 un Lēdurgas ielā 27, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas valdījumā “, nodod, un

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola , reģistrācijas Nr. 90000051519 (turpmāk – Valdītājs), tās direktores Zinaīdas Tarasenko personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumu Nr.13 “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikums” , pieņem valdījumā Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošos nekustamos īpašumus Raiņa ielā 118 un Lēdurgas ielā 27, Jūrmalā, šādā sastāvā:

Nr.p.k.

Objekta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība/ daudzums

Uzskaites vērtība uz 30.11.2018. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 30.11.2018. (EUR)

1

Skolas ēka Raiņa iela 118

1300 020 0901 001

5244.10 m2

683 695.31

550 395.70

2

Šķūnis Raiņa iela 118

1300 020 0901 002

64.80 m2

1 192.37

909.61

3

287/1000 d.d. no zemes gabala Raiņa iela 118

1300 020 0901

7598 m2

75413.63

4

Žogs Raiņa ielā 118

440.15

0.00

5

Metāla žogs futbola laukumam Raiņa ielā 118

27 362.27

17 378.11

6

Futbola laukums Raiņa ielā 118

529 460.11

345 350.16

7

Sākumskolas ēka Lēdurgas iela 27

1300 020 1810 001

2757.8 m2

631 406.74

580 914.60

8

Lēdurgas iela 27 (zeme)

1300 020 1810

6874 m2

116 195.98

116 195.98

9

Žogs Lēdurgas ielā 27

22 155.84

10 414.07

10

Ceļi un laukumi Lēdurgas ielā 27

1359 m2

41 528.42

30 800.23

(turpmāk – Īpašums).

Īpašums tiek nodots Valdītājam uz nenoteiktu laiku, lai nodrošinātu Valdītāju ar telpām tā funkciju realizēšanai.

Valdītājam ir zināms šajā aktā minētā Īpašuma stāvoklis, pret ko tam pretenziju nav. Valdītājs pieņem valdījumā minēto Īpašumu tādā stāvoklī, kādā tas atrodas šā nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Valdītājs apņemas ar nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi kā krietns un rūpīgs saimnieks uzturēt šajā aktā minēto Īpašumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes pieņemtos lēmumus un norādījumus, tostarp, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi.

Nodošanas – pieņemšanas akts parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku – viens eksemplārs glabājas pie Valdītāja, otrs Jūrmalas pilsētas domē.

NODEVA PIEŅĒMA
Jūrmalas pilsētas domes Jūrmalas pilsētas Kauguru
izpilddirektors vidusskolas direktore
_______________________ ________________________
(E.Stobovs) (Z.Tarasenko)