Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 24.augusta 363.lēmumu

2019.gada 24.janvārīNr. 38

protokols Nr. 1, 46. punkts

Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 3, Jūrmalā, nodošanu
Majoru vidusskolas valdījumā un patapinājuma
līguma izbeigšanu

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Rīgas ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 6002, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6002 5168 m2 platībā, skolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6002 001 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2007.gada 17.maija lēmumu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000114226 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība).

Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2010.gada 11.novembra nolikums Nr.72 “Majoru vidusskolas nolikums” noteic, ka Jūrmalas pilsētas Majoru vidusskola (turpmāk – Skola) ir Pašvaldības dibināta un pakļautībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības programmas un interešu izglītības programmas.

Pamatojoties uz Domes 2010.gada 21.oktobra lēmumu Nr.727 “Par patapinājuma līgumu noslēgšanu”, starp Domi un Skolu 2010.gada 30.decembrī noslēgts nekustamā īpašuma Rīgas ielā 3, Jūrmalā, Patapinājuma līgums Nr.1.1-16/946 Skolas funkciju nodrošināšanai.

Domes Centralizētās grāmatvedība, veicot skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu valdījumā un patapinājumā nodoto īpašumu pārbaudi, ir konstatējusi, ka nepieciešams aktualizēt Skolai patapinājumā esošā īpašuma sastāvu.

Aktualizējot Skolai patapinājumā esošā īpašuma sastāvu, ir pamatoti vienlaikus Skolai patapinājumā nodotās telpas nodot iestādes valdījumā atbilstoši Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 7.punkta prasībām.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 7.punktu, kā arī ņemot vērā Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 16.janvāra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), lai nodrošinātu Skolu ar darba telpām un aktualizētu Skolai valdījumā nodotā īpašuma sastāvu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt starp Jūrmalas pilsētas domi un Majoru vidusskolu 2010.gada 30.decembrī noslēgto nekustamā īpašuma Rīgas ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 6002, Patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/946.

2. Nodot Majoru vidusskolas valdījumā uz nenoteiktu laiku Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu Rīgas ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 6002, šādā sastāvā:

Objekta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība / daudzums

Uzskaites vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

1

Skolas ēka

1300 009 6002 001

8219.20 m2

725 489.53

653 314.97

2

Zemes gabals

1300 009 6002

5168 m2

105 153.08

105 153.08

3

Atkritumu konteineru novietne

10 m2

1 985.89

1 315.72

4

Tāllēkšanas sektors

1 948.90

1 905.58

5

Žogs

1 989.54

1 945.34

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā:

3.1. sagatavot vienošanos par šā lēmuma 1.punktā minētā patapinājuma līgumu izbeigšanu;

3.2. nodrošināt šā lēmuma 2.punktā minēto īpašumu nodošanu Majoru vidusskolas valdījumā, noformējot nodošanas – pieņemšanas aktu (pielikums).

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt šā lēmuma 3.punktā minēto vienošanos un nodošanas – pieņemšanas aktu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 24.janvāra lēmumam Nr.38

(protokols Nr.1, 46.punkts)

Nekustamā īpašuma Rīgas ielā 3, Jūrmalā,

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS Nr.______________

Jūrmalā 2019.gada __.__________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada ___.janvāra lēmumu Nr. __ “ Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 3, Jūrmalā, nodošanu Majoru vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu” ,

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada ___.janvāra lēmumu Nr.___ “ Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 3, Jūrmalā, nodošanu Majoru vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu “, nodod, un

Majoru vidusskola , reģistrācijas Nr.90000051627 (turpmāk – Valdītājs), tās direktores Ilzes Oses personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumu Nr.72 “Majoru vidusskolas nolikums” , pieņem valdījumā Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu Rīgas ielā 3, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 009 6002, šādā sastāvā:

Objekta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība/ daudzums

Uzskaites vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

1

Skolas ēka

1300 009 6002 001

8219.20 m2

725 489.53

653 314.97

2

Zemes gabals

1300 009 6002

5168 m2

105 153.08

105 153.08

3

Atkritumu konteineru novietne

10 m2

1 985.89

1 219.90

4

Tāllēkšanas sektors

1 948.90

1 905.58

5

Žogs

1 989.54

1 945.34

(turpmāk – Īpašums).

Īpašums tiek nodots Valdītājam uz nenoteiktu laiku, lai nodrošinātu Valdītāju ar telpām tā funkciju realizēšanai.

Valdītājam ir zināms šajā aktā minētā Īpašuma stāvoklis, pret ko tam pretenziju nav. Valdītājs pieņem valdījumā minēto Īpašumu tādā stāvoklī, kādā tas atrodas šā Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Valdītājs apņemas ar Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi kā krietns un rūpīgs saimnieks uzturēt šajā aktā minēto Īpašumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes pieņemtos lēmumus un norādījumus, tostarp, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi.

Nodošanas – pieņemšanas akts parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku – viens eksemplārs glabājas pie Valdītāja, otrs Jūrmalas pilsētas domē.

NODEVA PIEŅĒMA
Jūrmalas pilsētas domes Majoru vidusskolas
izpilddirektors direktore
_______________________ ________________________
(E.Stobovs) ( I.Ose )