Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 24.augusta 363.lēmumu

2019.gada 24.janvārīNr. 39

protokols Nr. 1, 47. punkts

Par nekustamā īpašuma Zemgales ielā 4, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Bērnu
un jauniešu interešu centra valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Zemgales ielā 4, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 016 4301, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 016 4301 5385 m2 platībā, skolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 016 4301 001 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 28.februāra lēmumu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000203703 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība).

Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2016.gada 18.augusta nolikums Nr.35 “Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums” noteic, ka Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs (turpmāk – BJIC) ir Domes dibināta un pakļautībā esoša interešu izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītības programmas, veic interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību un veic darbu ar jaunatni Pašvaldībā.

Pamatojoties uz Domes 2010.gada 21.oktobra lēmumu Nr.727 “Par patapinājuma līgumu noslēgšanu” starp Domi un BJIC 2010.gada 30.decembrī noslēgts nekustamā īpašuma Zemgales ielā 4, Jūrmalā, Patapinājuma līgums Nr.1.1-16/939 BJIC funkciju nodrošināšanai.

Domes Centralizētās grāmatvedība, veicot skolu, pirmsskolas un interešu izglītības iestāžu valdījumā un patapinājumā nodoto īpašumu pārbaudi, ir konstatējusi, ka nepieciešams aktualizēt BJIC patapinājumā esošā īpašuma sastāvu.

Aktualizējot BJIC patapinājumā esošā īpašuma sastāvu, ir pamatoti vienlaikus BJIC patapinājumā nodotās telpas nodot iestādes valdījumā atbilstoši Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 7.punkta prasībām.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 7.punktu, kā arī ņemot vērā Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 16.janvāra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), lai nodrošinātu BJIC ar darba telpām un aktualizētu BJIC valdījumā nodotā īpašuma sastāvu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru 2010.gada 30.decembrī noslēgto nekustamā īpašuma Zemgales ielā 4, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 016 4301, Patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/939.

2. Nodot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra valdījumā uz nenoteiktu laiku Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu Zemgales ielā 4, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 016 4301, šādā sastāvā:

Nr.p.k.

Objekta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība/ daudzums

Uzskaites vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

1

Zemgales iela 4 (zeme)

1300 016 4301

5385 m2

103 990 59

103 990.59

2

Zemgales iela 4 (skolas ēka)

1300 016 4301 001

337.40 m2

170 540 .07

170 540.07

3

Zemgales iela 4 (noliktava)

1300 016 4301 002

19.40 m2

857.99

0.00

4

Zemgales iela 4 (šķūnis)

1300 016 4301 003

61 m2

3 735.92

780.09

5

Flīžu celiņš

177.86

0.00

6

Flīžu celiņš

142.29

0.00

7

Flīžu celiņš

179.28

0.00

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā:

3.1. sagatavot vienošanos par šā lēmuma 1.punktā minētā patapinājuma līgumu izbeigšanu;

3.2. nodrošināt šā lēmuma 2.punktā minēto īpašumu nodošanu Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra valdījumā, noformējot nodošanas – pieņemšanas aktu (pielikums).

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt šā lēmuma 3.punktā minēto vienošanos un nodošanas – pieņemšanas aktu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 24.janvāra lēmumam Nr._____

(protokols Nr.1, .punkts)

Nekustamā īpašuma Zemgales ielā 4, Jūrmalā,

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS Nr.______________

Jūrmalā 2019.gada __.__________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada ___.janvāra lēmumu Nr. __ “ Par nekustamā īpašuma Zemgales ielā 4 , Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu” ,

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada ___.janvāra lēmumu Nr.___ “ Par nekustamā īpašuma Zemgales ielā 4 , Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu “, nodod, un

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs , reģistrācijas Nr. 90009226256 (turpmāk – Valdītājs), tās direktores Evijas Majores personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikumu Nr.35 “Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums” , pieņem valdījumā Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu Zemgales ielā 4, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 016 4301, šādā sastāvā:

Nr.p. k.

Objekta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība/ daudzums

Uzskaites vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

1

Zemgales iela 4 (zeme)

1300 016 4301

5385 m2

103 990 59

103 990.59

2

Zemgales iela 4 (skolas ēka)

1300 016 4301 001

337.40 m2

170 540 .07

170 540.07

3

Zemgales iela 4 (noliktava)

1300 016 4301 002

19.40 m2

857.99

0.00

4

Zemgales iela 4 (šķūnis)

1300 016 4301 003

61 m2

3 735.92

780.09

5

Flīžu celiņš

177.86

0.00

6

Flīžu celiņš

142.29

0.00

7

Flīžu celiņš

179.28

0.00

(turpmāk – Īpašums).

Īpašums tiek nodots Valdītājam uz nenoteiktu laiku, lai nodrošinātu Valdītāju ar telpām tā funkciju realizēšanai.

Valdītājam ir zināms šajā aktā minētā Īpašuma stāvoklis, pret ko tam pretenziju nav. Valdītājs pieņem valdījumā minēto Īpašumu tādā stāvoklī, kādā tas atrodas šā Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Valdītājs apņemas ar Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi kā krietns un rūpīgs saimnieks uzturēt šajā aktā minēto Īpašumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes pieņemtos lēmumus un norādījumus, tostarp, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi.

Nodošanas – pieņemšanas akts ir reģistrēts Domes lietvedības sistēmā, parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku – viens eksemplārs glabājas pie Valdītāja, otrs Jūrmalas pilsētas domē.

NODEVA PIEŅĒMA
Jūrmalas pilsētas domes Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra
izpilddirektors direktore
_______________________ ________________________
(E.Stobovs) (E.Majore)