Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 24.augusta 363.lēmumu

2019.gada 24.janvārīNr. 43

protokols Nr. 1, 51. punkts

Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas
Mežmalas vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 3501, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3501 42563 m2 platībā, skolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3501 001, skolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3501 002, skolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3501 003, peldbaseina ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3501 001 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 26.oktobra lēmumu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000508071 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība).

Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2015.gada 19.februāra nolikums Nr.19 “Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums” noteic, ka Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola (turpmāk – Skola) ir Domes dibināta vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmu, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības programmas un interešu izglītības programmas. profesionālās sporta ievirzes izglītības iestāde, kura īsteno bērnu un jauniešu.

Pamatojoties uz Domes 2010.gada 21.oktobra lēmumu Nr.727 “Par patapinājuma līgumu noslēgšanu” starp Domi un Skolu 2010.gada 30.decembrī noslēgts nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, Patapinājuma līgums Nr.1.1-16/955 Skolas funkciju nodrošināšanai.

Domes Centralizētās grāmatvedība, veicot skolu, pirmsskolas un interešu izglītības iestāžu valdījumā un patapinājumā nodoto īpašumu pārbaudi, ir konstatējusi, ka nepieciešams aktualizēt Skolai patapinājumā esošā īpašuma sastāvu.

Aktualizējot Skolai patapinājumā esošā īpašuma sastāvu, ir pamatoti vienlaikus Skolai patapinājumā nodotās telpas nodot iestādes valdījumā atbilstoši Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 7.punkta prasībām.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 7.punktu, kā arī ņemot vērā Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 16.janvāra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), lai nodrošinātu Skolu ar darba telpām un aktualizētu Skolas valdījumā nodotā īpašuma sastāvu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolu 2010.gada 30.decembrī noslēgto nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 3501, Patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/955.

2. Nodot Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas valdījumā uz nenoteiktu laiku Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 3501, inženierbūves un mantu šādā sastāvā:

Nr.

p.k.

Objekta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība/ daudzums

Uzskaites vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

1

Rūpniecības iela 13 (skolas ēka)

1300 020 2501 001

2890.70 m2

716 662.36

594 680.39

2

Rūpniecības iela 13 (skolas ēka)

1300 020 2501 002

4387.60 m2

741 607.29

639 554.34

3

Rūpniecības iela 13 (skolas ēka)

1300 020 2501 003

3106.60 m2

551 576.31

466 122.97

4

Žogs

6 390.25

2 869.62

5

Futbola laukums

20 x 40 m

42 710.53

24 551.19

6

Metāla žogs futbola laukumam

33 764.08

29 086.89

7

Gumijas segums bērnu sporta laukuma iekārtu komplektam

262 m2

22 761.55

17 585.67

8.

Bērnu sporta laukuma iekārtu komplekts, tajā skaitā:

1.rotaļu komplekss ar 4 platformām – 1.gab.;

2. metāla līdztekas – 1.gab.;

3. metāla pievilkšanās stieņi- 1.gab.;

4. metāla zviedru siena- 1.gab.;

5. sols ar atzveltni- 4.gab.;

6.atkritumu urna -2.gab.;

7.batuts - 1.gab.;

8. šūpuļtīkls - 1.gab.

17 307.72

11 394.29

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā:

3.1. sagatavot vienošanos par šā lēmuma 1.punktā minētā patapinājuma līgumu izbeigšanu;

3.2. nodrošināt šā lēmuma 2.punktā minēto īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas valdījumā, noformējot nodošanas – pieņemšanas aktu (pielikums).

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt šā lēmuma 3.punktā minēto vienošanos un nodošanas – pieņemšanas aktu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 24.janvāra lēmumam Nr.43

(protokols Nr.1, 51.punkts)

Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā,

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS Nr.______________

Jūrmalā 2019.gada __.__________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada ___.janvāra lēmumu Nr. __ “Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Mežmalas vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu ” ,

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada ___.janvāra lēmumu Nr.___ “Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Mežmalas vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu “, nodod, un

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola , reģistrācijas Nr. 90000056357 (turpmāk – Valdītājs), tās direktores Andželas Zubkovskas personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumu Nr.19 “Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums” , pieņem valdījumā Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 020 3501, inženierbūves un mantu šādā sastāvā:

Nr.p.k.

Objekta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība/ daudzums

Uzskaites vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

1

Rūpniecības iela 13 (skolas ēka)

1300 020 2501 001

2890.70 m2

716 662.36

594 680.39

2

Rūpniecības iela 13 (skolas ēka)

1300 020 2501 002

4387.60 m2

741 607.29

639 554.34

3

Rūpniecības iela 13 (skolas ēka)

1300 020 2501 003

3106.60 m2

551 576.31

466 122.97

4

Žogs

6 390.25

2 869.62

5

Futbola laukums

20 x 40 m

42 710.53

24 551.19

6

Metāla žogs futbola laukumam

33 764.08

29 086.89

7

Gumijas segums bērnu sporta laukuma iekārtu komplektam

262 m2

22 761.55

17 585.67

8.

Bērnu sporta laukuma iekārtu komplekts, tajā skaitā:

1.rotaļu komplekss ar 4 platformām – 1.gab.;

2. metāla līdztekas – 1.gab.;

3. metāla pievilkšanās stieņi- 1.gab.;

4. metāla zviedru siena- 1.gab.;

5. sols ar atzveltni- 4.gab.;

6.atkritumu urna -2.gab.;

7.batuts - 1.gab.;

8. šūpuļtīkls - 1.gab.

17 307.72

11 394.29

(turpmāk – Īpašums).

Īpašums tiek nodots Valdītājam uz nenoteiktu laiku, lai nodrošinātu Valdītāju ar telpām tā funkciju realizēšanai.

Valdītājam ir zināms šajā aktā minētā Īpašuma stāvoklis, pret ko tam pretenziju nav. Valdītājs pieņem valdījumā minēto Īpašumu tādā stāvoklī, kādā tas atrodas šā Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Valdītājs apņemas ar Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi kā krietns un rūpīgs saimnieks uzturēt šajā aktā minēto Īpašumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes pieņemtos lēmumus un norādījumus, tostarp, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi.

Nodošanas – pieņemšanas akts ir reģistrēts Domes lietvedības sistēmā, parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku – viens eksemplārs glabājas pie Valdītāja, otrs Jūrmalas pilsētas domē.

NODEVA PIEŅĒMA
Jūrmalas pilsētas domes Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas
izpilddirektors direktore
_______________________ ________________________
(E.Stobovs) (A.Zubkovska)