Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 24.augusta 363.lēmumu

2019.gada 24.janvārīNr. 45

protokols Nr. 1, 53. punkts

Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 1, Jūrmalā, nodošanu pirmsskolas izglītības
iestādes “Madara” valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Tērbatas ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 0716, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0716 7719 m2 platībā, bērnudārza ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0716 001 un 6 (sešām) nojumēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 0716 002, 1300 021 0716 003, 1300 021 0716 004, 1300 021 0716 005, 1300 021 0716 007, 1300 021 0716 008 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 24.marta lēmumu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4715 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība).

Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2010.gada 28.janvāra nolikums Nr.12 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Madara” nolikums” noteic, ka Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Madara” (turpmāk – PII “Madara”) ir Domes dibināta un pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

Pamatojoties uz Domes 2010.gada 21.oktobra lēmumu Nr.727 “Par patapinājuma līgumu noslēgšanu” starp Domi un PII “Madara” 2010.gada 30.decembrī noslēgts nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 1, Jūrmalā, Patapinājuma līgums Nr.1.1-16/948 PII “Madara” funkciju nodrošināšanai.

Domes Centralizētās grāmatvedība, veicot skolu, pirmsskolas un interešu izglītības iestāžu valdījumā un patapinājumā nodoto īpašumu pārbaudi, ir konstatējusi, ka nepieciešams aktualizēt PII “Madara” patapinājumā esošā īpašuma sastāvu.

Aktualizējot PII “Madara” patapinājumā esošā īpašuma sastāvu, ir pamatoti vienlaikus Skolai patapinājumā nodotās telpas nodot iestādes valdījumā atbilstoši Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 7.punkta prasībām.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 7.punktu, kā arī ņemot vērā Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 16.janvāra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), lai nodrošinātu PII “Madara” ar darba telpām un aktualizētu PII “Madara” valdījumā nodotā īpašuma sastāvu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi “Madara” 2010.gada 30.decembrī noslēgto nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 0716, Patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/948.

2. Nodot Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Madara” valdījumā uz nenoteiktu laiku Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu Tērbatas ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 0716, inženierbūves un mantu šādā sastāvā:

Nr.

p.k.

Objekta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība/ daudzums

Uzskaites vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

1

Tērbatas iela 1 (ēka)

1300 021 0716 001

3671.90 m2

642 051.59

591 904.02

2

Tērbatas iela 1 (zemesgabals)

1300 021 0716

7719 m2

130480.19

130480.19

3

Tērbatas iela 1 (nojume)

1300 021 0716 002

76.30 m2

13 939.52

9 320.11

4

Tērbatas iela 1 (nojume)

1300 021 0716 003

76.30 m2

13 939.52

9 320.11

5

Tērbatas iela 1 (nojume)

1300 021 0716 004

76.10 m2

13 939.52

9 320.11

6

Tērbatas iela 1 (nojume)

1300 021 0716 005

76.30 m2

13 939.52

9 320.11

7

Tērbatas iela 1 (nojume)

1300 021 0716 006

13 939.52

9 320.11

8

Tērbatas iela 1 (nojume)

1300 021 0716 007

76.30 m2

13 939.52

9 320.11

9

Tērbatas iela 1 (nojume)

1300 021 0716 008

76.30 m2

13 939.52

9 320.11

10

Tērbatas iela 1 (nojume)

13 939.52

9 320.11

11

Tērbatas iela 1 (nojume)

13 939.52

9 320.11

12

Tērbatas iela 1 (nojume)

13 939.55

9 320.13

13

Žogs

8 486.46

3 304.34

14

Ceļi un laukumi

1383 m2

41 986.33

37 088.01

15

Gumijas segums bērnu rotaļu laukumam

205 m2

16 243.15

10 578.18

16

Nožogojums bērnu rotaļu laukumam

1 804.50

1 299.77

17

Bērnu rotaļu laukuma komplekts, tajā skaitā:

1.rotaļu komplekss "Vilcieniņš"- 1.gab.;

 2.rotaļu komplekss ar divām platformām- 1.gab.;

3.rotaļu komplekss ar trīs platformām un vingrošanas elementu- 1.gab.;

4.rotaļu komplekss ar divām platformām- 1.gab.;

5.rotaļu komplekss ar divām platformām un vingrošanas elementu- 1.gab.;

6.sols ar atzveltni- 14.gab.;

7.atkritumu urnas- 4.gab.;

8.basketbola grozs- 2.gab.

25 662.32

11 975.88

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā:

3.1. sagatavot vienošanos par šā lēmuma 1.punktā minētā patapinājuma līgumu izbeigšanu;

3.2. nodrošināt šā lēmuma 2.punktā minēto īpašumu nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Madara” valdījumā, noformējot nodošanas – pieņemšanas aktu (pielikums).

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt šā lēmuma 3.punktā minēto vienošanos un nodošanas – pieņemšanas aktu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 24.janvāra lēmumam Nr.45

(protokols Nr.1, 53.punkts)

Nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 1, Jūrmalā,

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS Nr.______________

Jūrmalā 2019.gada __.__________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada ___.janvāra lēmumu Nr. __ “Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 1, Jūrmalā, nodošanu pirmsskolas izglītības iestādes “Madara” valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu ” ,

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada ___.janvāra lēmumu Nr.___ “Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 1, Jūrmalā, nodošanu pirmsskolas izglītības iestādes “Madara” valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu “, nodod, un

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “MADARA” , reģistrācijas Nr. 90009249314 (turpmāk – Valdītājs), tās direktores Maritas Šteimanes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumu Nr.12 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Madara” nolikums” , pieņem valdījumā Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu Tērbatas ielā 1, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 021 0716, inženierbūves un mantu šādā sastāvā:

Nr.

p.k.

Objekta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība/ daudzums

Uzskaites vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

1

Tērbatas iela 1 (ēka)

1300 021 0716 001

3671.90 m2

642 051.59

591 904.02

2

Tērbatas iela 1 (zemesgabals)

1300 021 0716

7719 m2

130480.19

130480.19

3

Tērbatas iela 1 (nojume)

1300 021 0716 002

76.30 m2

13 939.52

9 320.11

4

Tērbatas iela 1 (nojume)

1300 021 0716 003

76.30 m2

13 939.52

9 320.11

5

Tērbatas iela 1 (nojume)

1300 021 0716 004

76.10 m2

13 939.52

9 320.11

6

Tērbatas iela 1 (nojume)

1300 021 0716 005

76.30 m2

13 939.52

9 320.11

7

Tērbatas iela 1 (nojume)

13 939.52

9 320.11

8

Tērbatas iela 1 (nojume)

1300 021 0716 007

76.30 m2

13 939.52

9 320.11

9

Tērbatas iela 1 (nojume)

1300 021 0716 008

76.30 m2

13 939.52

9 320.11

10

Tērbatas iela 1 (nojume)

13 939.52

9 320.11

11

Tērbatas iela 1 (nojume)

13 939.52

9 320.11

12

Tērbatas iela 1 (nojume)

13 939.55

9 320.13

13

Žogs

8 486.46

3 304.34

14

Ceļi un laukumi

1383 m2

41 986.33

37 088.01

15

Gumijas segums bērnu rotaļu laukumam

205 m2

16 243.15

10 578.18

16

Nožogojums bērnu rotaļu laukumam

1 804.50

1 299.77

17

Bērnu rotaļu laukuma komplekts, tajā skaitā:

1.rotaļu komplekss "Vilcieniņš"- 1.gab.;

 2.rotaļu komplekss ar divām platformām- 1.gab.;

3.rotaļu komplekss ar trīs platformām un vingrošanas elementu- 1.gab.;

4.rotaļu komplekss ar divām platformām- 1.gab.;

5.rotaļu komplekss ar divām platformām un vingrošanas elementu- 1.gab.;

6.sols ar atzveltni- 14.gab.;

7.atkritumu urnas- 4.gab.;

8.basketbola grozs- 2.gab.

25 662.32

11 975.88

(turpmāk – Īpašums).

Īpašums tiek nodots Valdītājam uz nenoteiktu laiku, lai nodrošinātu Valdītāju ar telpām tā funkciju realizēšanai.

Valdītājam ir zināms šajā aktā minētā Īpašuma stāvoklis, pret ko tam pretenziju nav. Valdītājs pieņem valdījumā minēto Īpašumu tādā stāvoklī, kādā tas atrodas šā Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Valdītājs apņemas ar Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi kā krietns un rūpīgs saimnieks uzturēt šajā aktā minēto Īpašumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes pieņemtos lēmumus un norādījumus, tostarp, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi.

Nodošanas – pieņemšanas akts ir reģistrēts Domes lietvedības sistēmā, parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku – viens eksemplārs glabājas pie Valdītāja, otrs Jūrmalas pilsētas domē.

NODEVA PIEŅĒMA
Jūrmalas pilsētas domes Jūrmalas pirmsskolas izglītības Iestādes “Madara”
izpilddirektors direktore
_______________________ ________________________
(E.Stobovs ) (M.Šteimane)