Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 24.augusta 363.lēmumu

2019.gada 24.janvārīNr. 46

protokols Nr. 1, 54. punkts

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 8/10, Jūrmalā, nodošanu Ķemeru
pamatskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Tukuma ielā 8/10, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 4303, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4303 17331 m2 platībā, skolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4303 001 un adresi Tukuma iela 10, skolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4303 003 un adresi Tukuma iela 8, skolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4303 004 un adresi Alejas iela 3, katlu mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4303 002 un adresi Tukuma iela 10 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2011.gada 31.marta lēmumu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000334859 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība).

Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2016.gada 21.aprīļa nolikums Nr.18 “Ķemeru pamatskolas nolikums” noteic, ka Ķemeru pamatskola (turpmāk – Skola) ir Domes dibināta un pakļautībā esoša vispārējās pamatizglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības, speciālās izglītības un interešu izglītības programmas.

Pamatojoties uz Domes 2010.gada 21.oktobra lēmumu Nr.727 “Par patapinājuma līgumu noslēgšanu”, starp Domi un Skolu 2010.gada 30.decembrī noslēgts nekustamā īpašuma Plūdu ielā 4A, Jūrmalā, Patapinājuma līgums Nr.1.1-16/941 Skolas funkciju nodrošināšanai.

Domes Centralizētās grāmatvedība, veicot skolu, pirmsskolas un interešu izglītības iestāžu valdījumā un patapinājumā nodoto īpašumu pārbaudi, ir konstatējusi, ka nepieciešams aktualizēt Skolai patapinājumā esošā īpašuma sastāvu.

Aktualizējot Skolai patapinājumā esošā īpašuma sastāvu, ir pamatoti vienlaikus Skolai patapinājumā nodotās telpas nodot iestādes valdījumā atbilstoši Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 7.punkta prasībām.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 7.punktu, kā arī ņemot vērā Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 16.janvāra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), lai nodrošinātu Skolu ar darba telpām un aktualizētu Skolas valdījumā nodotā īpašuma sastāvu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt starp Jūrmalas pilsētas domi un Ķemeru pamatskolu 2010.gada 30.decembrī noslēgto nekustamā īpašuma Tukuma ielā 8/10, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 4303, Patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/941.

2. Nodot Ķemeru pamatskolas valdījumā uz nenoteiktu laiku Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu Tukuma ielā 8/10, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 4303, inženierbūves un mantu šādā sastāvā:

Nr.

p.k.

Objekta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība/

daudzums

Uzskaites vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

1

Tukuma iela 8/10 (zeme)

1300 026 4303

17331 m2

55 237.31

55 237.31

2

Tukuma iela 10 (skolas ēka)

1300 026 4303 001

1519 m2

281 444.69

281 444.69

3

Tukuma iela 8 (skolas ēka)

1300 026 4303 003

118.90 m2

24 444.63

19 505.63

4

Tukuma iela 10 (tribīnes)

1300 026 4303 005

186.20 m2

2 310.74

1 751.39

5

Tukuma 8/10, žogs

60 538.49

47 266.73

6

Tukuma 8/10, ietve

857.99

0.00

7

Tukuma 8/10, ietve

156.52

0.00

8

Tukuma 8/10, ietve

115.25

0.00

9

Alejas iela 3 (ēka)

1300 026 4303 004

616 m2

19 886.06

0.00

10

Alejas 3 (šķūnis)

1300 026 4303 006

99.40 m22

2 545.52

484.25

11

Alejas 3 (sporta laukums)

1 041.54

0.00

12

Stāvlaukums Tukuma ielā 8/10

267 m2

28 170.60

21 324.76

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā:

3.1. sagatavot vienošanos par šā lēmuma 1.punktā minētā patapinājuma līgumu izbeigšanu;

3.2. nodrošināt šā lēmuma 2.punktā minēto īpašumu nodošanu Ķemeru pamatskolas valdījumā, noformējot nodošanas – pieņemšanas aktu (pielikums).

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt šā lēmuma 3.punktā minēto vienošanos un nodošanas – pieņemšanas aktu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 24.janvāra lēmumam Nr.46

(protokols Nr.1, 54.punkts)

Nekustamā īpašuma Tukuma ielā 8/10, Jūrmalā,

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS Nr.______________

Jūrmalā 2019.gada __.__________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada ___.janvāra lēmumu Nr. __ “Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 8/10, Jūrmalā, nodošanu Ķemeru pamatskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu ” ,

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada ___.janvāra lēmumu Nr.___ “Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 8/10, Jūrmalā, nodošanu Ķemeru pamatskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu “, nodod, un

Ķemeru pamatskola , reģistrācijas Nr. 90009251338 (turpmāk – Valdītājs), tās direktores Svetlanas Seņkinas personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra nolikumu Nr.18 “Ķemeru pamatskolas nolikums” , pieņem valdījumā Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu Tukuma ielā 8/10, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 009 8502, inženierbūves un mantu šādā sastāvā:

Nr.

p.k.

Objekta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība/

daudzums

Uzskaites vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

1

Tukuma iela 8/10 (zeme)

1300 026 4303

17331 m2

55 237.31

55 237.31

2

Tukuma iela 10 (skolas ēka)

1300 026 4303 001

1519 m2

281 444.69

281 444.69

3

Tukuma iela 8 (skolas ēka)

1300 026 4303 003

118.90 m2

24 444.63

19 505.63

4

Tukuma iela 10 (tribīnes)

1300 026 4303 005

186.20 m2

2 310.74

1 751.39

5

Tukuma 8/10, žogs

60 538.49

47 266.73

6

Tukuma 8/10, ietve

857.99

0.00

7

Tukuma 8/10, ietve

156.52

0.00

8

Tukuma 8/10, ietve

115.25

0.00

9

Alejas iela 3 (ēka)

1300 026 4303 004

616 m2

19 886.06

0.00

10

Alejas 3 (šķūnis)

1300 026 4303 006

99.40 m22

2 545.52

484.25

11

Alejas 3 (sporta laukums)

1 041.54

0.00

12

Stāvlaukums Tukuma ielā 8/10

267 m2

28 170.60

21 324.76

(turpmāk – Īpašums).

Īpašums tiek nodots Valdītājam uz nenoteiktu laiku, lai nodrošinātu Valdītāju ar telpām tā funkciju realizēšanai.

Valdītājam ir zināms šajā aktā minētā Īpašuma stāvoklis, pret ko tam pretenziju nav. Valdītājs pieņem valdījumā minēto Īpašumu tādā stāvoklī, kādā tas atrodas šā Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Valdītājs apņemas ar Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi kā krietns un rūpīgs saimnieks uzturēt šajā aktā minēto Īpašumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes pieņemtos lēmumus un norādījumus, tostarp, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi.

Nodošanas – pieņemšanas akts ir reģistrēts Domes lietvedības sistēmā, parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku – viens eksemplārs glabājas pie Valdītāja, otrs Jūrmalas pilsētas domē.

NODEVA PIEŅĒMA
Jūrmalas pilsētas domes Ķemeru pamatskolas
izpilddirektors direktore
_______________________ ________________________
(E.Stobovs) (S.Seņkina)