Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 30.septembra 437.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2019.gada 21.februārīNr. 53

protokols Nr. 2, 7. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas
maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.30 “Dzimtsarakstu nodaļas nolikums” 15.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 19.februāra atzinumu (protokols Nr.1.2-20/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes maksas pakalpojumu kontā un iegūtos līdzekļus izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Lēmuma pielikumā noteiktajai maksai par pakalpojumiem piemēro šādus atbrīvojumus:

3.1. no lēmuma pielikuma 1. un 2.punktā noteiktās maksas par pakalpojumu atbrīvo daudzbērnu ģimeni, uzrādot “3+ Ģimenes karti”, ja tai ir noteikta viena deklarētā dzīves vieta Jūrmalas pilsētā ne mazāk kā 12 mēneši pirms laulības noslēgšanas;

3.2. lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktajai maksai par pakalpojumiem piemēro 50% atbrīvojumu, ja viena vai abas personas, kas vēlas noslēgt laulību, uzrāda Jūrmalas iedzīvotāja karti un to deklarētā dzīves vieta Jūrmalas pilsētā ir ne mazāk kā pēdējie 6 mēneši pirms laulības iesnieguma iesniegšanas;

3.3. lēmuma pielikuma 2.punktā noteiktajai maksai par pakalpojumiem piemēro 50% atbrīvojumu, ja viena vai abas personas, kas vēlas atzīmēt kāzu jubileju, uzrāda Jūrmalas iedzīvotāja karti un to deklarētā dzīves vieta Jūrmalas pilsētā ir ne mazāk kā pēdējie 6 mēneši pirms iesnieguma iesniegšanas.

4. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē.

5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmums Nr.340 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 21.februāra lēmumam Nr.53

(protokols Nr.2, 7.punkts)

Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas
sniegto maksas pakalpojumu izcenojumi

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Cena bez pievienotās vērtības nodokļa

(EUR)

Pievienotās vērtības nodoklis

(EUR)

Cena ar PVN

(EUR)

1.

Laulības noslēgšanas svinīgā ceremonija Dzimtsarakstu nodaļas telpās

1

107.93

22.67

130.60

2.

Kāzu jubileju ( zelta, sudraba u.c.) ceremonijas sagatavošana un vadīšana Dzimtsarakstu nodaļas telpās

1

107.93

22.67

130.60

3.

Laulības noslēgšanas svinīgā ceremonija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas citā piemērotā vietā*

1

233.25

48.98

282.23

4. Svītrots ar domes 2021.gada 30.septembra 437.lēmumu

5. Svītrots ar domes 2021.gada 30.septembra 437.lēmumu

6.

Šampanieša zāles īre un glāžu izmantošana

10 min.

7.18

1.51

8.69

7. Svītrots ar domes 2021.gada 30.septembra 437.lēmumu

8. Papildināts ar domes 2021.gada 30.septembra 437.lēmumu

Laulības reģistrācija bez svinīgās ceremonijas (juridiskā fakta reģistrācija klātesot tikai personām, kuras noslēdz laulību un lieciniekiem)*

1

12.40

2.60

15.00

9. Papildināts ar domes 2021.gada 30.septembra 437.lēmumu

Civilstāvokļa aktu papildinājumu un labojumu veikšana (laulības, dzimšanas un miršanas reģistru ierakstos)*

1

9.92

2.08

12.00

10. Papildināts ar domes 2021.gada 30.septembra 437.lēmumu

Uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņas lietas materiālu sagatavošana*

1

10.74

2.26

13.00

11. Papildināts ar domes 2021.gada 30.septembra 437.lēmumu

Tiesiskās palīdzības lietas sagatavošana civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinoša dokumenta izprasīšanai no ārvalstīm

1

14.88

3.12

18.00

*Pakalpojuma maksā nav iekļauta noteiktā valsts nodeva. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 437.lēmumu