Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 21.februārīNr. 75

protokols Nr. 2, 33. punkts

Par Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūves būvprojekta
izstrādi un būvdarbu autoruzraudzības nodrošināšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas investīciju plānu (apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumu Nr.600 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam””), investīciju projekta Nr.69 “Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve” (turpmāk – Investīciju projekts) īstenošanai apstiprinātais finansējums ir 6 139 600 euro, t.sk., pa gadiem:

- 2019. gadā – 223 000 euro;

- 2020. gadā – 3 548 500 euro;

- 2021.gadā - 2 368 100 euro.

Atbilstoši Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas Būvniecības daļas budžeta pieprasījumam 2019.gada budžetā, Investīciju projekta realizēšanai 2019.gada pašvaldības budžetā ieplānoti 223 010 euro.

Investīciju projekta īstenošanai tika veikts iepirkums ar ID Nr.–JPD2018/105 “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūves būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība” . Iepirkumu konkursa ietvaros pretendentu atlase tika veikta izvēloties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, t.i., tika vērtēta pretendenta piedāvātā būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības līgumcena, pamatskolas pārbūves un sporta zāles jaunbūves ēku vizualizācijas un stāvu plāni. Rezultātā tika pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentam, kas piedāvāja šādus nosacījumus:

1. kopējo līguma summu - 307 340 euro , t.sk.:

1.1. būvprojekta izstrādes līguma summu – 261 239 euro ;

1.2. autoruzraudzības līguma summu – 46 101 euro .

2. nodrošināt būvprojekta izstrādi 10 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas, (orientējoši no 2019.gada marta līdz 2019.gada decembrim, ja līgums tiks noslēgts līdz š.g. 1.martam).

Saskaņā ar līguma projektu, Jūrmalas pilsētas domei ir jāveic šādi norēķini šādos termiņos:

1. par būvprojekta izstrādi:

1.1. 2019.gadā - avansa maksājums 40% apmērā no būvprojekta izstrādes līgumsummas 104 496 euro ;

1.2. 2020.gadā pēc būvprojekta apstiprināšanas un atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšanas būvatļaujā Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē - gala maksājums 60% apmērā no būvprojekta izstrādes līgumsummas 156 743 euro;

2. norēķini par autoruzraudzību ir jāveic pēc būvdarbu uzsākšanas.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt kā prioritāti pašvaldības budžetā periodā no 2020.gada - 2022.gadam finansējumu Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūves būvprojekta izstrādei un būvdarbu autoruzraudzībai, atbilstoši atbildīgās struktūrvienības ikgadējam budžeta pieprasījumam, nepārsniedzot 202 844 euro.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības izpilddirektoram E.Stobovam, pamatojoties uz iepirkumu konkursa ar ID Nr.-JPD2018/105 rezultātiem, slēgt publisko pakalpojumu līgumu par Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūves būvprojekta izstrādi un būvdarbu autoruzraudzību.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF