Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.decembrīNr. 600

protokols Nr. 17, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625
„Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”
pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu un 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 5.punktu, lai veicinātu Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgu attīstību, plānojot budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”, un ņemot vērā 2018.gada 17.decembra Apvienotās Finanšu komitejas, Attīstības un vides jautājumu komitejas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Pilsētsaimniecības un drošības komitejas Tūrisma un kurortoloģijas komitejas, Transporta un mājokļu jautājumu komitejas Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas un Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas ārkārtas sēdes atzinumu (protokola Nr.1.2-28/11 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam” (turpmāk – Attīstības programma) šādu grozījumu:

aizstāt Attīstības programmas 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” h) apakšnodaļu “Jūrmalas pilsētas investīciju plāns 2018.–2020.gadam” ar jaunu apakšnodaļu “Jūrmalas pilsētas investīciju plāns”, saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai šo lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam un ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLSX

Pielikuma 1.pielikums PDF

Pielikuma 2.pielikums XLSX

Pielikuma 2.pielikuma pielikums PDF

Pielikuma 3.pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF