Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 23.maijāNr. 219

protokols Nr. 7, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.62
“Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas
Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un
energoefektivitātes paaugstināšana
” īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Jūrmalas pilsētas domes īstenotā iepirkuma ID Nr.JPD 2019/31/A165/IP71 “Būvdarbi Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas pārbūvei un energoefektivitātes paaugstināšanai” rezultātiem, Jūrmalas pilsētas domes īstenotā iepirkuma ID Nr.JPD 2019/43/A165/IP71 “Būvuzraudzība būvdarbiem Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas pārbūvei un energoefektivitātes paaugstināšanai” rezultātiem un 2019.gada 29.martā starp Jūrmalas pilsētas domi un Centrālā finanšu un līguma aģentūru noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/18/I/013 1.pielikuma “Vienošanās vispārīgie noteikumi” 2.1.20.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktā noteiktajam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2017.gada 1.maija līdz 2020.gada 28.jūlijam (39 (trīsdesmit deviņi) mēneši), tai skaitā:

4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2017.gada 1.maija līdz 2019.gada 28.martam (23 (divdesmit trīs) mēneši);

4.2. projekta darbību, kas tiks veiktas pēc Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2019.gada 29.marta līdz 2020.gada 28.jūlijam (16 (sešpadsmit) mēneši).”

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 2 959 110.15 EUR (divi miljoni deviņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši viens simts desmit euro un 15 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 1 289 745.30 EUR (viens miljons divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit pieci euro un 30 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 36.58% jeb 471 756.78 EUR (četri simti septiņdesmit viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit seši euro un 78 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 63.42% jeb 817 988.52 EUR (astoņi simti septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi euro un 52 centi), no tā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 15% (9.51% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 122 693.47 EUR (viens simts divdesmit divi tūkstoši seši simti deviņdesmit trīs euro un 47 centi);

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 85% (53.91% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 695 295.05 EUR (seši simti deviņdesmit pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci euro un 05 centi);

5.2. projekta neattiecināmo izmaksu summa, ko sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir 1 669 364.85 EUR (viens miljons seši simti sešdesmit deviņi tūkstoši trīs simti sešdesmit četri euro un 85 centi).”

2. Izteikt Lēmuma 6.2., 6.3. un 6.4.apakšpunktus šādā redakcijā:

“6.2.Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums lēmuma 5.1.2.2.apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.1.apakšpunktā minēto, ir 681 277.38 EUR (seši simti astoņdesmit viens tūkstotis divi simti septiņdesmit septiņi euro un 38 centi), un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019. un 2020.gada budžeta, piesaistot aizņēmumu.

6.3. finansējums, lēmuma 5.2.punktā noteikto neattiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā 6.1.4. apakšpunktā minēto, ir 1 638 618.24 EUR (viens miljons seši simti trīsdesmit astoņi tūkstoši seši simti astoņpadsmit euro un 24 centi) un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir paredzams Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019. un 2020.gada budžeta, piesaistot aizņēmumu.

6.4. priekšfinansējums, 10% apmērā no lēmuma 5.1.1.apakšpunktā un 5.1.2.1.apakšpunktā noteiktās summas, ņemot vērā 6.1.2. un 6.1.3.apakšpunktā minēto līdzfinansējumu, jeb 47 460.31 EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši četri simti sešdesmit euro un 31 cents), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.pantā noteiktajam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta, piesaistot aizņēmumu.”

3. Aizstāt lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 23.maija lēmumam Nr.219

(protokols Nr.7, 8.punkts)

Projekta

"Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.510

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 2 959 110.15 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 1 289 745.30 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 471 756.78 EUR jeb 36.58%, Valsts budžeta dotācija ir 122 693.47 EUR jeb 9.51%, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 695 295.05 EUR jeb 53.91%; neattiecināmās izmaksas 1 669 364.85 EUR apmērā tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 10% jeb 59 445.03 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2017.-2018.gads

2019.gads

2020. gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

56 749

0

0

1 117 295

542 936

1 660 231

1 301 579

3 018 559

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības fonda

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

11 985

0

47 461

59 446

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

14 017

0

59 757

212 811

272 568

408 711

695 296

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

30 747

0

630 483

306 324

936 807

701 812

1 669 366

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.3.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

427 055

23 801

450 856

143 595

594 451

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

56 749

0

0

1 117 295

542 936

1 660 231

1 301 579

3 018 559

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

56 749

0

1 117 295

542 936

1 660 231

1 242 133

2 959 113

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

0

59 446

59 446

kases apgrozības līdzekļi

0

0

0

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

59 446

59 446


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF