Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2020.gada 23.jūlija 330.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 19.decembra 653.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 20.jūnija 279.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 23.maija 219.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2019.gada 21.februārīNr. 62

protokols Nr. 2, 20. punkts

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā
atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas
pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” īstenošanas noteikumi”, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu un Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020. gadam noteiktās prioritātes P1.6. “Aktīvā un dabas tūrisma attīstība” rīcības virziena R1.6.3. “Sporta pasākumu un pakalpojumu attīstība” aktivitāti Nr.41 ”Sporta infrastruktūras un pasākumu un pakalpojumu attīstība”, prioritātes P2.6 “Energoapgādes un sakaru attīstība” rīcības virziena R2.6.2. “Racionālas un videi draudzīgas energoapgādes sistēmas attīstība” aktivitāti Nr.89 “Ilgtspējīga atjaunojamo energoresursu izmantošana, energoefektivitātes paaugstināšana un energopārvaldības sistēmas ieviešana un sertificēšana Jūrmalas pašvaldības teritorijā”, prioritātes P3.2. ”Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.4. “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.185 “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”, prioritātes P3.3. “Daudzveidīga kultūras un sporta vide” rīcības virziena R3.3.3. ”Sporta sektora attīstība” aktivitāti Nr.206 “Publiskās sporta infrastruktūras attīstība”, Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam rīcības virziena R3.2.4. “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” projektu Nr.5 “Jūrmalas Sporta centra energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve - baseins”, Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam mērķa 2.3.2.: “Fizisko aktivitāšu veicināšana” 1.uzdevuma “Sporta sistēmas, infrastruktūras attīstīšana un pakalpojumu piedāvājuma paplašināšana bērnu (skolēnu) fizisko aktivitāšu veicināšanas nolūkos” 1.1.aktivitāti ”Radīt iespējas bērniem pie izglītības iestādēm esošo sporta infrastruktūru izmantot ārpus mācību stundām”, Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam 4.3.pasākuma “Pasākumi ēku sektorā” 4.3.2. aktivitāti “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana pašvaldības ēkās, piesaistot līdzfinansējumu, tai skaitā trešās puses finansējumu” un Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2008.-2020.gadam 1.uzdevuma “Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras pilnveide un pieejamības veicināšana” 1.1.apakšuzdevumu “Sporta bāzu attīstība esošiem un jauniem sporta veidiem, sporta infrastruktūras pilnveide izglītības iestādēs, t.sk., pielāgojot to personām ar kustību traucējumiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projektu “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana”, Nr.4.2.2.0/18/I/013 (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi - p rimārās enerģijas gada patēriņa samazināšana Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkā, Jūrmalā par 318.09 kWh/m2, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, un veicot ieguldījumus pašvaldības ēkā.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. paaugstināta Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas energoefektivitāte;

3.2. pilnveidota Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas infrastruktūra.

4. Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2017.gada 1.maija līdz 2020.gada 15.jūlijam (39 (trīsdesmit deviņi) mēneši), tai skaitā: Grozīts ar domes 2019.gada 23.maija 219.lēmumu Grozīts ar domes 2020.gada 23.jūlija 330.lēmumu

4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2017.gada 1.maija līdz 2019.gada 14.martam (23 (divdesmit trīs) mēneši);

4.2. projekta darbību, kas tiks veiktas pēc Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2019.gada 15.marta līdz 2020.gada 15.jūlijam (16 (sešpadsmit) mēneši).

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 2 817 286.06 EUR (divi miljoni astoņi simti septiņpadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit seši euro un 06 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā: Grozīts ar domes 2019.gada 23.maija 219.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 19.decembra 653.lēmumu

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 1 289 745.30 EUR (viens miljons divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit pieci euro un 30 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 36.58% jeb 471 756.78 EUR (četri simti septiņdesmit viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit seši euro un 78 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 63.42% jeb 817 988.52 EUR (astoņi simti septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi euro un 52 centi), no tā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 15% (9.51% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 122 698.28 EUR (viens simts divdesmit divi tūkstoši seši simti deviņdesmit astoņi euro un 28 centi);

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 85% (53.91% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 695 290.24 EUR (seši simti deviņdesmit pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit euro un 24 centi);

5.2. projekta neattiecināmo izmaksu summa, ko sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir 1 527 540.76 EUR (viens miljons pieci simti divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti četrdesmit euro un 76 centi).

6. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošināt šādi: Grozīts ar domes 2019.gada 19.decembra 653.lēmumu

6.1. priekšfinansējums, kas nodrošināts projekta īstenošanai nepieciešamā būvprojekta izstrādei un segts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada un 2018.gada budžeta līdzekļiem 56 749.00 EUR (piecdesmit seši tūkstoši septiņi simti četrdesmit deviņi euro un 00 centi), atbilstoši lēmuma 5.1. un 5.2. punktā noteiktajai proporcijai tiek sadalīts:

6.1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 14 017.67 EUR (četrpadsmit tūkstoši septiņpadsmit euro un 67 centi);

6.1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma daļa ir 9 511.02 EUR (deviņi tūkstoši pieci simti vienpadsmit euro un 02 centi);

6.1.3. Valsts budžeta dotācijas daļa ir 2 473.70 EUR (divi tūkstoši četri simti septiņdesmit trīs euro un 70 centi).

6.1.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības neattiecināmo izmaksu daļa ir 30 746.61 EUR (trīsdesmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit seši euro un 61 cents).

6.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums lēmuma 5.1.2.2.apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.1.apakšpunktā minēto, ir 681 272.57 EUR (seši simti astoņdesmit viens tūkstotis divi simti septiņdesmit divi euro un 57 centi), un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019. un 2020.gada budžeta, piesaistot aizņēmumu. Grozīts ar domes 2019.gada 23.maija 219.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 20.jūnija 279.lēmumu

6.3. finansējums, lēmuma 5.2.punktā noteikto neattiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā 6.1.4. apakšpunktā minēto, ir 1 496 794.15 EUR (viens miljons četri simti deviņdesmit seši tūkstoši septiņi simti deviņdesmit četri euro un 15 centi) un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir paredzams Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019. un 2020.gada budžeta, piesaistot aizņēmumu. Grozīts ar domes 2019.gada 23.maija 219.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 20.jūnija 279.lēmumu

6.4. priekšfinansējums, 10% apmērā no lēmuma 5.1.1.apakšpunktā un 5.1.2.1.apakšpunktā noteiktās summas, ņemot vērā 6.1.2. un 6.1.3.apakšpunktā minēto līdzfinansējumu, jeb 47 460.79 EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši četri simti sešdesmit euro un 79 centi), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.pantā noteiktajam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta, piesaistot aizņēmumu. Grozīts ar domes 2019.gada 23.maija 219.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 20.jūnija 279.lēmumu

7. Projekta naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu, atbilstoši precizētajam projekta darbību ieviešanas kalendārajam plānam. Projekta izmaksu sadārdzinājuma gadījumā, ja tiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā noteiktais projekta izmaksu apjoms ne vairāk kā par 1% no kopējām projekta izmaksām, izmaiņas tiek precizētas veicot budžeta grozījumus.

8. Pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas lēmumā noteikto, uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai organizēt Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (turpmāk – Vienošanās) noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru līdz 2019.gada 15.martam.

9. Projekta ieviešanu uzdot Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai sadarbībā ar Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļu un Jūrmalas Sporta skolu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLS Grozīts ar domes 2019.gada 23.maija 219.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 19.decembra 653.lēmumu Grozīts ar domes 2020.gada 23.jūlija 330.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF