Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 23.maijāNr. 220

protokols Nr. 7, 9. punkts

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts
programmas 2019.gadam 1.2. apakšsadaļas ‘’Atbalsts jaunatnes
politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā
līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas
dokumentiem’’ atklātajā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jaunatnes likuma 12.panta trešo daļu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas Jaunatnes politikas attīstības plānā 2018.-2020.gadam noteiktā apakšmērķa AM1 “Jauniešu līdzdalības veicināšana jaunatnes politiku ietekmējošu lēmumu pieņemšanā pašvaldības un valsts mērogā, sekmēt jauniešu līdzdalību pārstāvniecības demokrātijā un attīstot jauniešu iesaistīšanos organizācijās, sabiedriskajā un kultūras dzīvē” uzdevuma U1.2. “JIC veidot saikni starp pašvaldības iestādēm un jauniešiem, sekmējot viedokļu, dokumentu un informācijas apmaiņu” pasākumus P1.2.2. “Organizēt pasākumus, kas veicina jauniešu, Domes deputātu un pašvaldību darbinieku sadarbību”, P1.2.3. “ Palielināt JLKK līdzdalības efektivitāti pašvaldībā”, uzdevuma U1.3. “Pašvaldībai sekmēt jauniešu un darbā ar jauniešiem iesaistīto personu kompetenču attīstību” pasākumu P.1.3.2. “Nodrošināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu pieredzes apmaiņas un neformālās izglītības apmācības par jaunatnes politikas aktualitātēm, par jauniešu dažādiem vecumposmiem, par veselību (veicināšanu, atkarību izraisošo vielu lietošanu u.c.), vardarbību (emocionālo un fizisko) jauniešu vidū un citām aktuālām tēmām”, uzdevuma U 2.1. “Nodrošināt jauniešiem aktuālu, kvalitatīvu, pieejamu un saistošu informāciju, balstoties uz jauniešu vajadzībām” pasākumu P2.1.4. “Stiprināt JIC kā Jūrmalas jauniešu informācijas punkta darbību pašvaldībā’’, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.4.“Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.182 “Jauniešu informācijas pieejamības nodrošināšana saskaņā ar ikviena pilsētas jaunieša vajadzībām”, kā arī atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam noteikto pasākumu J14  “ Izstrādāt vienotu komunikācijas stratēģiju pašvaldības sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām” un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājas lapā 2019.gada 14.martā publicēto atklātā projektu konkursa “ Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” nolikumu, kas apstiprināts ar aģentūras 2019.gada 12.marta rīkojumu Nr. 1-4/55 “Par atklātā projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” nolikuma un tā pielikumu apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam 1.2. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem’’ atklātajā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu ‘’Ilgtspējīga [sa]darbība” (turpmāk- projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – veicināt jaunatnes politikas attīstību Jūrmalas pilsētā, attīstot ilgtspējīgu starpnozaru sadarbību starp darbā ar jaunatni iesaistītajiem.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. apzināti darbā ar jaunatni iesaistītie Jūrmalas pilsētā un izveidota vienota savstarpējā komunikācijas stratēģija;

3.2. izveidota vienota darbā ar jaunatni iesaistīto kontaktu datubāze un resursu karte;

3.3. izveidota mājaslapa, kurā regulāri tiek publicēta informācija par Jūrmalas Jauniešu iespējām, aktualitātēm un pieejama informācija par darbā ar jaunatni iesaistītajiem un viņu darbības jomu;

3.4. darbā ar jaunatni iesaistītie apzināsies Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centru un Jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju kā galveno Jaunatnes politikas virzītāju Jūrmalā;

3.5. izvirzītas kopīgas prioritātes darbam ar jauniešiem Jūrmalas pilsētā, kas iekļaujamas Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plānā 2021.-2023.gadam;

3.6. notikušas vismaz divas apmācības darbā ar jaunatni iesaistītajiem, kas uzlabo iesaistīto kompetenci un inovāciju pielietošanu darbā ar jaunatni;

3.7. reizi ceturksnī notikušas darbā ar jaunatni iesaistīto informācijas tīkla dalībnieku pieredzes apmaiņas tikšanās;

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2019.gada 26.jūlija līdz 2020.gada 8.jūlijam.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 3500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti eiro un 00 centi), kas 100% apmērā ir valsts budžeta finansējums, kuru piešķir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 350,00 EUR (trīs simti piecdesmit eiro un 00 centi) jeb līdz 10% apmērā no šī lēmuma 5.punktā minētajām indikatīvajām izmaksām paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta.

7. Pieņemt zināšanai, ka Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļa sadarbībā ar Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru sagatavojusi un iesniegusi projekta pieteikumu 2019.gada 22.maijā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF