Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2019.gada 26.septembra 468.lēmumu

2019.gada 23.maijāNr. 223

protokols Nr. 7, 15. punkts

Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša
darba algas likmju noteikšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju zemāko mēneša darba algas likmi saskaņā ar pielikumu.

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.septembra lēmums Nr.455 ”Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu”.

3. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.septembrī.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 23.maija lēmumam Nr.223

(protokols Nr.7, 15.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un direktoru zemākā mēneša darba algas likme

Nr. p. k.

Izglītības iestāde

Zemākā mēneša darba algas likme (EUR) *,

t.sk. pašvaldības līdzekļi

Pašvaldības līdzekļi (EUR)

Izglītojamo skaits 2019. gada

1. janvārī

1

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Podziņa"

1250

1250

57

2

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš"

1250

1250

88

3

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Katrīna"

1250

1250

90

4

Pirmsskolas izglītības iestāde "Austras koks"

1250

1250

97

5

Pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte"

1350

1350

107

6

Jūrmalas pilsētas internātpamatskola

1350

0

113

7

Ķemeru pamatskola

1350

570

111

8

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"

1350

1350

117

9

Vaivaru pamatskola

1500

1500

181

10

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola

1500

548

177

11

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

1500

1500

192

12

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Mārīte"

1500

1500

209

13

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Lācītis"

1500

1500

226

14

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Madara"

1500

1500

228

15

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

1500

1500

227

16

Jūrmalas Alternatīvā skola

1500

450

230

17

Sākumskola "Ābelīte"

1500

655

247

18

Sākumskola "Taurenītis"

1500

504

258

19

Slokas pamatskola

1500

400

287

20

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

1600

500

322

21

Jūrmalas Mūzikas vidusskola

1600

1600

464

22

Jūrmalas Mākslas skola

1700

1700

512

23

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

1700

450

531

24

Majoru vidusskola

1700

350

621

25

Pumpuru vidusskola

1700

550

635

26

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

1700

550

677

27

Jūrmalas Sporta skola

1700

1700

1432

28

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

1900

400

655

* Mēneša darba algas likmi drīkst palielināt gadījumā, ja izglītības iestādes mērķdotācijas apjoms to pieļauj, ievērojot nosacījumu, ka tiek finansēts no mērķdotācijas noteiktais minimālais izglītības iestādes vadītāja vietnieku amatu vienību skaits.

Zemākās mēneša darba likmes noteikšana attiecībā pret izglītojamo skaitu iestādē

Nr. p. k.

Izglītojamo skaits iestādē

Mēneša darba algas likme (EUR)

1

no 501 Jūrmalas Valsts ģimnāzijā

1900

2

no 501

1700

3

no 301 līdz 500

1600

4

no 151 līdz 300

1500

5

no 101 līdz 150

1350

6

līdz 100

1250