Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 24.septembra 449.lēmumu

2019.gada 26.septembrīNr. 468

protokols Nr. 13, 11. punkts

Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un direktoru zemāko mēneša darba algas likmi saskaņā ar pielikumu.

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 23.maija lēmums Nr.223 ”Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu”.

3. Lēmums ir piemērojams ar 2019.gada 1.septembri.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 26.septembra lēmumam Nr.468

(protokols Nr.13, 11.punkts)
Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 550.lēmumu
Grozīts ar domes 2020.gada 18.jūnija 269.lēmumu

Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un direktoru zemākā mēneša darba algas likme

Nr. p. k.

Izglītības iestāde

Zemākā mēneša darba algas likme attiecībā pret izglītojamo skaitu iestādē (EUR)*

Zemākā mēneša darba algas likme (EUR) **,

t.sk. pašvaldības līdzekļi

Pašvaldības līdzekļi (EUR)

Izglītojamo skaits 2019. gada

1. septembrī

1.

Jūrmalas pilsētas pamatskola

1056

1350

0

108

2.

Ķemeru pamatskola

1056

1350

294

123

3.

Vaivaru pamatskola

1109

1500

391

185

4.

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola

1109

1500

391

181

5.

Jūrmalas Alternatīvā skola

1109

1500

391

228

6.

Sākumskola "Ābelīte"

1109

1500

391

241

7.

Sākumskola "Taurenītis"

1109

1500

391

250

8.

Slokas pamatskola

1109

1500

391

266

9.

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

1162

1600

438

342

10.

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

1214

1700

486

528

11.

Majoru vidusskola

1162

1700

538

461

12. Grozīts ar domes 2020.gada 18.jūnija 269.lēmumu

Pumpuru vidusskola

1214

1700

486

709

13.

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

1214

1700

486

645

14.

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

1214

1900

686

703

15.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Podziņa"

1003

1250

247

61

16.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš"

1003

1250

1250

82

17.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Katrīna"

1003

1250

1250

87

18.

Pirmsskolas izglītības iestāde "Austras koks"

1003

1250

1250

97

19.

Pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte"

1003

1250

1250

97

20.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"

1056

1350

1350

116

21.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Mārīte"

1109

1500

1500

200

22.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Lācītis"

1109

1500

1500

221

23.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Madara"

1109

1500

1500

229

24.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

1109

1500

1500

221

 * Ministru kabineta 2019.gada 18.jūnija noteikumi Nr.270 “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi””

** Mēneša darba algas likmi drīkst palielināt gadījumā, ja izglītības iestādes mērķdotācijas apjoms to pieļauj, ievērojot nosacījumu, ka tiek finansēts no mērķdotācijas noteiktais minimālais izglītības iestādes vadītāja un direktora vietnieku amatu vienību skaits.

Nr. p. k.

Izglītības iestāde

Zemākā mēneša darba algas likme attiecībā pret izglītojamo skaitu iestādē (EUR)*

Mēneša darba algas likme (EUR) ***,

t.sk. pašvaldības līdzekļi

Pašvaldības līdzekļi (EUR)

Izglītojamo skaits 2019. gada

1. septembrī

1.

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs****

1109

1500

1500

234

2.

Jūrmalas Sporta skola****

1510

1700

1529

1195

3.

Jūrmalas Mūzikas vidusskola****

1214

1700

1529

520

4.

Jūrmalas Mākslas skola****

1214

1700

1629

634

*** Mēneša darba algas likmi veido pašvaldības dotācija un ieņēmumi par maksas pakalpojumiem.

**** Pamatojoties uz 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" 6.punktu un ņemot vērā izglītojamo skaitu izglītības iestādē, tai skaitā interešu izglītības programmās ar koeficientu 0,5 atbilstoši MK noteikumu 1.pielikumam.

Zemākās mēneša darba likmes noteikšana attiecībā pret izglītojamo skaitu iestādē

Nr.p.k.

Izglītojamo skaits iestādē

Mēneša darba algas likme (EUR)

1.

no 501 Jūrmalas Valsts ģimnāzijā

1900

2.

no 501

1700

3.

no 301 līdz 500

1600

4.

no 151 līdz 300

1500

5.

no 101 līdz 150

1350

6.

līdz 100

1250