Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 23.maijāNr. 227

protokols Nr. 7, 23. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām
ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.38 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā” (turpmāk - Saistošie noteikumi Nr.38) 11.punktam, Jūrmalas pilsētas dome, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā piešķiršanas komisijas (turpmāk - komisija) atzinumu, lemj par Jūrmalas pilsētas pašvaldības materiāla pabalsta piešķiršanu personām ar izciliem valstiska mēroga sasniegumiem noteiktajā nozarē, kas devuši būtisku ieguldījumu attiecīgās nozares attīstībā un popularizēšanā, veicinājuši pozitīvu Jūrmalas pilsētas tēlu un cēluši Jūrmalas pilsētas prestižu (turpmāk – pabalsts).

Jūrmalas pilsētas domē tika saņemts Jūrmalas Kultūras centra 2019.gada 1.marta pieteikums par pabalsta piešķiršanu Ilonai Labuckai. Pieteikumā norādīti I.Labuckas izcili valstiska mēroga sasniegumi kultūras nozarē.

Saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr.38 9.punktu [..] Komisija individuāli izvērtē katra pabalsta saņēmēja pretendenta jautājumu attiecībā uz Saistošajos noteikumos Nr.38 1.punktā noteiktajiem kritērijiem un atklāti balsojot pieņem atzinumu par pabalsta piešķiršanas nepieciešamību vai nepiešķiršanu. [..]

Komisija 2019.gada 14.maijā, izskatot Jūrmalas Kultūras centra pieteikumu, nolēma par pabalsta piešķiršanas nepieciešamību I.Labuckai (protokols Nr.1.2-47/1).

Saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr.38 12.punktu, pirms pabalsta saņemšanas pretendents Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē iesniedz iesniegumu par pabalsta piešķiršanu. Pabalsts tiek izmaksāts katru mēnesi līdz katra nākamā mēneša 20.datumam, to pārskaitot uz pabalsta saņēmēja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.38 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā” 11. un 12.punktu, ievērojot Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā piešķiršanas komisijas 2019.gada 14.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-47/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt pabalstu Ilonai Labuckai, personas kods.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei veikt pabalsta izmaksu Saistošo noteikumu Nr.38 12.punktā noteiktajā kārtībā.

3. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad I.Labucka ir iesniegusi Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē iesniegumu par pabalsta piešķiršanu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF