Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 23.maijāNr. 232

protokols Nr. 7, 28. punkts

Par būves nojaukšanu Priežu ielā 3, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 1.aprīlī saņemts nekustamā īpašuma Priežu ielā 3, Jūrmalā īpašnieku Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds - iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-39/625; turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tiem piederošo saimniecības ēku - garāžu (būves kadastra apzīmējums 1300 014 2503 002) Priežu ielā 3, Jūrmalā (turpmāk – būve).

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000199109, būvju foto fiksācijas, apbūves plānu, un ņemot vērā būves īpašnieku izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu.

Būve atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa aizsardzības zonā. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, ievērojot Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.916 “Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums” tai noteikto kompetenci, 2019.gada 15.aprīļa vēstulē Nr.11-06.1/1885 norādījusi, ka piekrīt būves nojaukšanai.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2019.gada 2.aprīļa atzinumu (protokols Nr.14 – 20/04), Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 15.maija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst saimniecības ēkas - garāžas (būves kadastra apzīmējums 1300 014 2503 002) Priežu ielā 3, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai saimniecības ēkas - garāžas (būves kadastra apzīmējums 1300 014 2503 002) Priežu ielā 3, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF