Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 23.maijāNr. 233

protokols Nr. 7, 29. punkts

Par būvju nojaukšanu Stabu ielā 8a, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 22.februārī saņemts nekustamā īpašuma Stabu ielā 8a, Jūrmalā īpašnieces Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-39/625; turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo dzīvojamo māju (būves kadastra apzīmējums 1300 004 8015 001), dzīvojamo māju (būves kadastra apzīmējums 1300 004 8015 002) un pagrabu (būves kadastra apzīmējums 1300 004 8015 003) Stabu ielā 8a, Jūrmalā (turpmāk – būves).

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000356520, būvju foto fiksācijas, apbūves plānu, būvju arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, būvju tehniskās apsekošanas atzinumu, īpašnieces skaidrojumu par zemesgabala attīstības ieceri, un ņemot vērā būvju īpašnieces izteikto vēlēšanos, atbalsta būvju nojaukšanu.

Būves atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, ievērojot Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.916 “Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums” tai noteikto kompetenci, 2019.gada 15.aprīļa vēstulē Nr.11-06.1/1872 norādījusi, ka piekrīt būvju nojaukšanai.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2019.gada 2.aprīļa atzinumu (protokols Nr.14 – 20/04), Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 15.maija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 004 8015 001), dzīvojamas mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 004 8015 002) un pagraba (būves kadastra apzīmējums 1300 004 8015 003) Stabu ielā 8a, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 004 8015 001), dzīvojamas mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 004 8015 002) un pagraba (būves kadastra apzīmējums 1300 004 8015 003) Stabu ielā 8a, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF