Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 23.maijāNr. 234

protokols Nr. 7, 30. punkts

Par būves nojaukšanu Ganību ceļš 5, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 23.aprīlī saņemts nekustamā īpašuma Ganību ceļš 5, Jūrmalā īpašnieka Vārds Uzvārds pilnvarotās personas Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/2042; turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo dzīvojamo māju (būves kadastra apzīmējums 1300 007 7809 001) Ganību ceļš 5, Jūrmalā (turpmāk – būve).

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5093, būvju foto fiksācijas, apbūves plānu, būves arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, pilnvaru, un ņemot vērā būvju īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu.

Būve atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa aizsardzības. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, ievērojot Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.916 “Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums” tai noteikto kompetenci, 2013.gada 16.aprīļa vēstulē Nr.11-02/821 norādījusi, ka piekrīt būves nojaukšanai.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2019.gada 7.maija atzinumu (protokols Nr.14 – 20/05), Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 15.maija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 7809 001) Ganību ceļš 5, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 7809 001) Ganību ceļš 5, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF