Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 23.maijāNr. 235

protokols Nr. 7, 31. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Dzilnas ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot SIA „Intra MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2019.gada 7.maija iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) 2019.gada 8.maijā reģistrēts ar Nr.1.1-37/7721, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Dzilnas ielā 7, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 4432 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Dzilnas ielā 7, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 016 4432 (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000192889 nostiprinātas Vārds Uzvārds (turpmāk – īpašnieks). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 2492 m2 un savrupmājas ar kadastra apzīmējumu 1300 016 4432 001 (adrese: Dzilnas iela 7, Jūrmala).

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības īpašnieces 2019.gada 29.aprīļa iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētam nekustamam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2019.gada 9.aprīļa darba uzdevumu - nosacījumiem Nr.14-15/10 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 1140 m2 un 1352 m2 lielas zemes vienības.

Zemes vienības ierīcības projekts 2019.gada 7.maijā saskaņots ar īpašnieku.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz tām nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, 22.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2. un 47. punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13., un 321. apakšpunktiem, un 2019.gada 15.maija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai Dzilnas ielā 7, Jūrmalā, kadastra apzīmējumu 1300 016 4432, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības Dzilnas ielā 7, Jūrmalā, ar kopējo platību 2492 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1140 m2 platībā un piešķirot adresi Dzilnas iela 9, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 016 0213, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Dzilnas ielā 7, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1352 m2, kadastra apzīmējums 1300 016 0212, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Dzilnas ielā 7, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Atcelt zemes vienībai Dzilnas ielā 7, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000192889 III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1. ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 016 0212 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

6. Uzdot zemes vienības Dzilnas ielā 7, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Dzilnas iela 9, Jūrmala, ar kopējo platību 1140 m2, kadastra apzīmējums 1300 016 0213, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Dzilnas ielā 9, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Dzilnas ielā 9, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Dzilnas ielā 9, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF