Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 23.maijāNr. 236

protokols Nr. 7, 32. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Meža prospektā 107, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot SIA „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2019.gada 4.aprīļa iesniegumu Nr.10, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) 2019.gada 5.aprīlī reģistrēts ar Nr.1.1-37/5951, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes vienības Meža prospektā 107, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 4805 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz zemes vienību 3666 m2 platību Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.878 nostiprinātas Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds (turpmāk – kopīpašnieki).

Saskaņā ar Domes Būvvaldes 2009.gada 23.oktobra aktu (Kods 09 02458 0130000) par dzīvojamās mājas pieņemšanu ekspluatācijā un saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem uz zemes vienības atrodas dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums 1300 004 4805 001, ar adresi Meža prospekts 107, Jūrmala, kas pieder Vārds Uzvārds.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības kopīpašnieka Vārds Uzvārds pilnvarotās personas Vārds Uzvārds (notariālais akts iereģistrēts aktu un apliecinājumu reģistrā 2017.gada 2.martā ar Nr.1312, Rīgas apgabaltiesā, Zvērināta notāre Irēna Ziringa) 2019.gada 11.februāra iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētam nekustamam īpašumam.

Saskaņā ar Domes Būvvaldes 2017.gada 31.maija atzīmi Nr.1142 par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvprojektā “Dzīvojamās mājas jaunbūve” pie būvatļaujas Nr.BIS-BV-4.1-2017-899 (344) (24.02.2017) zemes vienībā ir uzsākta dzīvojamās mājas jaunbūves būvniecība. Zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā norādīta dabā esošā dzīvojamās mājas jaunbūve.

Saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas 2019.gada 27.februāra lēmumu Nr.14-9/7 “Par adreses piešķiršanu dzīvojamās mājas jaunbūvei Meža prospektā 107, Jūrmalā” dzīvojamās mājas jaunbūvei piešķirta adrese Meža prospekts 107, korpuss 1, Jūrmala.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 6.maija darba uzdevumu - nosacījumiem Nr. 14-9/37 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 1810 m2 un 1856 m2 lielas zemes vienības.

Zemes vienības ierīcības projekts 2019.gada 1.aprīlī saskaņots ar abiem kopīpašniekiem un dzīvojamās mājas īpašnieku.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz tām nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, 22.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1., 16., 18.punktu, un 2.pielikumā „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi” sniegto skaidrojumu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9., 12.1., 14., 18.2., 19.punktu, un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2., un 47. punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13.punktu, un 4.1.7.4. apakšpunktiem, un 2019.gada 15.maija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai Meža prospektā 107, Jūrmalā, kadastra apzīmējumu 1300 004 4805, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības Meža prospektā 107, Jūrmalā, ar kopējo platību 3666 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1856 m2 platībā un piešķirot adresi Meža prospekts 107A, Jūrmala, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Meža prospektā 107, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1810 m2, kadastra apzīmējums 1300 004 0176, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Meža prospektā 107, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Zemes vienībai Meža prospektā 107, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 004 0176 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

6. Uzdot zemes vienības Meža prospektā 107, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Meža prospekts 107A, Jūrmala, ar kopējo platību 1856 m2, kadastra apzīmējums 1300 004 0175, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Meža prospektā 107A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Meža prospektā 107A, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 004 0175 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Meža prospektā 107A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

11. Mainīt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 004 4805 001, kas atrodas uz atdalītās zemes vienības Meža prospektā 107, Jūrmalā, no Meža prospekts 107, Jūrmala, uz adresi Meža prospekts 107A, Jūrmala.

12. Mainīt dzīvojamās mājas jaunbūvei adresi no Meža prospekta 107, korpuss 1, Jūrmala, uz adresi Meža prospekts 107, Jūrmala.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF