Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 23.maijāNr. 237

protokols Nr. 7, 33. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Viņķu ielā 21, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot SIA „BaltSurvey”, vienotais reģistrācijas Nr.40003761022 (turpmāk – Sabiedrība) 2019.gada 30.aprīļa iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) 2019.gada 30.aprīlī reģistrēts ar Nr. 1.1-37/7400, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Viņķu ielā 21, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 0501 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Viņķu ielā 21, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 015 0501 (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5489 nostiprinātas Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds (turpmāk – kopīpašnieki). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 11235 m2.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības kopīpašnieces Vārds Uzvārds 2019.gada 25.aprīļa iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētam nekustamam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2019.gada 27.marta darba uzdevumu - nosacījumiem Nr.14-15/9 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot trīs 3991 m2, 3622 m2 un 3622 m2 lielas zemes vienības.

Zemes vienības ierīcības projekts 2019.gada 26.aprīlī saskaņots ar kopīpašniekiem.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, 22.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2. un 47. punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13., un 321.apakšpunktiem, un 2019.gada 15.maija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai Viņķu ielā 21, Jūrmalā, kadastra apzīmējumu 1300 015 0501, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības Viņķu ielā 21, Jūrmalā, ar kopējo platību 11235 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 3622 m2 platībā un piešķirot adresi Viņķu iela 21A, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 015 0091, atdalot zemes vienības daļu 3622 m2 platībā un piešķirot adresi Viņķu iela 21B, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 015 0092 saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Viņķu ielā 21, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 3991 m2, kadastra apzīmējums 1300 015 0090, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Viņķu ielā 21, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Atcelt zemes vienībai Viņķu ielā 21, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5489 III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1. ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 015 0090 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

6. Uzdot zemes vienības Viņķu ielā 21, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Viņķu iela 21A, Jūrmala, ar kopējo platību 3622 m2, kadastra apzīmējums 1300 015 0091, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Viņķu ielā 21A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Viņķu ielā 21A, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Viņķu ielā 21A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

11. Izveidot zemes vienību Viņķu iela 21B, Jūrmala, ar kopējo platību 3622 m2, kadastra apzīmējums 1300 015 0092, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

12. Noteikt, ka zemes vienībai Viņķu ielā 21B, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

13. Zemes vienībai Viņķu ielā 21B, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

14. Uzdot zemes vienības Viņķu ielā 21B, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF