Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 23.maijāNr. 238

protokols Nr. 7, 34. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu
Lielupes ielā 13, Jūrmalā, un Poruka prospektā 27, Jūrmalā

Izskatot sertificēta mērnieka (sertifikāts: Sērija BA Nr.438) Ginta Rudzīša (turpmāk – mērnieks) 2019.gada 5.marta iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2019.gada 22.martā ar Nr.1.1-39/4866, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašumu Poruka prospektā 27, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 011 2502, un Lielupes ielā 13, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 011 0116 (turpmāk – zemes vienības) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Lielupes ielā 13, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 011 0008, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000495265 nostiprinātas Jurim Bērziņam, kurš 2015.gada 26.februārī ir miris. Saskaņā ar Mantojuma apliecību, reģistra numurs 15157, izdevusi Rīgas apgabaltiesa, zvērināta notāre Ilona Ķibilde 2017.gada 22.novembrī, un Rīgas Bāriņtiesas 2017.gada 28.decembra Uzziņu Nr.BT-17-14409-ap kopsakarā ar Civillikuma 15.panta otro daļu, 25.pantu un Hāgas 1996.gada 19.oktobra Konvenciju par jurisdikciju, piemērojamajiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem 4.panta f)punktu un 5.pantu nekustamā īpašuma Lielupes ielā 13, Jūrmalā, mantiniece ir atzīta Vārds Uzvārds

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 2951 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 011 0116.

Īpašuma tiesības uz dzīvojamo ēku ar adresi Lielupes iela 13, Jūrmala, kadastra numurs 1300 511 2501, kadastra apzīmējums 1300 011 2502 004 Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4388 nostiprinātas dzīvojamās ēkas dzīvokļu īpašniekiem.

Zemes vienība Lielupes iela 13, Jūrmala, robežojas ar zemes vienību Poruka prospekts 27, Jūrmala.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Poruka prospektā 27, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 011 2502, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5243 nostiprinātas Vārds Uzvārds. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 2693 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 011 2502, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 011 2502 001 un siltumnīcas ar kadastra apzīmējumu 1300 011 2502 002.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem uz zemes vienības atrodas šķūnis ar kadastra apzīmējumu 1300 011 2502 003.

Mērnieks ir saņēmis nekustamā īpašuma Lielupes ielā 13, Jūrmalā, testatora Vārds Uzvārds testamenta izpildītāja Vārds Uzvārds, pilnvara izdota 2018.gada 7.decembrī Denverā, Amerikas Savienotajās Valstīs, 2019.gada 22.janvāra iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem nekustamajiem īpašumiem.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībām izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2019.gada 14.janvārī izsniegto darba uzdevumu – nosacījumu Nr.14-15/1 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienības Lielupes ielā 13, Jūrmalā, un zemes vienības Poruka prospektā 27, Jūrmalā, robežu pārkārtošana, kā rezultātā zemes vienības Poruka prospektā 27, Jūrmalā, platība būs 2802 m2, zemes vienības Lielupes iela 13, Jūrmala, platība būs 2842 m2.

Zemes vienības ierīcības projekts ir saskaņots ar visiem zemes ierīcības projektā ietvertajiem nekustamo īpašumu īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem.

Nekustamie īpašumi nav apgrūtināti ar kredītsaistībām, par nekustamo īpašumu tiesībām nav ierosināta tiesvedība.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 1., 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9., 12.1., 14., 30.punktiem un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2. un 47. punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2.5.punktu, 1776.apakšpunktu un 2019.gada 15.maija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Mērnieka izstrādāto un šī lēmuma pielikumā pievienoto zemes vienību Lielupes ielā 13, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 011 0116, un Poruka prospektā 27, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 011 2502, zemes ierīcības projektu, kas ietver minēto zemes vienību robežu pārkārtošanu.

2. Apstiprināt zemes vienības Lielupes ielā 13, Jūrmalā, ar kopējo platību 2951 m2 zemes vienību robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 109 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Poruka prospektā 27, Jūrmalā, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Lielupes ielā 13, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 2842 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Lielupes ielā 13, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods: 0701).

5. Atcelt zemes vienībai Lielupes ielā 13, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000495265 III.daļas 1.iedaļas ierakstā ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 011 0116 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

6. Uzdot zemes vienības Lielupes ielā 13, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Noteikt, ka zemes vienības Poruka prospektā 27, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 2802 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Poruka prospektā 27, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Poruka prospektā 27, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 011 2502 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Poruka prospektā 27, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF