Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 23.maijāNr. 255

protokols Nr. 7, 52. punkts

Par zemesgabala Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā, atsavināšanu

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 0215, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 008 0210, ar kopējo platību 64 m2, nostiprinātas 2018.gada 18.oktobrī Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000582856 (turpmāk – zemes starpgabals).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 1.panta 11.punktā noteikto zemesgabals klasificējams kā zemes starpgabals, jo tā platība ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību un tam nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas Publiskās apbūves teritorijā (P13), kur atbilstoši apbūves parametriem minimālā jaunveidojamā zemesgabala platība ir 3000 m2. (Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2018.gada 4.decembra vēstule Nr.14-2/101).

Ar Domes 2018.gada 14.jūnija lēmumu Nr.305 “Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības Piebalgas ielā 2, Jūrmalā, sadales apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu” ir izveidota zemes vienība 64 m2 platībā kā starpgabals ar mērķi turpmāk pievienot to zemes vienībai Piestātnes ielā 7, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 1703, un piešķirot starpgabalam nosaukumu Piestātnes iela 1111, Jūrmala.

Zemes starpgabals – izveidots, jo robežojas ar zemes vienību Piestātnes ielā 7, Jūrmalā, uz kuru ir atjaunotas īpašuma tiesības bijušo īpašnieku mantiniekiem zemes vēsturiskajās robežās, bet vēsturiskais un faktiskais ēku būvju izvietojums (radies bijušā PSRS pansionāta “Sakta” apbūves rezultātā) uz zemes vienības Piestātnes ielā 7, Jūrmalā, ir pārāk tuvu robežai, kā arī ēkas daļa (kadastra apzīmējums 1300 008 1703 002) atrodas uz zemes starpgabala.

Dome ar 2018.gada 14.jūnija lēmumu Nr.305 “Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības Piebalgas ielā 2, Jūrmalā, sadales apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu” Pašvaldības īpašumu nodaļai uzdeva pēc zemesgabala reģistrācijas zemesgrāmatā un sertificēta vērtētāja vērtējuma saņemšanas nodrošināt zemes starpgabala atsavināšanu un tā pievienošanu zemesgabalam Piestātnes ielā 7, Jūrmalā.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Piestātnes ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 1703, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 1796 m2 un dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1703 002, (turpmāk – Nekustamais īpašums) nostiprinātas Vārds Uzvārds Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3070.

Domē 2019.gada 3.aprīlī saņemts Nekustamā īpašuma īpašnieka Vārds Uzvārds atsavināšanas iesniegums (reģistrēts lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-39/5696). Ievērojot to, ka zemes starpgabals ne šobrīd, ne nākotnē nav nepieciešams pašvaldības un tās iestāžu funkciju nodrošināšanai, Dome saskaņā ar Atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu var ierosināt zemesgabala atsavināšanu.

Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 44.panta astotās daļas 2.punktu – zemes starpgabalu, kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), šajā likumā noteiktajā kārtībā drīkst atsavināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, ja viņi vēlas nopirkt arī zemesgabalu, uz kura atrodas viņiem piederošās ēkas (būve), un šai zemei piegul attiecīgais zemes starpgabals. Šajā gadījumā pirmpirkuma tiesības uz zemes starpgabala atsavināšanu ir Nekustamā īpašuma īpašniekam.

Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst Atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants).

Atsavināšanas likuma 37. panta piektā daļa noteic, ja nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētajām personām, institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosūta tām atsavināšanas paziņojumu.

Zemes starpgabalam ir noteiktas šādas vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja SIA “Vestabalt”

noteiktā tirgus vērtība

2019.gada 3.janvārī

VZD kadastrālā vērtība 2019.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās grāmatvedības dati) 2019.gada 2.maijā

3 745

3 778

3 777,99

SIA “Vestabalt” zemes starpgabala novērtēšanas izdevumi ir 145,20 EUR (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2019.gada 8.maija sēdē (protokola Nr.8.2-7/7) izskatīja jautājumu par zemes starpgabala atsavināšanu un nolēma to atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu ar tūlītēju samaksu, un nosacīto cenu noteikt 3 924 EUR saskaņā ar Valsts zemes dienesta noteikto kadastrālo vērtību, kas palielināta par novērtēšanas izdevumiem un noapaļota līdz veselam EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu , 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 37.panta piekto daļu, 44.panta astotās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2019.gada 8.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-7/7), kā arī Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 15.maija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu - pārdošanu par brīvu cenu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu (zemes starpgabalu) Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 0215 (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 008 0210), ar kopējo platību 64 m2 (turpmāk – zemesgabals).

2. Apstiprināt zemesgabala nosacīto cenu 3 924 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti divdesmit četri euro).

3. Noteikt, ka zemesgabals tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūtīt nekustamā īpašuma Piestātnes ielā 7, Jūrmalā, īpašniekam zemesgabala atsavināšanas paziņojumu (1.pielikums), piedāvājot zemesgabalu atsavināt Nekustamā īpašuma īpašniekam - Vārds Uzvārds.

5. Ja šā lēmuma 4.punktā minētā nekustamā īpašuma īpašnieks Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā termiņā sniedz atbildi un lūdz noslēgt zemesgabala pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu un Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā samaksā visu pirkuma maksu, Atsavināšanas paziņojumā noteiktajā apmērā, Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt zemesgabala pirkuma līguma (2.pielikums) noslēgšanu.

6. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt 5.punktā minēto pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 23.maija lēmumam Nr.255

(protokols Nr.7, 52.punkts)

Zemesgabala Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā,

kadastra Nr.1300 008 0215 ,

(turpmāk – Objekts)

ATSAVINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

1. Informācija par Objektu

1.1.

Adrese

Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā

1.2.

Kadastra numurs

1300 008 0215

1.3.

Kadastra apzīmējums

1300 008 0210

1.4.

Objekta sastāvs

kopējā platība 64 m2

1.5.

Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

2018.gada 18.oktobrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000582856

1.6.

Objekta apgrūtinājumi

- zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā;

- individuāli noteikta vides un dabas resursu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekli;

- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar paštces kanalizācijas vadu;

- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 m dziļumam

- zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa.

1.6.

Atļauts pārdot

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada __. ______ lēmums Nr._____ “Par zemesgabala Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā, atsavināšanu”

2. Informācija par pirmpirkuma tiesīgo personu

2.1.

Nekustamā īpašuma Piestātnes ielā 7, Jūrmalā, īpašnieks

Vārds Uzvārds

2.2.

Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

2014.gada 27.februārī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3070.

3. Atsavināšanas pamatnosacījumi

3.1.

Atsavināšanas veids

Pārdošana par brīvu cenu

3.2.

Objekta pirkuma maksa (nosacītā cena)

3 924 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti divdesmit četri euro)

3.3.

Maksāšanas līdzekļi

EUR

Objekta pārdošana ar tūlītēju samaksu

3.4.

Pirkuma maksa

3 924 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti divdesmit četri euro)

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtība

4.1. Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) ar 2019.gada __________lēmumu Nr.___ “Par zemesgabala Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā, atsavināšanu” apstiprina Objekta atsavināšanas paziņojumu (turpmāk - Paziņojums) un četru nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūta to ierakstītā vēstulē pirmpirkuma tiesīgajai personai. Paziņojums uzskatāms par saņemtu no brīža, kad pirmpirkuma tiesīgā persona ar savu parakstu apliecinājusi, ka šo Paziņojumu saņēmusi.

4.2. Pirmpirkuma tiesīgajai personai (turpmāk - Persona) rakstisks Apliecinājums (Paziņojuma pielikums) par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, Objekta pirkuma samaksas apliecinošs dokuments atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.apakšpunktam, Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētie dokumenti jāiesniedz Domē ne vēlāk kā viena mēneša laikā no šā Paziņojuma saņemšanas dienas.

4.3. Jebkuri nosacījumi no Personas puses, ar ko tiek atrunāta pirmpirkuma tiesību izmantošana, vai jebkuras prasības mainīt Paziņojuma nosacījumus, tiek uzskatīti par Personas atteikumu pirkt Objektu.

4.4. Ja Persona kopā ar Apliecinājumu ir iesniegusi Domē Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētos dokumentus un sniegtas pieprasītās ziņas, kā arī Domes kontā ieskaitīta Objekta pirkuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.apakšpunktam, uzskatāms, ka Persona ir devusi piekrišanu Objekta pirkuma līguma noslēgšanai.

4.5. Dome organizē pirkuma līguma parakstīšanu ne vēlāk kā četru nedēļu laikā no dienas, kad Persona ir iesniegusi Paziņojuma pielikumā minēto Apliecinājumu un Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētos dokumentus, ja:

4.5.1. Paziņojuma 4.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā ir iesniegts rakstisks Apliecinājums pirkt Objektu un iesniegti Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētie dokumenti un sniegtas pieprasītās ziņas, un tie atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.5.2. Domes kontā LV36PARX0002484571022, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22 ir ieskaitīta Objekta pirkuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.apakšpunktam.

4.6. Persona ir atbildīga par iesniegtajos dokumentos uzrādīto ziņu patiesumu, un Dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Domē iesniegtie dokumenti atpakaļ netiek izsniegti.

4.7. Personai Objekta pirkuma līgums jāparaksta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par Objekta pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas, bet ne ātrāk kā samaksāta Objekta pirkuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.apakšpunktam.

4.8. Ja Persona neizmanto pirmpirkuma tiesības, pārkāpjot Paziņojumā noteikto termiņu vai neparaksta Objekta pirkuma līgumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas vai pagarinātajā termiņā, Dome lemj par Objekta turpmāko izmantošanu.

5. Citi noteikumi

5.1.  Īpašuma tiesības uz Objektu pircējs iegūst ar īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā, Pircēja pienākums ir ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pirkuma līguma un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža, iesniegt zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Pircēja īpašuma tiesību uz Objektu nostiprināšanai zemesgrāmatā.

5.2.  Ar Objekta pirkuma līguma un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi Pircējam ir pienākums pildīt saistības attiecībā uz maksājumiem par īpašuma faktisko lietošanu.

6. Iesniedzamo dokumentu saraksts

6.1.  Apliecinājums pirkt Objektu saskaņā ar Atsavināšanas paziņojumu (Pielikums).

6.2. Maksājumu apliecinošs dokuments par Paziņojuma 3.4.apakšpunktā norādītā maksājuma samaksu.

6.3.  Ja personas vārdā līgumu slēdz pilnvarotā persona, pilnvaras kopija, kurā norādīts konkrētais pilnvarojuma apjoms (uzrādot oriģinālu).

7. Pielikums

Pielikums - Apliecinājuma veidlapa uz 1 lpp.


Pielikums

Zemesgabala Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā,

atsavināšanas paziņojumam

Fiziskas personas

A P L I E C I N Ā J U M S

Es,__________________________________________________________________

(vārds un uzvārds)

apliecinu, ka vēlos pirkt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 0215, kas sastāv no zemes vienības, kadastra apzīmējums 1300 008 0210, kopējā platība 64 m2,

saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada _____________ lēmumu Nr.____ “Par zemesgabala Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā, atsavināšanu” apstiprināto Objekta atsavināšanas paziņojumu.

Pielikumā: pievienoti dokumenti uz ____ lpp.

Iesniedzot apliecinājumu, kā arī parakstot pirkuma līgumu personai vai tās pilnvarotajai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Deklarētā adrese:_______________________________________________________________

Faktiskā adrese:_______________________________________________________________

Personas kods: _________________ - _______________.

Tālrunis: ______________________ e-pasts:______________________________

Ar šo es apliecinu, ka esmu informēts, ka iesniegtie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi nodrošināt pirkuma līguma noslēgšanu un izpildi. Personas datu pārzinis Jūrmalas pilsētas dome. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: 67093849, personasdati@jurmala.lv. Vairāk informācijas jurmala.lv. Ar savu parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

_______________________________________

(paraksts)

20___. gada ____.________________________


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 23.maija lēmumam Nr.255

(protokols Nr.7, 52.punkts)

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 2019.gada ___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās izpilddirektora personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada ____._______ lēmumu “Par zemesgabala Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā, atsavināšanu”, no vienas puses, un

________________________, personas kods ______________ (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada __._______ lēmumu Nr.____ “Par zemesgabala Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā, atsavināšanu” , savā starpā noslēdz šādu pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums) :

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTU – zemesgabalu Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 0215, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 008 0210, kopējā platība 64 m2.

1.2. PĀRDEVĒJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un pārdot OBJEKTU. PĀRDEVĒJS apliecina, ka OBJEKTS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. PĀRDEVĒJA īpašuma tiesības uz OBJEKTU nostiprinātas 2018.gada 18.oktobrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000582856.

1.4. PUSES apliecina, ka PIRCĒJS izmanto Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā 44.panta astotās daļas 2.punktā noteiktās tiesības, proti, publiskai personai piederošu zemes starpgabalu, kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), vai zemes starpgabalu, kurš ir nepieciešams, lai nodrošinātu pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), šajā likumā noteiktajā kārtībā drīkst atsavināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, ja viņi vēlas nopirkt arī zemesgabalu, uz kura atrodas viņiem piederošās ēkas (būve), un šai zemei piegul attiecīgais zemes starpgabals.

1.5. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Piestātnes ielā 7, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 008 1703, PIRCĒJAM nostiprinātas ______gada ____________Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3070.

1.6. PIRCĒJAM ir zināms OBJEKTA faktiskais stāvoklis un apgrūtinājumi, un tas apņemas neizvirzīt pret PĀRDEVĒJU šajā sakarā nekādas pretenzijas.

2. PIRKUMA MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

OBJEKTA pirkuma maksu ir 3 924 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti divdesmit četri euro), PIRCĒJS ir samaksājis pilnā apmērā līdz Līguma noslēgšanai un kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 2019.gada ______________.

3. PUŠU SAISTĪBAS

3.1. Ar Līguma noslēgšanas un nodošanas – pieņemšanas akta (pielikums) parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM pāriet OBJEKTA valdījuma tiesības. PIRCĒJAM ir pienākums kā valdītājam uzturēt un lietot OBJEKTU atbilstoši noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim. Ar valdījuma tiesību iegūšanas brīdi PIRCĒJS ir atbildīgs un pilda visus pienākumus, kādus normatīvie akti noteic īpašniekam, un veic visus ar OBJEKTU saistītos maksājumus un nodokļus.

3.2. Ar Līguma noslēgšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

3.3. PIRCĒJS līdz visu Līgumā noteikto saistību izpildei nedrīkst OBJEKTU vai tā daļu atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām bez rakstiskas PĀRDEVĒJA piekrišanas. Visu risku par zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar OBJEKTU trešajām personām, no Līguma spēkā stāšanās dienas uzņemas PIRCĒJS.

3.4. OBJEKTA īpašuma tiesības PIRCĒJAM pāriet ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

3.5. PĀRDEVĒJS ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas izsniedz PIRCĒJAM nostiprinājuma lūgumu PIRCĒJA īpašuma tiesību uz OBJEKTU reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3.6. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļai PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

3.7. PIRCĒJAM ir pienākums 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas nostiprināt īpašuma tiesības uz OBJEKTU zemesgrāmatā.

3.8. Ja īpašuma tiesības netiek nostiprinātas Līguma 3.7.punktā noteiktajā termiņā, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 1 (viena procenta) apmērā no pirkuma maksas sākot ar pirmo kavējuma dienu un par katru nākamo nokavēto mēnesi, bet ne vairāk kā 10 (desmit procentus) no pirkuma maksas.

3.9. PIRCĒJAM nav tiesību prasīt Līguma atcelšanu.

3.10. PUSES ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus. Katra PUSE ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas vainas vai nolaidības dēļ.

4. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

4.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu PĀRDEVĒJS pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

4.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

4.3. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja Līguma sakarā.

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma vai skar tā spēkā esamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu .

5.3. PIRCĒJS, parakstot Līgumu apliecina, ka ir informēts, ka Līguma sagatavošanas un administrēšanas procesā PĀRDEVĒJS apstrādā no PIRCĒJA saņemtos personas datus, t .sk. Jūrmalas pilsētas pašvaldības rīcībā esošos datu reģistros.

5.4. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, PUSES Līgumu atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

5.5. Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un dienā un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.6. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES.

5.7. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

5.8. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz __ (_______) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams zemesgrāmatu nodaļai, viens eksemplārs tiek nodots PIRCĒJAM, viens – PĀRDEVĒJAM.

5.9. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienots pielikums – Nodošanas – pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas.

6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

__________________________

PIRCĒJS

_______________________

Personas kods: ____________

Deklarētā adrese: ____________

____________________


Pielikums

2019.gada _____________

Pirkuma līgumam Nr.____________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz savstarpēji 2019.gada __._________ noslēgto Pirkuma līgumu Nr. __________, Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās izpilddirektora _________________personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada ____.______ lēmumu “Par zemesgabala Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā, atsavināšanu”, nodod un

________________________, personas kods _____________, pārņem savā valdījumā zemesgabalu Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 0215, kas sastāv no zemes vienības, kadastra apzīmējums 1300 008 0210, kopējā platība 64 m2 (turpmāk – zemesgabals).

_________________________, _______________, nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī ir zināms zemesgabala tehniskais stāvoklis un pieņem zemesgabalu tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Šis akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas 3 (trīs ) eksemplāros, katrai pusei pa vienam eksemplāram un viens eksemplārs iesniedzams zemesgrāmatu nodaļai.

NODOD

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

_____________________

PIEŅEM

__________________________

Personas kods ____________

Deklarētā adrese: ____________

___________________


Lejupielāde: DOC un PDF