Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 16.decembra 633.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2019.gada 23.maijāNr. 261

protokols Nr. 7, 58. punkts

Par valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Jūras ielā 14, Jūrmalā,
uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu
nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 6.martā saņemts Latvijas Republikas Saeimas iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar lietas Nr.1.1-19/3680) ar lūgumu, atbrīvot nekustamo īpašumu Jūras ielā 14, Jūrmalā, no aplikšanas ar nekustamā īpašuma nodokli, norādot, ka ēka Jūras ielā 14, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 2301 001 ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (valsts aizsardzības Nr.5500), kā arī atsaucoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 6.punktu un trešo prim daļu, kas paredz, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek valsts aizsargājamo nekustamo kultūras pieminekli, kā arī zemi tā uzturēšanai, ja attiecīgais nekustamais īpašums tiek uzturēts atbilstoši kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem uz zemes vienības Jūras ielā 14, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 2301, ar kopējo platību 1801 m2, atrodas:

1. reprezentācijas ēka, kadastra apzīmējumu 1300 009 2301 001, kuras galvenais lietošanas veids ir viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas (kods 1211), ar apbūves laukumu 331,8 m2;

2. saimniecības ēka, kadastra apzīmējumu 1300 009 2301 002, kuras galvenais lietošanas veids ir citas, iepriekš neklasificētas, ēkas (kods 1274), ar apbūves laukumu 123,8 m2;

3. inženierbūve, baseins ar strūklaku, kadastra apzīmējumu 1300 009 2301 050, kuras galvenais lietošanas veids ir citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves (kods 2420), ar apbūves laukumu 12,6 m2;

4. inženierbūve, žogs ar vārtiem, kadastra apzīmējumu 1300 009 2301 051, kuras galvenais lietošanas veids ir citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves (kods 2420), ar apbūves laukumu 134,4 m2.

Ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2018.gada 11.maija lēmumu īpašuma tiesības uz zemes vienību Jūras iela 14, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 2301, ar kopējo platību 1801 m2 un ēkām ar kadastra apzīmējumiem: 1300 009 2301 001, 1300 009 2301 002, 1300 009 2301 050, 1300 009 2301 051, nostiprinātas Latvijas valstij, Latvijas Republikas Saeimas personā, reģistrācijas kods 90000028300, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000061736.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde 2019.gada 12.februārī ir sniegusi atzinumu Nr.NKMP/2019/14.1-11/710 par ēkas Jūras ielā 14, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 2301 001, uzturēšanu atbilstoši kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām, vienlaikus norādot, ka minētais atzinums ir uzskatāms par pamatu nodokļu atvieglojumu piešķiršanai līdz 2021.gada 31.decembrim.

Latvijas Republikas Saeima 2019.gada 16.aprīlī ir izsniegusi apliecinājumu Nr.622.12/3-13/19, ka nekustamajā īpašumā Jūras ielā 14, Jūrmalā, atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta ceturtajai daļai netiek veikta saimnieciskā darbība, īpašums tiek izmantots Saeimas Prezidija apstiprinātu darba un reprezentācijas pasākumu norisei.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemes vienībai Jūras ielā 14, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 2301 noteikts maksimālais apbūves blīvums – 30%.

Saskaņā ar Teritorijas plānojumu apbūves blīvumu zemes vienībā aprēķina pēc šādas formulas: JPG

Izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus par ēkām zemes vienībā Jūras ielā 14, Jūrmalā ir aprēķināma katras ēkas uzturēšanai piekrītošā zemes platība atbilstoši ēkas apbūves laukumam vai ēkas lietderīgajai platībai.

Ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2301 001 ar apbūves laukumu 331,8 m2, un ievērojot normatīvo apbūves blīvumu 30%, nepieciešamā zemes platība būtu 1106 m2, bet, tā kā esošais apbūves blīvums zemes vienībā nav sasniegts, tad ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2301 001, uzturēšanai piekritīgās zemes platība ir 1277 m2, kas aprēķināta sadalot zemes vienības platību proporcionāli visu esošo ēku apbūves laukumiem:

Ēkas kadastra apzīmējums

Ēkas apbūves laukums m2

Zemes platība m2, kas ir piekritīga katrai ēkai

13000092301001

331,8

1277

13000092301002

123,8

476

13000092301050

12,60

48

Ņemot vērā iepriekš minēto, kopsakarā ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes 2019.gada 12.februāra atzinumu Nr. NKMP/2019/14.1-11/710 par ēkas Jūras ielā 14, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 2301 001, uzturēšanu atbilstoši kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 6.punktu un trešo prim daļu, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 4.5.60.sadaļu un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 15.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Noteikt, ka nekustamā īpašuma Jūras ielā 14, Jūrmalā, sastāvā esošās valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr.5500 - ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2301 001, uzturēšanai nepieciešamā platība ir 1277 m2 no zemes vienības kopējās platības 1801 m2, kas izmantojama vienīgi nekustamā īpašuma Jūras ielā 14, Jūrmalā, nekustamā īpašuma nodokļa pārskatīšanai un aprēķināšanai līdz 2021.gada 31.decembrim. Grozīts ar domes 2021.gada 16.decembra 633.lēmumu

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF