Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 23.maijāNr. 268

protokols Nr. 7, 65. punkts

Par atteikumu pieņemt infrastruktūras objektu - gājēju celiņu no nekustamā
īpašuma Rīgas ielā 51, Jūrmalā pa pašvaldības īpašumā esošajiem
zemesgabaliem Dzintari 3511 un Brīvības prospekts 3727,
Jūrmalā, dāvinājumā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 15.februārī ir saņemts SIA “Rīgas 51”, reģistrācijas Nr.40103358684, (turpmāk – Sabiedrība) iesniegums (reģistrēts ar lietas Nr.1.1-37/2510), kurā Sabiedrība lūdz atļaut par saviem līdzekļiem izbūvēt infrastruktūras objektu – gājēju celiņu no nekustamā īpašuma Rīgas ielā 51, Jūrmalā, šķērsojot pašvaldības īpašumā esošus zemesgabalus Dzintari 3511 un Brīvības prospekts 3727, Jūrmalā. Sabiedrība apņemas pēc izbūvētā infrastruktūras objekta nodošanas ekspluatācijā nodot to Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā kā dāvinājumu. Papildus 2019.gada 15.februārī Domē ir saņemts Sabiedrības iesniegums (reģistrēts ar lietas Nr.1.1-37/2511) ar lūgumu izvērtēt iespēju nodibināt gājēju ceļa servitūtu uz pašvaldības īpašumā esošā zemesgabala Dzintari 351, Jūrmala.

Izskatot iesniegumu Dome konstatē, ka piekļuve zemesgabalam Rīgas ielā 51, Jūrmalā, ir nodrošināta no Rīgas ielas gājēju ietves un braucamās daļas, līdz ar to secināms, ka plānotais gājēju celiņš paredzēts nekustamā īpašuma Rīgas ielā 51, Jūrmalā, iemītnieku ērtākai nokļūšanai līdz dzelzceļa stacijai “Dzintari”. Tomēr ņemams vērā, ka iepretī daudzdzīvokļu mājai Rīgas ielā 51, Jūrmalā, nav paredzēts personām šķērsot dzelzceļa sliedes (ierīkota nožogojoša barjera) un iedzīvotājiem tāpat ir jādodas uz atļauto dzelzceļa sliežu šķērsošanas vietu (pāreju) Zvaigžņu ielā vai Skaistkalnes ielā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemes vienība Brīvības prospekts 3727, Jūrmalā, atrodas transporta infrastruktūras teritorijā (TR2), kur galvenais izmantošanas veids ir transporta lineārā infrastruktūra un inženiertehniskā infrastruktūra.

Savukārt zemes vienība Dzintari 3511, Jūrmalā, atrodas dabas un apstādījumu teritorijā (DA5) , kur teritorijas galvenais izmantošanas veids ir noteikts labiekārtota publiskā ārtelpa un viens no labiekārtojuma infrastruktūras atļautās izmantošanas veidiem ir gājēju un velosipēdistu celiņš, taču Civillikuma 1135.pants noteic, ka servitūts ir nodibināms, ja tas ir nepieciešamība valdošā īpašuma labumam. Tomēr esošajā situācijā gājēju celiņš pat neradīs ērtības, jo iepretī daudzdzīvokļu mājai Rīgas ielā 51, Jūrmalā, nav paredzēts personām šķērsot dzelzceļa sliedes (ierīkota nožogojoša barjera).

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otrā daļa noteic, ka Domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, tādēļ nav racionāli pieņemt dāvinājumā un par pašvaldības līdzekļiem uzturēt infrastruktūras objektu, kas pēc būtības nebūs izmantojams valdošā īpašuma labumam. Jautājums par iecerētā infrastruktūras objekta – gājēju celiņa kā dāvinājuma pieņemšanu tika izskatīts Domes Ziedojumu (dāvinājumu) un dāvanu novērtēšanas komisijas 2019.gada 20.marta sēdē, kurā tika vienbalsīgi nolemts - “Atteikt gājēju ietves izveidi papildus piekļuvei pie nekustāmā īpašuma Rīgas ielā 51, Jūrmalā, jo nav saskatāma lietderība apgrūtināt pašvaldības nekustamo īpašumu un nākotnē uzturēt infrastruktūras objektu”.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un otro daļu, Domes 2016.gada 14.jūlija nolikuma Nr.30 “Ziedojumu (dāvinājumu), dāvanu pieņemšanas un izlietošanas nolikums” 23.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Ziedojumu (dāvinājumu) un dāvanu novērtēšanas komisijas 2019.gada 20.marta lēmumu (protokols Nr.1.1-57.7/1) un Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 15.maija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atteikt pieņemt iecerēto infrastruktūras objektu – gājēju celiņu no nekustamā īpašuma Rīgas ielā 51, Jūrmalā, pa pašvaldības īpašumā esošajiem zemesgabaliem Dzintari 3511, Jūrmala, un Brīvības prospekts 3727, Jūrmala, dāvinājumā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF