Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 20.jūnijāNr. 281

protokols Nr. 9, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.110
“Par dalību Darbības programmas 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa
“Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši
pašvaldību attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”
ierobežotā projektu iesniegumu atlasē”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra rīkojumu Nr.709 “Par integrētu teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālās nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai”, ņemot vērā ka 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros īstenotā projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” ietvaros veikto iepirkumu “Būvdarbi objektā “Ūdenstūrisma pakalpojumu centrs ”Majori” Straumes ielā 1A, Jūrmalā” ID Nr. JPD 2019/39/A80/IP29 un “Būvuzraudzība būvdarbiem objektā “Ūdenstūrisma pakalpojumu centrs “Majori” Straumes ielā 1A, Jūrmalā” ID Nr. JPD2019/60/A80/IP29 rezultātā izveidojušos Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējuma ekonomiju, finansējums tiek pārcelts projekta iesnieguma “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanai, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.110 “Par dalību Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt Lēmuma 3.2.3.apakšpunktā skaitļus un vārdus “1 370 689,79 EUR (viens miljons trīs simti septiņdesmit tūkstoši seši simti astoņdesmit deviņi euro un 79 centi) ar skaitļiem un vārdiem “1 440 865,05 EUR (viens miljons četri simti četrdesmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit pieci euro un 05 centi).

2. Izteikt Lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 9 642 734.24 EUR (deviņi miljoni seši simti četrdesmit divi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit četri euro un 24 centi) EUR, tai skaitā:

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 3 410 482,14 EUR (trīs miljoni četri simti desmit tūkstoši četri simti astoņdesmit divi euro 14 centi), tai skaitā:

5.1.1. ERAF līdzfinansējums ir 42,25% jeb 1 440 865,05 EUR (viens miljons četri simti četrdesmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit pieci euro un 05 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 38.09% jeb 1 299 139,82 EUR (viens miljons divi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši viens simts trīsdesmit deviņi euro un 82 centi), tai skaitā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 5,71% jeb 194 870,97 EUR (viens simts deviņdesmit četri tūkstoši astoņi simti septiņdesmit euro un 97 centi);

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējums ir 32.38% jeb 1 104 268,85 EUR (viens miljons viens simts četri tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi euro un 85 centi).

5.1.3. nacionālais privātais līdzfinansējums (projekta privātās attiecināmās izmaksas), kas ir kā neto peļņas daļa par kuru tiek samazināts ERAF apjoms un ir sedzamas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta, paredzēts būvniecības darbu izmaksām infrastruktūrai, veicot projekta darbības, kas kvalificējas kā valsts atbalsts ēku infrastruktūrai, ir 19,66% jeb 670 477.27 EUR (seši simti septiņdesmit tūkstoši četri simti septiņdesmit septiņi euro un 27 centi).

5.2. projekta kopējās neattiecināmās izmaksas, kas nepieciešamas Pilsētas atpūtas parka apgaismojuma un video novērošanas sistēmu izbūvei, skeitparka, bērnu rotaļu laukuma un aktīvās atpūtas laukuma izbūvei, labiekārtojuma elementu uzstādīšanai, dīķa un apstādījumu ierīkošanai, kā arī Jauniešu mājas pašvaldības funkciju nodrošināšanai paredzēto telpu un inženiertīklu izbūvei, 6 232 252,10 EUR (seši miljoni divi simti trīsdesmit divi tūkstoši divi simti piecdesmit divi euro un 10 centi), tai skaitā Privātās neattiecināmās izmaksas 6 202 096,68 EUR (seši miljoni divi simti divi tūkstoši deviņdesmit seši euro un 68 centi) un Publiskās neattiecināmās izmaksas 30 155,42 EUR (trīsdesmit tūkstoši viens simts piecdesmit pieci euro un 42 centi), kas tiks segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.”.

3. Izteikt Lēmuma 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Projekta priekšfinansējumu līdz 183 060.70 EUR (viens simts astoņdesmit trīs tūkstoši sešdesmit euro un 70 centi), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.pantā noteiktajam, paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2022.gada budžeta.”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF