Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2019.gada 26.septembra 477.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 20.jūnija 281.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2019.gada 21.martāNr. 110

protokols Nr. 3, 12. punkts

Par dalību Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt
privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības
attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu un 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13.oktobra noteikumiem Nr.593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.593), pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1. punktu un Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P2.8. “Publiskās telpas labiekārtošana” rīcības virziena R2.8.1. “Publiskās telpas pilnveide” aktivitāti Nr.103 “Pilsētas atpūtas parka un Jauniešu mājas izveide” un prioritātes P3.7. “Atbalsts uzņēmējdarbības iniciatīvām un uzņēmēju sadarbības veicināšana” rīcības virziena R3.7.2. “Vietējās uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstība” aktivitāti Nr.230 “Uzņēmējdarbības veicināšana”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē ar projekta iesniegumu “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstību sekmējošā infrastruktūrā, un balstoties uz komersantu vajadzībām, nodrošināt komercdarbības attīstībai labvēlīgus apstākļus Jūrmalas pilsētā, izveidojot pilsētas atpūtas parku un jauniešu māju Kauguros, atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktajai pilsētas ekonomiskajai specializācijai.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. projekta ietvaros izbūvēta uzņēmējdarbības veikšanai atbilstoša infrastruktūra, kas vienlaikus piemērota arī aktīvās atpūtas un sporta aktivitāšu nodrošināšanai;

3.2. sasniegti projekta rezultatīvie rādītāji:

3.2.1.komersantu skaits, kuri guvuši labumu no projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras - vismaz 4 komersanti;

3.2.2.jaunizveidoto darba vietu skaits komersantos, kuri guvuši labumu no investīcijām infrastruktūrā – vizmas 20 darba vietas;

3.2.3. no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos – līdz 1 370 689.79 EUR (viens miljons trīs simti septiņdesmit tūkstoši seši simti astoņdesmit deviņi euro un 79 centi). Grozīts ar domes 2019.gada 26.septembra 477.lēmumu

4. Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2017.gada 5.jūlija līdz 2022.gada 30.martam (57 (piecdesmit septiņi) mēneši), tai skaitā:

4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2017.gada 5.jūlija līdz 2020.gada 31.janvārim (31 (trīsdesmit viens) mēnesis);

4.2. projekta darbības, kas tiks veiktas pēc Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projektu īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, īstenošanas laiks no 2020.gada 1.februāra līdz 2022.gada 30.martam (26 (divdesmit seši) mēneši).

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 9 642 734.24 EUR (deviņi miljoni seši simti četrdesmit divi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit četri euro un 24 centi), tai skaitā: Grozīts ar domes 2019.gada 26.septembra 477.lēmumu

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 3 208 349.29 EUR (trīs miljoni divi simti astoņi tūkstoši trīs simti četrdesmit deviņi euro un 29 centi), tai skaitā:

5.1.1. ERAF līdzfinansējums ir 42,34% jeb 1 358 259.85 EUR (viens miljons trīs simti piecdesmit astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit deviņi euro un 85 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 43.03% jeb 1 380 771.41 EUR (viens miljons trīs simti astoņdesmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit viens euro un 41 cents), tai skaitā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 6,07% jeb 194 724.93 EUR (viens simts deviņdesmit četri tūkstoši septiņi simti divdesmit četri euro un 93 centi);

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējums ir 34,39% jeb 1 103 441.28 EUR (viens miljons viens simts trīs tūkstoši četri simti četrdesmit viens euro un 28 centi).

5.1.2.3. cits publiskais finansējums jeb snieguma rezerves priekšfinansējums ir 2,57% jeb 82 605.20 EUR (astoņdesmit divi tūkstoši seši simti pieci euro un 20 centi).

5.1.3. nacionālais privātais līdzfinansējums (projekta privātās attiecināmās izmaksas), kas ir kā neto peļņas daļa par kuru tiek samazināts ERAF apjoms un ir sedzamas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta, paredzēts būvniecības darbu izmaksām infrastruktūrai, veicot projekta darbības, kas kvalificējas kā valsts atbalsts ēku infrastruktūrai, ir 14,63% jeb 469 318.03 EUR (četri simti sešdesmit deviņi tūkstoši trīs simti astoņpadsmit euro un 03 centi).

5.2. projekta kopējās neattiecināmās izmaksas, kas nepieciešamas Pilsētas atpūtas parka apgaismojuma un video novērošanas sistēmu izbūvei, skeitparka, bērnu rotaļu laukuma un aktīvās atpūtas laukuma izbūvei, labiekārtojuma elementu uzstādīšanai, dīķa un apstādījumu ierīkošanai, kā arī Jauniešu mājas pašvaldības funkciju nodrošināšanai paredzēto telpu un inženiertīklu izbūvei - 6 434 384.95 EUR (seši miljoni četri simti trīsdesmit četri tūkstoši trīs simti astoņdesmit četri euro un 95 centi), tai skaitā Privātās neattiecināmās izmaksas 6 292 922.63 EUR (seši miljoni divi simti deviņdesmit divi tūkstoši deviņi simti divdesmit divi euro un 63 centi) un Publiskās neattiecināmās izmaksas 141 462.32 EUR (viens simts četrdesmit viens tūkstotis četri simti sešdesmit divi euro un 32 centi), kas tiks segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 233 188.46 EUR (divi simti trīsdesmit trīs tūkstoši viens simts astoņdesmit astoņi euro un 46 centi), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.pantā noteiktajam, paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2022.gada budžeta. Grozīts ar domes 2019.gada 26.septembra 477.lēmumu

7. Lai nodrošinātu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu infrastruktūras un siltumenerģijas apgādes infrastruktūras izdevumu iekļaušanu projekta budžeta attiecināmajās izmaksās, atbalstīt 1.pielikumā un 2.pielikumā esošo vienošanos slēgšanu par sadarbību projekta īstenošanā atbilstoši MK noteikumu Nr.593 52.2.apakšpunkta nosacījumiem ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”.

8. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijai, atbilstoši pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros noteiktajam termiņam – 2019.gada 29.martam, uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 21.marta lēmumam Nr.110

(protokols Nr.3, 12.punkts)

VIENOŠANĀS PAR SADARBĪBU Nr.

Jūrmala,

2019.gada ___.________

Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr. 90000056357, (turpmāk – Projekta iesniedzējs), kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs, no vienas puses , un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” , reģ.Nr.40003275333, (turpmāk – Sadarbības partneris), kuras vārdā saskaņā ar statūtiem un valdes lēmumiem rīkojas Jānis Daugavvanags, no otras puses, saukti arī katrs atsevišķi – Puse, kopā – Puses, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk– Vienošanās):

Pamatojoties uz:

1. 2014.gada 16.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” noteikto kārtību;

2. 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr.593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” (turpmāk MK noteikumi Nr.593) noteikto kārtību;

3. Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmuma Nr.600 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam”” pielikuma “Jūrmalas pilsētas investīciju plāns” 48.punktā un tā 2.pielikuma “Integrētās teritoriju investīcijas” 1.punktā noteikto projekta ieceri “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” (turpmāk – Projekts);

Ņemot vērā, ka:

1. starp Projekta iesniedzēju un Sadarbības partneri kā ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 2014.gada 25.aprīlī noslēgts līgums Nr.1.2-16/629 par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētā (turpmāk - sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līgums), kurā ietverts MK noteikumu Nr.593 32.punktā noteiktais;

2. Projekts tiks īstenots atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību “K IDEA”, reģ. Nr. 40103251384, 2019.gadā izstrādātajam būvprojektam “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 020 2102)”, kam 2018.gada 26.jūnijā izdota būvatļauja Nr.BIS-BV-4.1-2018-3191 (1412) (turpmāk – Būvprojekts) . Būvprojekta risinājumi paredz būvdarbu sadalījumu divās kārtās: 1.kārta - Teritorija (Atpūtas parka teritorija) (turpmāk – Būvprojekta 1.kārta) un 2.kārta - Jauniešu māja.

3. Projekta iesniedzējs Projekta ietvaros veiks ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu izbūvi, atbilstoši Būvprojekta 1.kārtas Inženierrisinājumu daļai - Ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā) (turpmāk – Būvprojekta 1.kārtas UKT daļa) ;

4. Sadarbības partnera sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai ir nepieciešami centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas infrastruktūras tīkli, kurus plānots izbūvēt Projekta ietvaros, realizējot Būvprojekta 1.kārtas UKT daļu.

Puses vienojas par kopīgu sadarbību veicot Būvprojekta 1.kārtas UKT daļas būvdarbus un Projekta rezultātu ilgtspējas saglabāšanā, nodrošinot sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Projekta ietvaros izbūvējamai infrastruktūrai.

1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS

1.1. Projekta iesniedzējs Projekta ietvaros realizē Būvprojektu, tai skaitā Būvprojekta 1.kārtas UKT daļas būvdarbus, veicot ieguldījumus ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu (turpmāk - sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu infrastruktūras) izbūvē.

1.2. Projekta iesniedzējs pēc Būvprojekta 1.kārtas realizācijas un objekta pieņemšanas ekspluatācijā, taču ne vēlāk kā līdz Projekta īstenošanas termiņa beigām, Projekta ietvaros izbūvēto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu infrastruktūru, kā mantisko ieguldījumu, ar nodošanas – pieņemšanas aktu, nodod Sadarbības partnerim, veicot ieguldījumu tā pamatkapitālā. Nodošanas – pieņemšanas aktā norādītā vērtība, par ko tiek palielināts Sadarbības partnera pamatkapitāls, tiek noteikta atbilstoši normatīvajam regulējumam, tai skaitā Komerclikuma regulējumam par mantiskā ieguldījumu novērtēšanu, ņemot vērā būvdarbu izpildes tāmēs apstiprinātās, faktiskās sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu infrastruktūras izbūves izmaksas.

1.3. Projekta īstenošanas laikā, veicot Būvprojekta 1.kārtas realizāciju, autoruzraudzības kārtībā, saskaņojot ar Sadarbības partneri, var tikt precizētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu infrastruktūras maģistrālo tīklu un to pievadu atrašanās vietas Projekta īstenošanas teritorijā.

1.4. Sadarbības partneris apņemas Projekta ietvaros izbūvēto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu infrastruktūru izmantot atbilstoši nozari regulējošiem normatīvajiem aktiem, sniedzot ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu, saskaņā ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumā noteikto, vismaz sešus gadus pēc Vienošanās 1.2.punktā minētā Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, jeb vismaz piecus gadus pēc Projekta noslēguma maksājuma veikšanas Projekta iesniedzējam, atbilstoši vienošanās par Projekta īstenošanu nosacījumiem, kas tiks noslēgta starp Projekta iesniedzēju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

1.5. Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Puses apstiprina, ka tās ir rūpīgi iepazinušās ar Vienošanos, un visi noteikumi ir tām saprotami un pieņemami.

2.2. Puses apņemas savstarpēji informēt viena otru par Vienošanās ietverto nosacījumu izpildi.

2.3. Puses apņemas atklāti, pamatoti un argumentēti sniegt informāciju sabiedrībai un medijiem par lēmumiem un aktivitātēm, kas saistīti ar Projekta ietvaros īstenojamiem sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu infrastruktūras izbūves darbiem. Puses pauž vienotu nostāju, iepriekš to savstarpēji saskaņojot, visos jautājumos, kas saistīti ar Projekta īstenošanu šīs Vienošanās ietvaros.

3. VIENOŠANĀS TERMIŅŠ

Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un Vienošanās attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir pilnībā izpildījušas savstarpējās saistības, kas izriet no Vienošanās.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Parakstot Vienošanos, Sadarbības partneris apliecina, ka:

4.1.1. ir iepazinies ar Būvprojekta 1.kārtas UKT daļas risinājumiem un izsniedzis tehniskos noteikumus Būvprojekta izstrādei ;

4.1.2. Projekta īstenošanas un Būvprojekta 1.kārtas realizācijas laikā, papildus Projekta iesniedzēja nodrošinātajai būvuzraudzībai, veiks pārraudzību sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu infrastruktūras izbūves darbiem;

4.1.3. Projekta īstenošanai un Būvprojekta realizācijai neplāno finansējumu, kas būtu definējams kā ar Projekta īstenošanu saistītas izmaksas;

4.1.4. ir iepazinies ar visiem apstākļiem, kas Projekta ietvaros veicot Būvprojekta 1.kārtas UKT daļas būvdarbus, varētu ietekmēt Vienošanos un Projekta īstenošanu.

4.2. Sadarbības partneris apņemas:

4.2.1. nekavējoties rakstiski informēt Projekta iesniedzēju par Projekta īstenošanas teritorijā konstatētajiem defektiem, kas atklājušies būvdarbu vai būvdarbu garantijas laikā attiecībā uz Būvprojekta 1.kārtas UKT daļas būvdarbiem;

4.2.2. uzturēt un apsaimniekot Projekta ietvaros izbūvēto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu infrastruktūru , kas tam nodota atbilstoši Vienošanās 1.2.punkta nosacījumiem ;

4.2.3. pēc būvdarbu garantijas perioda beigām Projekta ietvaros izbūvētās sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu infrastruktūras bojājumu vai bojāejas gadījumā par Sadarbības partnera līdzekļiem atjaunot Projekta ietvaros izbūvēto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu infrastruktūru, kas tam nodota, atbilstoši Vienošanās 1.2.punkta nosacījumiem;

4.2.4. nodrošināt, ka Vienošanās 1.4.punktā noteiktajā termiņā Sadarbības partnerim nodotajā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu infrastruktūrā netiek veiktas būtiskas izmaiņas, kas varētu ietekmēt Projekta rezultātu ilgtspējas nosacījumu izpildi;

4.2.5. Sadarbības partnerim nodotās, ar Projekta Būvprojekta 1.kārtas UKT daļas būvdarbiem saistītās tiesības un pienākumus nenodot citai personai.

4.3. Projekta iesniedzējs apņemas:

4.3.1. veikt Vienošanās 1.1.punktā noteikto darbu izpildi, pēc vienošanās par Projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru;

4.3.2. pēc Projekta ietvaros noslēgtā būvdarbu līguma parakstīšanas, trīs darba dienu laikā informēt par to Sadarbības partneri;

4.3.3. savlaicīgi sniegt informāciju Sadarbības partnerim par būvdarbu īstenošanas laika grafiku un Būvprojekta 1.kārtas UKT daļas būvdarbu veikšanas termiņiem, izmaiņām un novirzēm no plānotā;

4.3.4. Būvprojekta 1.kārtas UKT daļas būvdarbu laikā savlaicīgi informēt par būvsapulču norises laikiem un organizēt pilnvarojumu Sadarbības partnera deleģētam pārstāvim piedalīties būvsapulcēs;

4.3.5. nekavējoties nosūtīt Sadarbības partnerim paziņojumu par Vienošanās 1.4.punktā minētā Projekta noslēguma maksājuma saņemšanu, norādot Projekta pabeigšanas datumu.

4.4. Projekta iesniedzējs, saskaņojot ar Sadarbības partneri, var izdarīt grozījumus Vienošanās, nosakot papildu tiesības un pienākumus Sadarbības partnerim, pamatojoties uz Vienošanās 4.3.1.apakšpunktā minēto vienošanos par Projekta īstenošanu.

5. VIENOŠANĀS GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus Vienošanās noteikumos, savstarpēji par to vienojoties. Visi šīs Vienošanās grozījumi stājas spēkā tikai pēc to noformēšanas rakstveidā un abpusējas parakstīšanas, tie kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.

6. PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

6.2. Ja viens vai vairāki Vienošanās noteikumi jebkādā veidā kļūst par spēkā neesošiem, pretlikumīgiem, tas nekādā veidā neierobežo un neietekmē pārējo Vienošanās noteikumu spēkā esamību, likumību vai izpildi. Šādā gadījumā Puses apņemas veikt visu iespējamo spēku zaudējušo saistību pārskatīšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

6.3. Vienošanās ir saistoša Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem.

6.4. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Vienošanās pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Vienošanās noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, kas kavē vai pārtrauc Vienošanās saistību pilnīgu izpildi. Puses apņemas veikt nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu kaitējumus, kas var izrietēt no nepārvaramas varas apstākļiem.

6.5. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski trīs darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā ir iespējama un paredzama Vienošanās noteikto saistību izpilde, un pēc otras Puses pieprasījuma papildus jāiesniedz izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Šādā gadījumā Vienošanās paredzēto Pušu pienākumu veikšanas termiņš tiek atlikts samērīgi ar šādu apstākļu darbības ilgumu, ievērojot pieļaujamo Projekta īstenošanas ilgumu.

6.6. Strīdus, kas rodas Vienošanās darbības laikā, Puses risina savstarpējā sarunu ceļā, panākot vienošanos, kura tiek noformēta rakstiski.

6.7. Gadījumā, ja Vienošanās netiek panākta 90 (deviņdesmit) dienu laikā no pārrunu uzsākšanas dienas (izņemot gadījumus, kad objektīvu apstākļu dēļ šāds termiņš nav piemērojams), strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesā, ievērojot Vienošanās noteikumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

7. KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK VEIKTAS PĀRBAUDES PROJEKTA ĪSTENOŠANAS VIETĀ

7.1. Sadarbības partneris nodrošina pieeju Projekta ietvaros izbūvētajai sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu infrastruktūrai un tā rīcībā esošajai, ar Būvprojekta 1.kārtas UKT daļas būvdarbiem saistītajai, dokumentācijai Projekta iesniedzējam, Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai un citām Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistītajām institūcijām un to pārstāvjiem, kuri var veikt pārbaudi Projekta īstenošanas vietā atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumu Nr.77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu projekta pārbaužu veikšanas kārtība 2014. – 2020.gada plānošanas periodā” un 2015.gada 24.aprīļa Finanšu ministrija vadlīnijām Nr.2.5.“Vadlīnijas par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta pārbaudēm 2014.- 2020gada plānošanas periodā”, lai pārliecinātos par faktisko Projekta īstenošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām Būvprojekta realizācijas laikā un Vienošanās 1.4.punktā noteiktajā termiņā.

7.2. Projekta iesniedzējs vismaz trīs darba dienas pirms plānotās pārbaudes Projekta īstenošanas vietā informē par to Sadarbības partneri, nosūtot paziņojumu uz Sadarbības partnera norādīto e-pastu.

8. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

8.1. Projekta iesniedzēja pārstāvis ar Vienošanās saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Projekta īstenošanu ir: Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projektu vadītāja Aija Zariņa, tel.:25883689, e-pasts: aija.zarina@jurmala.lv.

8.2. Sadarbības partnera pārstāvis ar Vienošanās saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Projekta īstenošanu ir: _____________

9. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

9.1. Puse ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par nosaukuma, adreses vai citu rekvizītu maiņu.

9.2. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz piecām lapām divos oriģināleksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens atrodas pie Projekta iesniedzēja un viens – pie Sadarbības partnera.

10. PUŠU REKVIZĪTI

PROJEKTA IESNIEDZĒJS:

SADARBĪBAS PARTNERIS:

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas numurs: 90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

tālr.: ____________, e-pasts: pasts@jurmala.lv

SIA “Jūrmalas ūdens”

Reģistrācijas numurs: 40003275333

Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV 2015

Tālr.: 67811362; e-pasts: info@jurmalasudens.lv


2 .pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 21.marta lēmumam Nr.110

(protokols Nr.3, 12.punkts)

VIENOŠANĀS PAR SADARBĪBU Nr.

Jūrmala,

2019.gada ___.________

Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr. 90000056357, (turpmāk – Projekta iesniedzējs), kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs, no vienas puses, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” , reģ.Nr. 42803008058 , (turpmāk – Sadarbības partneris), kuras vārdā saskaņā ar statūtiem un valdes lēmumiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Valdis Vītoliņš, no otras puses, saukti arī katrs atsevišķi – Puse, kopā – Puses, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

Pamatojoties uz:

4. 2014.gada 16.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” noteikto kārtību;

5. 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr.593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” (turpmāk - MK noteikumi Nr.593) noteikto kārtību;

6. Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmuma Nr.600 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam”” pielikuma “Jūrmalas pilsētas investīciju plāns” 48.punktā un tā 2.pielikuma “Integrētās teritoriju investīcijas” 1.punktā noteikto projekta ieceri “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” (turpmāk – Projekts);

Ņemot vērā, ka:

1. starp Projekta iesniedzēju un Sadarbības partneri kā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniedzēju 2014.gada 14.novembrī noslēgts līgums Nr.1.2-16/1467 “Par siltumenerģijas apgādes pakopojumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētā” (turpmāk - siltumenerģijas apgādes pakalpojumu līgums), kurā ietverts MK noteikumu Nr.593 32.punktā noteiktais;

2. Projekts tiks īstenots atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību “K IDEA”, reģ. Nr. 40103251384, 2019.gadā izstrādātajam būvprojektam “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 020 2102)”, kam 2018.gada 26.jūnijā izdota būvatļauja Nr.BIS-BV-4.1-2018-3191 (1412) (turpmāk – Būvprojekts) . Būvprojekta risinājumi paredz būvdarbu sadalījumu divās kārtās: 1.kārta - Teritorija (Atpūtas parka teritorija) (turpmāk – Būvprojekta 1.kārta) un 2.kārta - Jauniešu māja.

3. Projekta iesniedzējs Projekta ietvaros veiks siltumapgādes infrastruktūras izbūvi, atbilstoši Būvprojekta 1.kārtas Inženierrisinājumu daļai - Apkure (turpmāk – Būvprojekta 1.kārtas Apkures daļa) ;

4. Sadarbības partnera siltumenerģijas apgādes pakalpojumu attīstībai ir nepieciešama siltumenerģijas apgādes infrastruktūra, kuru plānots izbūvēt Projekta ietvaros.

Puses vienojas par kopīgu sadarbību Projekta īstenošanā un Projekta rezultātu ilgtspējas saglabāšanā, nodrošinot sabiedrisko siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniegšanu Projekta ietvaros izbūvējamai infrastruktūrai.

1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS

1.1. Projekta iesniedzējs Projekta ietvaros realizē Būvprojektu, tai skaitā Būvprojekta 1.kārtas Apkures daļas būvdarbus, veicot ieguldījumus sabiedrisko siltumenerģijas apgādes pakalpojumu infrastruktūras tīklu (turpmāk – sabiedrisko siltumenerģijas apgādes pakalpojumu infrastruktūra) izbūvē.

1.2. Projekta iesniedzējs pēc Būvprojekta 1.kārtas realizācijas un objekta pieņemšanas ekspluatācijā, taču ne vēlāk kā līdz Projekta īstenošanas termiņa beigām, Projekta ietvaros izbūvēto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu infrastruktūru, kā mantisko ieguldījumu, ar nodošanas – pieņemšanas aktu, nodod Sadarbības partnerim, veicot ieguldījumu tā pamatkapitālā. Nodošanas – pieņemšanas aktā norādītā vērtība, par ko tiek palielināts Sadarbības partnera pamatkapitāls, tiek noteikta atbilstoši normatīvajam regulējumam, tai skaitā Komerclikuma regulējumam par mantiskā ieguldījumu novērtēšanu, ņemot vērā būvdarbu izpildes tāmēs apstiprinātās, faktiskās siltumenerģijas apgādes pakalpojumu infrastruktūras izbūves izmaksas.

1.3. Sadarbības partneris apņemas Projekta ietvaros izbūvēto sabiedrisko siltumenerģijas apgādes pakalpojumu infrastruktūru izmantot atbilstoši nozari regulējošiem normatīvajiem aktiem, sniedzot siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu saskaņā ar siltumenerģijas apgādes pakalpojumu līgumā noteikto, vismaz sešus gadus pēc Vienošanās 1.2.punktā minētā Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, jeb vismaz piecus gadus pēc Projekta noslēguma maksājuma veikšanas Projekta iesniedzējam, atbilstoši vienošanās par Projekta īstenošanu nosacījumiem, kas tiks noslēgta starp Projekta iesniedzēju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

1.4. Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.4. Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Vienošanos, un visi noteikumi ir tām saprotami un pieņemami.

2.5. Puses apņemas savstarpēji informēt viena otru par Vienošanās ietverto nosacījumu izpildi .

2.6. Puses apņemas atklāti, pamatoti un argumentēti sniegt informāciju sabiedrībai un medijiem par lēmumiem un aktivitātēm, kas saistīti ar Projekta ietvaros īstenojamiem sabiedrisko siltumenerģijas apgādes pakalpojumu infrastruktūras izbūves darbiem. Puses pauž vienotu nostāju, iepriekš to savstarpēji saskaņojot, visos jautājumos, kas saistīti ar Projekta īstenošanu šīs Vienošanās ietvaros.

3. VIENOŠANĀS TERMIŅŠ

Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un Vienošanās attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir pilnībā izpildījušas savstarpējās saistības, kas izriet no Vienošanās.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Parakstot Vienošanos Sadarbības partneris apliecina, ka:

4.1.1. ka ir iepazinies ar Būvprojekta 1.kārtas Apkures daļas risinājumiem un izsniedzis tehniskos noteikumus Būvprojekta izstrādei ;

4.1.2. Projekta īstenošanas un Būvprojekta 1.kārtas realizācijas laikā, papildus Projekta iesniedzēja nodrošinātajai būvuzraudzībai, veiks pārraudzību sabiedrisko siltumenerģijas apgādes pakalpojumu infrastruktūras izbūves darbiem;

4.1.3. Projekta īstenošanai un Būvprojekta realizācijai neplāno finansējumu, kas būtu definējams kā ar Projekta īstenošanu saistītas izmaksas;

4.1.4. ir iepazinies ar visiem apstākļiem, kas Projekta ietvaros veicot Būvprojekta 1.kārtas Apkures daļas būvdarbus, varētu ietekmēt Vienošanos un Projekta īstenošanu.

4.2. Sadarbības partneris apņemas:

4.2.1. nekavējoties rakstiski informēt Projekta iesniedzēju par Projekta īstenošanas teritorijā konstatētajiem defektiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes vai būvdarbu garantijas laikā attiecībā uz Būvprojekta 1.kārtas Apkures daļas būvdarbiem ;

4.2.2. uzturēt un apsaimniekot Projekta ietvaros izbūvēto sabiedrisko siltumenerģijas apgādes pakalpojumu infrastruktūru , kas tam nodota atbilstoši Vienošanās 1.2.punkta nosacījumiem;

4.2.3. pēc būvdarbu garantijas perioda beigām Projekta ietvaros izbūvētās sabiedrisko siltumenerģijas apgādes pakalpojumu infrastruktūras bojājumu vai bojāejas gadījumā par Sadarbības partnera līdzekļiem atjaunot Projekta ietvaros izbūvēto sabiedrisko siltumenerģijas apgādes pakalpojumu infrastruktūru, kas tam nodota, atbilstoši Vienošanās 1.2.punktā noteiktajam;

4.2.4. nodrošināt, ka Vienošanās 1.3.punktā noteiktajā termiņā tam nodotajā sabiedrisko siltumenerģijas apgādes pakalpojumu infrastruktūrā netiks veiktas būtiskas izmaiņas, kas varētu ietekmēt Projekta rezultātu ilgtspējas nosacījumu izpildi;

4.2.5. Sadarbības partnerim nodotās, ar Projekta Būvprojekta 1.kārtas Apkures daļas būvdarbiem saistītās tiesības un pienākumus nenodot citai personai .

4.3. Projekta iesniedzējs apņemas:

4.3.1. veikt Vienošanās 1.1.punktā noteikto darbu izpildi, būvdarbus uzsākot pēc vienošanās par Projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru;

4.3.2. pēc Projekta ietvaros noslēgtā būvdarbu līguma parakstīšanas, trīs darba dienu laikā informēt par to Sadarbības partneri;

4.3.3. savlaicīgi sniegt informāciju Sadarbības partnerim par būvdarbu īstenošanas laika grafiku un Būvprojekta 1.kārtas Apkures daļas būvdarbu veikšanas termiņiem, izmaiņām un novirzēm no plānotā;

4.3.4. Būvprojekta 1.kārtas Apkures daļas būvdarbu laikā savlaicīgi informēt par būvsapulču norises laikiem un organizēt pilnvarojumu Sadarbības partnera deleģētam pārstāvim piedalīties būvsapulcēs;

4.3.5. nekavējoties nosūtīt Sadarbības partnerim paziņojumu par Vienošanās 1.3.punktā minētā Projekta noslēguma maksājuma apstiprināšanu, norādot Projekta pabeigšanas datumu.

4.4. Projekta iesniedzējs, saskaņojot ar Sadarbības partneri, var noteikt papildu tiesības un pienākumus Sadarbības partnerim, pamatojoties uz Vienošanās 4.3.1.apakšpunktā minēto vienošanos par Projekta īstenošanu, veicot grozījumus šajā Vienošanās.

5. VIENOŠANĀS GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus Vienošanās noteikumos, savstarpēji par to vienojoties. Visi šīs Vienošanās grozījumi stājas spēkā tikai pēc to noformēšanas rakstveidā un abpusējas parakstīšanas, tie kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.

6. PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Nosacījumi, kas nav tieši atrunāti Vienošanās, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.2. Ja viens vai vairāki Vienošanās noteikumi jebkādā veidā kļūst par spēkā neesošiem, pretlikumīgiem, tas nekādā veidā neierobežo un neietekmē pārējo Vienošanās noteikumu spēkā esamību, likumību vai izpildi. Šādā gadījumā Puses apņemas veikt visu iespējamo spēku zaudējušo saistību pārskatīšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

6.3. Vienošanās ir saistoša Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem.

6.4. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Vienošanās pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Vienošanās noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, kas kavē vai pārtrauc Vienošanās saistību pilnīgu izpildi. Puses apņemas veikt nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu kaitējumus, kas var izrietēt no nepārvaramas varas apstākļiem.

6.5. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski trīs darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā ir iespējama un paredzama Vienošanās noteikto saistību izpilde, un pēc otras Puses pieprasījuma papildus jāiesniedz izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Šādā gadījumā Vienošanās paredzēto Pušu pienākumu veikšanas termiņš tiek atlikts samērīgi ar šādu apstākļu darbības ilgumu, ievērojot pieļaujamo Projekta īstenošanas ilgumu.

6.6. Strīdus, kas rodas Vienošanās darbības laikā, Puses risina savstarpējā sarunu ceļā, panākot vienošanos, kura tiek noformēta rakstiski.

6.7. Gadījumā, ja Vienošanās netiek panākta 90 (deviņdesmit) dienu laikā no pārrunu uzsākšanas dienas (izņemot gadījumus, kad objektīvu apstākļu dēļ šāds termiņš nav piemērojams), strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesā, ievērojot Vienošanās noteikumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

7. KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK VEIKTAS PĀRBAUDES PROJEKTA ĪSTENOŠANAS VIETĀ

7.1. Sadarbības partneris nodrošina pieeju Projekta ietvaros sabiedrisko siltumenerģijas apgādes pakalpojumu infrastruktūrai un tā rīcībā esošajai, ar Būvprojekta 1.kārtas Apkures daļas būvdarbiem saistītajai, dokumentācijai Projekta iesniedzējam, Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai un citām Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistītajām institūcijām un to pārstāvjiem, kuri var veikt pārbaudi Projekta īstenošanas vietā atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumu Nr.77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu projekta pārbaužu veikšanas kārtība 2014. – 2020.gada plānošanas periodā” un 2015.gada 24.aprīļa Finanšu ministrija vadlīnijām Nr.2.5. “Vadlīnijas par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta pārbaudēm 2014.- 2020gada plānošanas periodā”, lai pārliecinātos par faktisko Projekta īstenošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām Būvprojekta realizācijas laikā un Vienošanās 1.3.punktā noteiktajā termiņā.

7.2. Projekta iesniedzējs vismaz trīs darba dienas pirms plānotās pārbaudes Projekta īstenošanas vietā informē par to Sadarbības partneri, nosūtot paziņojumu uz Sadarbības partnera norādīto e-pastu.

8. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

8.1. Projekta iesniedzēja pārstāvis ar Vienošanās saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Projekta īstenošanu ir: Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projektu vadītāja Aija Zariņa, tel.:25883689, e-pasts: aija.zarina@jurmala.lv.

8.2. Sadarbības partnera pārstāvis ar Vienošanās saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Projekta īstenošanu ir: _____________

9. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

9.1. Puse ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par nosaukuma, adreses vai citu rekvizītu maiņu.

9.2. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz piecām lapām divos oriģināleksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens atrodas pie Projekta iesniedzēja un viens – pie Sadarbības partnera.

10. PUŠU REKVIZĪTI

PROJEKTA IESNIEDZĒJS:

SADARBĪBAS PARTNERIS:

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas numurs: 90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

tālr.: ____________, e-pasts: pasts@jurmala.lv

SIA “Jūrmalas siltums”

Reģistrācijas numurs: 42803008058

Slokas iela 47A, Jūrmala

Tālr.: 67760800;

e-pasts: info@jurmalassiltums.lv