Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 30.septembra 436.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 29.oktobra 565.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2019.gada 25.jūlijāNr. 341

protokols Nr. 10, 25. punkts

Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem

Lai sniegtu Jūrmalas iedzīvotājiem un tās viesiem kvalitatīvus maksas bibliotekāros pakalpojumus, un ievērojot, ka Jūrmalas Centrālā bibliotēka savā apkaimē ir vienīgā šādu pakalpojuma sniedzēja, un ņemot vērā sabiedrības pieprasījumu pēc telpām sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai, ar mērķi optimizēt iestādes telpu izmantošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “g” apakšpunktu, Bibliotēku likuma 5.panta 3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 20.aprīļa nolikuma Nr.1 „Jūrmalas Centrālās bibliotēkas nolikums” 5.3.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 11.jūlija lēmumu (protokols Nr.1.2-22/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Piemērot maksas pakalpojumiem Nr.1. – 3.2. atbrīvojumu 75% apmērā, uzrādot derīgu Jūrmalas iedzīvotāja karti.

2.1 No lēmuma pielikuma 3.3.punktā noteiktās multifunkcionālās zāles nomas maksas atbrīvoti Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru. Papildināts ar domes 2021.gada 30.septembra 436.lēmumu

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu kontā un iegūtos līdzekļus izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļai.

5. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu vietējā pašvaldības informatīvajā izdevumā un tīmekļa vietnē.

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmums Nr.462 „Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 25.jūlija lēmumam Nr.341

(protokols Nr.10, 25.punkts)

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas

MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

Nr. p.k.

Pakalpojums

Mērvienība

Maksa (EUR) (bez PVN)*

Maksa (EUR) ar 2.punktā minēto atbrīvojumu

1.

Par atkārtotu Lasītāja kartes izgatavošanu

1 karte

2.01

0.50

2.

Datorpakalpojumi

2.1.

Lāzerizdruka

2.1.1.

melnbalts teksts A4 formāts

1 lpp.

0.34

0.09

2.1.2.

krāsains teksts A4 formāts

1 lpp.

0.45

0.11

2.1.3.

melnbalts teksts A3 formāts

1 lpp.

0.35

0.09

2.1.4.

krāsains teksts A3 formāts

1 lpp

0.46

0.12

2.1.5.

krāsains attēls A4 formāts

1 lpp

0.56

0.14

2.1.6.

krāsains attēls A3 formāts

1 lpp

0.56

0.14

2.2.

Skenēšana

1 lpp.

0.33

0.08

3.

Citi pakalpojumi

3.1.

Kopēšana

3.1.1.

A4 formāts

1 lpp.

0.32

0.08

3.1.2.

A3 formāts

1 lpp.

0.32

0.08

3.2.

Laminēšana

1 lpp.

0.81

0.20

3.3.

Multifunkcionālās zāles noma, Strēlnieku prospekts 30, (156.54 m2)

1 stunda

41.51

4. Papildināts ar domes 2020.gada 29.oktobra 565.lēmumu

Starpbibliotēku abonements

1 vienība

3.11 un pasta izdevumi saskaņā ar VAS “Latvijas Pasts” tarifiem

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 59.panta pirmo daļu.