Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr.10

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas lietvede

Liene Logina

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Larisa Loskutova, Jānis Lediņš, Rita Sproģe, Elizabete Krivcova, Uldis Kronblūms, Mārtiņš Stulpiņš, Aivars Ozoliņš, Irēna Kausiniece, Rolands Parasigs-Parasiņš Dace Riņķe, Andris Čuda, Ņikita Ņikiforovs, Guntis Grūba

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Īpašumu pārvaldes vadītāja p.i.

Arturs Grants

Budžeta nodaļas vadītāja vietniece

Daiga Paule

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Personāla nodaļas vecākā referente

Sandra Brante

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja p.i.

Laine Madelāne

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Santa Barone-Upeniece

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece

Marita Briede

Attīstības pārvaldes vadītāja

Gundega Ose

Izglītības attīstības nodaļas vadītājs

Vairis Ļaudams

Vispārējās izglītības nodaļas vadītāja

Jolanta Batina

Dzīvokļu nodaļas vadītājs

Guna Kovaļevska

Labklājības pārvaldes vadītāja vietniece

Ruanete Meža

Slokas pamatskolas direktors

Guntars Miķelsons

Jūrmalas pilsētas pamatskolas direktors

Indulis Skudra

Centrālā bibliotēkas vadītāja

Sarmīte Brence

Majoru vidusskolas direktora p.i.

Anita Pāvule

Bērnu un jauniešu interešu centra direktores vietniece

Karīna Štālmane

PII “Saulīte” vadītāja

Ineta Aroniete

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji un darbinieki, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par Pumpuru vidusskolas direktora iecelšanu amatā

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

6.

Par līdzdalību projekta “Darīt kopā” īstenošanā

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs”

8.

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums

9.

Par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 1.pamatdarbības (KA1) "Mācību mobilitātes skolu sektorā" projekta "Solis tuvāk nākotnes skolai" īstenošanu

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumā Nr.72 “Majoru vidusskolas nolikums”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”

12.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) pirmsskolu sektorā “Stratēģiskās partnerības”

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām” 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanu”

14.

Par kustamas mantas atsavināšanu

15.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam 1.2. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Ilgtspējīga [sa]darbība” īstenošanu

16.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanu

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.506 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.49 “Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” īstenošanu”

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.296 “Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Mārupes novada Domi un Olaines novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka””

20.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai

21.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanai

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

23.

Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem

24.

Par būvju nojaukšanu Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā

25.

Par zemes vienību Lapotnes ielā 15, Jūrmalā, Lapotnes ielā 19, Jūrmalā, apvienošanu, adreses likvidēšanu un adreses piešķiršanu

26.

Par zemes vienību Piestātnes ielā 9, Jūrmalā, un Piestātnes ielā 1122, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu

27.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Oļģerta ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

28.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mellužu prospektā 27, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

29.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ventspils šosejā 9, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

30.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Zemeņu ielā 18, Jūrmalā, un Zemeņu ielā 18A, Jūrmalā

31.

Par detālplānojuma zemesgabalam Teātra ielā 1, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

32.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Saulgriežu ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu

33.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmuma Nr.603 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

34.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija saistošo noteikumu Nr.62 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

35.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmuma Nr.710 „Par zemesgabalu Jūrmalā, Vidus prospektā 40, Jūrmalā, Meža prospektā 43 apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēkā neesošu

36.

Par dzīvojamās mājas Slokas ielā 63 k-3, Jūrmalā turpmāku izmantošanu

37.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 1, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

38.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 2, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

39.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

40.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 8, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

41.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 9, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

42.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 10, Jūrmalā, un Slokas ielā 63 k-3 - 11, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

43.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

44.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

45.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 19, Jūrmalā, un Slokas ielā 63 k-3 - 20, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

46.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 22, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

47.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 23, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

48.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 24, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

49.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 26, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

50.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 27, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

51.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 29, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

52.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 31, Jūrmalā, un Slokas ielā 63 k-3 - 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

53.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

54.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-13, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

55.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-22, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

56.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-23, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

57.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-217, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

58.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-304, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

59.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-421, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

60.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-523, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

61.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-311, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

62.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-321, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

63.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-507, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

64.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-510, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

65.

Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 46-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar dzīvojamo telpu apmaiņu

66.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Skolas ielā 35, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

67.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

68.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

69.

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

70.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.30 Engures ielā 5A, Jūrmalā, atsavināšanu

71.

Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

72.

Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

73.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, daļas pirmās izsoles organizēšanu

74.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.59, Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

75.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.74, Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

76.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.122, Skolas ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

77.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.21, Tallinas ielā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

78.

Par zemesgabala Kanālu ielā 16, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

79.

Par zemesgabala Miežu ielā 1, Jūrmalā nomas tiesību izsoles organizēšanu

80.

Par 2016.gada 6.jūlija nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, bezatlīdzības lietošanas līguma Nr.1.2-16/766 izbeigšanu

81.

Par valstij piekrītošo 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Kauņas ielā 26-11, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumāG.Truksnis ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā šādus papildu jautājumus:

· Par Slokas pamatskolas debitoru parādu norakstīšanu;

· Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.608 “Par sadarbības līgumu slēgšanu par sadarbības partneru priekšrocību un atlaižu sniegšanu personalizētas viedkartes lietotājiem”;

· Par dzīvokļa īpašuma Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu;

· Par dzīvokļa īpašuma Nr.17 Talsu šosejā 31 k-14, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūba, Ņ.Ņikiforovs), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūba, Ņ.Ņikiforovs), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Apstiprināt darba kārtību:

2.

Par Pumpuru vidusskolas direktora iecelšanu amatā

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

6.

Par līdzdalību projekta “Darīt kopā” īstenošanā

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs”

8.

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums

9.

Par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 1.pamatdarbības (KA1) "Mācību mobilitātes skolu sektorā" projekta "Solis tuvāk nākotnes skolai" īstenošanu

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumā Nr.72 “Majoru vidusskolas nolikums”

11.

Par Slokas pamatskolas debitoru parādu norakstīšanu

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”

13.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) pirmsskolu sektorā “Stratēģiskās partnerības”

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām” 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanu”

15.

Par kustamas mantas atsavināšanu

16.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam 1.2. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Ilgtspējīga [sa]darbība” īstenošanu

17.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanu

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.506 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.49 “Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” īstenošanu”

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.296 “Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Mārupes novada Domi un Olaines novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka””

21.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.608 “Par sadarbības līgumu slēgšanu par sadarbības partneru priekšrocību un atlaižu sniegšanu personalizētas viedkartes lietotājiem”

22.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai

23.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanai

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

25.

Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem

26.

Par būvju nojaukšanu Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā

27.

Par zemes vienību Lapotnes ielā 15, Jūrmalā, Lapotnes ielā 19, Jūrmalā, apvienošanu, adreses likvidēšanu un adreses piešķiršanu

28.

Par zemes vienību Piestātnes ielā 9, Jūrmalā, un Piestātnes ielā 1122, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu

29.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Oļģerta ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

30.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mellužu prospektā 27, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

31.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ventspils šosejā 9, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

32.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Zemeņu ielā 18, Jūrmalā, un Zemeņu ielā 18A, Jūrmalā

33.

Par detālplānojuma zemesgabalam Teātra ielā 1, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

34.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Saulgriežu ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu

35.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmuma Nr.603 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

36.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija saistošo noteikumu Nr.62 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

37.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmuma Nr.710 „Par zemesgabalu Jūrmalā, Vidus prospektā 40, Jūrmalā, Meža prospektā 43 apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēkā neesošu

38.

Par dzīvojamās mājas Slokas ielā 63 k-3, Jūrmalā turpmāku izmantošanu

39.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 1, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

40.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 2, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

41.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

42.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 8, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

43.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 9, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

44.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 10, Jūrmalā, un Slokas ielā 63 k-3 - 11, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

45.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

46.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

47.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 19, Jūrmalā, un Slokas ielā 63 k-3 - 20, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

48.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 22, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

49.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 23, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

50.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 24, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

51.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 26, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

52.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 27, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

53.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 29, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

54.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 31, Jūrmalā, un Slokas ielā 63 k-3 - 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

55.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

56.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-13, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

57.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-22, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

58.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-23, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

59.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-217, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

60.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-304, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

61.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-421, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

62.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-523, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

63.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-311, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

64.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-321, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

65.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-507, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

66.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-510, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

67.

Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 46-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar dzīvojamo telpu apmaiņu

68.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Skolas ielā 35, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

69.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

70.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

71.

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

72.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.30 Engures ielā 5A, Jūrmalā, atsavināšanu

73.

Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

74.

Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

75.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, daļas pirmās izsoles organizēšanu

76.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.59, Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

77.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.74, Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

78.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.122, Skolas ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

79.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.21, Tallinas ielā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

80.

Par zemesgabala Kanālu ielā 16, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

81.

Par zemesgabala Miežu ielā 1, Jūrmalā nomas tiesību izsoles organizēšanu

82.

Par 2016.gada 6.jūlija nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, bezatlīdzības lietošanas līguma Nr.1.2-16/766 izbeigšanu

83.

Par valstij piekrītošo 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Kauņas ielā 26-11, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

84.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

85.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.17 Talsu šosejā 31 k-14, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu2. Par Pumpuru vidusskolas direktora iecelšanu amatā (lēmums Nr.324)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par Pumpuru vidusskolas direktora iecelšanu amatā.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (nolikums Nr.22)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Izsakās:

A.Čuda – ierosina pamatdokumenta 29.punktu izteikt citā redakcijā, paredzot, ka deputātam ir tiesības atteikties no atalgojuma saņemšanas, novirzot šos līdzekļus kādas no pašvaldības pamatfunkciju veikšanai.

G.Truksnis – informē, ka šādu priekšlikumu var pieņemt un likt uz balsošanu tad, ja tas tiek precīzi noformulēts, saskaņots un iesniegts rakstiskā veidā. Aicina deputātus balsot par A.Čudas priekšlikumu - svītrot nolikuma grozījumu 2.punktu “Svītrot 29.punktu”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par A.Čudas priekšlikumu (“par” – 4 (U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – 11 (E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece)), priekšlikums ir noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš,), “pret” – nav, “atturas” – 5 (U.Kronblūms, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe)), nolēma:

Pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.325)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.25)

Ziņotājs:

M.Briede

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

6. Par līdzdalību projekta “Darīt kopā” īstenošanā (lēmums Nr.326)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par līdzdalību projekta “Darīt kopā” īstenošanā.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs” (saistošie noteikumi Nr.26)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs”.

8. Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums (nolikums Nr.23)

Ziņotājs:

V.Ļaudams

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikumu.

9. Par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 1.pamatdarbības (KA1) "Mācību mobilitātes skolu sektorā" projekta "Solis tuvāk nākotnes skolai" īstenošanu (lēmums Nr.327)

Ziņotājs:

I.Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece nebalso), nolēma:

Pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 1.pamatdarbības (KA1) "Mācību mobilitātes skolu sektorā" projekta "Solis tuvāk nākotnes skolai" īstenošanu.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumā Nr.72 “Majoru vidusskolas nolikums” (nolikums Nr.24)

Ziņotājs:

A.Pāvule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūbe), “pret” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

Pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumā Nr.72 “Majoru vidusskolas nolikums”.

11. Par Slokas pamatskolas debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr.328)

Ziņotājs:

G.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par Slokas pamatskolas debitoru parādu norakstīšanu.

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā” (lēmums Nr.329)

Ziņotājs:

K.Štālmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”

13. Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) pirmsskolu sektorā “Stratēģiskās partnerības” (lēmums Nr.330)

Ziņotājs:

I.Aroniete

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) pirmsskolu sektorā “Stratēģiskās partnerības”.

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām” 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanu” (lēmums Nr.331)

Ziņotājs:

D.Rožāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām” 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanu”.

15. Par kustamas mantas atsavināšanu (lēmums Nr.332)

Ziņotājs:

I.Skudra

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par kustamas mantas atsavināšanu.

16. Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam 1.2. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Ilgtspējīga [sa]darbība” īstenošanu (lēmums Nr.333)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam 1.2. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Ilgtspējīga [sa]darbība” īstenošanu.

17. Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanu (lēmums Nr.334)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanu

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.506 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” (lēmums Nr.335)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.506 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”.

19. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.49 “Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” īstenošanu” (lēmums Nr.336)

Ziņotājs:

S.Barone - Upeniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.49 “Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” īstenošanu”.

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.296 “Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Mārupes novada Domi un Olaines novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka”” (lēmums Nr.337)

Ziņotājs:

L.Madelāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu ar grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.296 “Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Mārupes novada Domi un Olaines novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka””.

21. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.608 “Par sadarbības līgumu slēgšanu par sadarbības partneru priekšrocību un atlaižu sniegšanu personalizētas viedkartes lietotājiem” (lēmums Nr.338)

Ziņotājs:

L.Madelāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.608 “Par sadarbības līgumu slēgšanu par sadarbības partneru priekšrocību un atlaižu sniegšanu personalizētas viedkartes lietotājiem”.

22. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai (lēmums Nr.339)

Ziņotājs:

D.Paule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai.

23. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanai (lēmums Nr.340)

Ziņotājs:

D.Paule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanai.

24. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.27)

Ziņotājs:

D.Paule – ziņo, ka iesniegti papildinājumi atbilstoši Finanšu komitejā lemtajam un papildus iesniegtajiem grozījumiem budžetā balsošanai tiek piedāvāti vēl divi papildinājumi – pieprasījumi no Vēlēšanu komisijas un Jaundubultu vidusskolas, kur nepieciešami papildus līdzekļi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – 3 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, U.Kronblūms)), nolēma:

Pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”.

25. Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.341)

Ziņotājs:

S.Brence

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem.

26. Par būvju nojaukšanu Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā (lēmums Nr.342)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā.

27. Par zemes vienību Lapotnes ielā 15, Jūrmalā, Lapotnes ielā 19, Jūrmalā, apvienošanu, adreses likvidēšanu un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.343)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par zemes vienību Lapotnes ielā 15, Jūrmalā, Lapotnes ielā 19, Jūrmalā, apvienošanu, adreses likvidēšanu un adreses piešķiršanu.

28. Par zemes vienību Piestātnes ielā 9, Jūrmalā, un Piestātnes ielā 1122, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu (lēmums Nr.344)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par zemes vienību Piestātnes ielā 9, Jūrmalā, un Piestātnes ielā 1122, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu.

29. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Oļģerta ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.345)

30. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mellužu prospektā 27, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.346)

31. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ventspils šosejā 9, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.347)

32. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Zemeņu ielā 18, Jūrmalā, un Zemeņu ielā 18A, Jūrmalā (lēmums Nr.348)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektiem (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Oļģerta ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

2. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mellužu prospektā 27, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

3. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ventspils šosejā 9, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

4. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Zemeņu ielā 18, Jūrmalā, un Zemeņu ielā 18A, Jūrmalā.

33. Par detālplānojuma zemesgabalam Teātra ielā 1, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.349)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūbe), “pret” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Teātra ielā 1, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

34. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Saulgriežu ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.350)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Saulgriežu ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu.

35. Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmuma Nr.603 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu (lēmums Nr.351)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmuma Nr.603 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu.

36. Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija saistošo noteikumu Nr.62 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem (saistošie noteikumi Nr.28)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt saistošo noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija saistošo noteikumu Nr.62 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

37. Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmuma Nr.710 „Par zemesgabalu Jūrmalā, Vidus prospektā 40, Jūrmalā, Meža prospektā 43 apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēkā neesošu (lēmums Nr.352)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmuma Nr.710 „Par zemesgabalu Jūrmalā, Vidus prospektā 40, Jūrmalā, Meža prospektā 43 apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēkā neesošu.

38. Par dzīvojamās mājas Slokas ielā 63 k-3, Jūrmalā turpmāku izmantošanu (lēmums Nr.353)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

Pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas Slokas ielā 63 k-3, Jūrmalā turpmāku izmantošanu.

39. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 1, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.354)

40. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 2, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.355)

41. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.356)

42. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 8, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.357)

43. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 9, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.358)

44. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 10, Jūrmalā, un Slokas ielā 63 k-3 - 11, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.359)

45. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.360)

46. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.361)

47. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 19, Jūrmalā, un Slokas ielā 63 k-3 - 20, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.362)

48. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 22, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.363)

49. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 23, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.364)

50. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 24, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.365)

51. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 26, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.366)

52. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 27, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.367)

53. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 29, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.368)

54. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 31, Jūrmalā, un Slokas ielā 63 k-3 - 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.369)

55. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.370)

56. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-13, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.371)

57. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-22, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.372)

58. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-23, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.373)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektiem (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 1, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 2, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

3. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

4. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 8, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

5. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 9, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

6. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 10, Jūrmalā, un Slokas ielā 63 k-3 - 11, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

7. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

8. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

9. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 19, Jūrmalā, un Slokas ielā 63 k-3 - 20, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

10. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 22, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

11. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 23, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

12. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 24, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

13. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 26, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

14. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 27, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

15. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 29, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

16. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 31, Jūrmalā, un Slokas ielā 63 k-3 - 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

17. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

18. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-13, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

19. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-22, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

20. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-23, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

59. Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-217, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.374)

60. Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-304, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.375)

61. Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-421, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.376)

62. Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-523, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.377)

63. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-311, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.378)

64. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-321, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.379)

65. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-507, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.380)

66. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-510, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.381)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – 1 (A.Čuda)), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-217, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Pieņemt lēmumu par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-304, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

3. Pieņemt lēmumu par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-421, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

4. Pieņemt lēmumu par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-523, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

5. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-311, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

6. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-321, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

7. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-507, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

8. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-510, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

67. Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 46-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar dzīvojamo telpu apmaiņu (lēmums Nr.382)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 46-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar dzīvojamo telpu apmaiņu.

68. Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Skolas ielā 35, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.383)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Skolas ielā 35, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

69. Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.384)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

70. Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.385)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

71. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.386)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

72. Par dzīvokļa īpašuma Nr.30 Engures ielā 5A, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.387)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.30 Engures ielā 5A, Jūrmalā, atsavināšanu.

73. Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.388)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

74. Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.389)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

75. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, daļas pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.390)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, daļas pirmās izsoles organizēšanu.

76. Par dzīvokļa īpašuma Nr.59, Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.391)

77. Par dzīvokļa īpašuma Nr.74, Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.392)

78. Par dzīvokļa īpašuma Nr.122, Skolas ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.393)

79. Par dzīvokļa īpašuma Nr.21, Tallinas ielā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.394)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektiem (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.59, Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

2. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.74, Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

3. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.122, Skolas ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

4. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.21, Tallinas ielā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

80. Par zemesgabala Kanālu ielā 16, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.395)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par zemesgabala Kanālu ielā 16, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu.

81. Par zemesgabala Miežu ielā 1, Jūrmalā nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.396)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par zemesgabala Miežu ielā 1, Jūrmalā nomas tiesību izsoles organizēšanu.

82. Par 2016.gada 6.jūlija nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, bezatlīdzības lietošanas līguma Nr.1.2-16/766 izbeigšanu (lēmums Nr.397)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

Pieņemt lēmumu par 2016.gada 6.jūlija nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, bezatlīdzības lietošanas līguma Nr.1.2-16/766 izbeigšanu.

83. Par valstij piekrītošo 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Kauņas ielā 26-11, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.398)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par valstij piekrītošo 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Kauņas ielā 26-11, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

84. Par dzīvokļa īpašuma Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.399)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

85. Par dzīvokļa īpašuma Nr.17 Talsu šosejā 31 k-14, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.400)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, G.Grūbe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.17 Talsu šosejā 31 k-14, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

Sēde slēgta plkst.12.10

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2019.gada 29.augustā plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

L.Logina

2019.gada 29.jūlijā


Lejupielāde: DOC un PDF