Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 352

protokols Nr. 10, 37. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmuma Nr.710
„Par zemesgabalu Jūrmalā, Vidus prospektā 40,
Jūrmalā, Meža prospektā 43 apvienošanas
apstiprināšanu un adreses piešķiršanu”
atzīšanu par spēkā neesošu

Izskatot zemes vienības Vidus prospektā 40, Jūrmalā, īpašnieka un zemes vienības Meža prospektā 43, Jūrmalā, īpašnieka 2019.gada 12.jūnija iesniegumu, kas reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 14.jūnijā ar Nr.14-3/3069, kurā tiek lūgts atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumu Nr.710 „Par zemesgabalu Jūrmalā, Vidus prospektā 40, Jūrmalā, Meža prospektā 43 apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu” (turpmāk – Lēmums Nr.710), Dome konstatē turpmāk minēto.

Zemes ierīcības likuma 22.pants noteic, ka zemes ierīcības projekts un tā grozījumi īstenojami četru gadu laikā pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas. Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētā teritorija ir kadastrāli uzmērīta, reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīta zemesgrāmatā.

Zemes vienības Vidus prospektā 40, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 0107 un Meža prospektā 43, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 3603 kadastrāli uzmērītas, reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, bet attiecīgās izmaiņas zemes vienībai Vidus prospektā 40, Jūrmalā, nav nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.947 un zemes vienībai Meža prospektā 43, Jūrmalā, nav nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1125.

No iepriekš minētā izriet, ka Lēmums Nr.710 ir īstenots daļēji, jo atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 1. un 31. pantiem nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību aprobežojumu pārgrozījumu nostiprināšana ir obligāta.

Zemes ierīcības projekta īstenošanas laika kā atskaites punkts noteikta zemes ierīcības projekta apstiprināšana, lai izvairītos no situācijām, kad, izstrādājot grozījumus zemes ierīcības projektā, bezgalīgi tiek pagarināts zemes ierīcības projekta īstenošanas laiks.

Administratīvā procesa likuma 44.pants noteic, ka tiesības izpildīt procesuālās darbības zūd līdz ar likuma, iestādes, tiesas vai tiesneša noteiktā termiņa izbeigšanos. Dokumentus, kas iesniegti pēc procesuālā termiņa izbeigšanās, neizskata. Administratīvā akta izpildes nosacījums ir ietverts Zemes ierīcības likuma 22.panta pirmajā daļā, proti, noteikts zemes ierīcības projekta īstenošanas termiņš, četri gadi, pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas. Šāds regulējums bija spēkā arī Lēmuma Nr.710 pieņemšanas brīdī, kas adresātiem bija zināms un nav izpildīts. Gadījumos, kad procesuālās darbības veikšana ir administratīvā procesa dalībnieka tiesības, procesuālā termiņa izbeigšanās nozīmē to, ka administratīvā procesa dalībnieks ir zaudējis tiesības izdarīt attiecīgo procesuālo darbību.

Konstatējot procesuālā termiņa nokavējumu administratīvajā procesā iestādē, ja šī nokavējuma dēļ administratīvais process iestādē izbeidzams, iestāde pieņem formālu lēmumu, kuru paziņo procesa dalībniekiem.

Kopš Lēmuma Nr.710 pieņemšanas ir pagājuši vairāk kā četri gadi un zemes ierīcības projekts nav īstenots, līdz ar to Lēmums Nr.710 atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta trešajai daļai ir uzskatāms par spēkā neesošu, jo vairs nav izpildāms. Šajā gadījumā Dome konstatē tikai Lēmuma Nr.710 spēkā esību.

Ja administratīvā akta spēkā esība ir atkarīga no tā, ir vai nav ievēroti nosacījumi, kas ietverti ārējā normatīvajā aktā, tad lēmums, ar kuru tiek noskaidrota iepriekš izdota administratīvā akta spēkā esība, ir uzskatāms par procesuālu lēmumu, kuru personai ir tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt, jo tas pats par sevi būtiski skar personas tiesības.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 70.panta trešo daļu un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2019.gada 17.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.21-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēkā neesošu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumu Nr.710 „Par zemesgabalu Jūrmalā, Vidus prospektā 40, Jūrmalā, Meža prospektā 43 apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu”.

2. Uzdot zemes vienību Vidus prospektā 40, Jūrmalā, un Meža prospektā 43, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt, lai to robežas tiktu atjaunotas iepriekšējā stāvoklī, proti, zemes vienībai Vidus prospektā 40, Jūrmalā, platība - 1525 m2 un zemes vienībai Meža prospektā 43, Jūrmalā, platība - 1910 m2, kā arī nodrošināt attiecīgo izmaiņu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses ( Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF