Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2019.gada 25.jūlija 352.lēmumu

2010.gada 21.oktobrīNr. 710

protokols Nr. 30, 31. punkts

Par zemesgabalu Jūrmalā, Vidus prospektā 40, Jūrmalā, Meža prospektā 43
apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” 2010.gada 28.septembrī saņemto iesniegumu Nr.67 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašumu Jūrmalā, Vidus prospektā 40 (kadastra apzīmējums 1300 007 3601) un Jūrmalā, Meža prospektā 43 (kadastra apzīmējums 1300 007 3603) apvienošanas projektu, kas izstrādāts pēc zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 43 īpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvian Development Holding” pilnvarotās personas Vārds Uzvārds priekšlikuma, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumiem, Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.62 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Vidus prospektā 40 ar kopējo platību 1525m2 un Jūrmalā, Meža prospektā 43 ar kopējo platību 1910m2. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Vidus prospektā 40 platība pēc zemesgabalu apvienošanas ir 3435m2, saskaņā ar pievienoto skici.

1.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Vidus prospektā 40 lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

1.2. Zemesgabalam Jūrmalā, Vidus prospektā 40 atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstos un noteikt jaunus apgrūtinājumus:

1.2.1. zemesgabals atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

1.2.2. zemesgabala daļa 392m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu - sarkanā līnija (120301);

1.2.3. zemesgabals atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (04010102).

2. Piešķirt adresi ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 007 3601 001 Jūrmalā, Vidus prospektā 40.

3. Likvidēt adresi zemesgabalam (kadastra apzīmējums 1300 007 3603) Jūrmalā, Meža prospektā 43.

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF