Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 26.septembrīNr. 477

protokols Nr. 13, 20. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.110
“Par dalību Darbības programmas 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa
“Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši
pašvaldību attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”
ierobežotā projektu iesniegumu atlasē”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas 2019.gada 13.augusta lēmumu Nr.1.1.2-3/28 “Lēmums par projekta iesnieguma “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros”(3.3.1.0/19/I/003) apstiprināšanu ar nosacījumu” (turpmāk – komisijas lēmums) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.110 “Par dalību Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 3.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.2.3. no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos – līdz 1 370 689.79 EUR (viens miljons trīs simti septiņdesmit tūkstoši seši simti astoņdesmit deviņi euro un 79 centi).”

2. Izteikt Lēmuma 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 9 642 734.24 EUR (deviņi miljoni seši simti četrdesmit divi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit četri euro un 24 centi), tai skaitā:

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 3 208 349.29 EUR (trīs miljoni divi simti astoņi tūkstoši trīs simti četrdesmit deviņi euro un 29 centi), tai skaitā:

5.1.1. ERAF līdzfinansējums ir 42,34% jeb 1 358 259.85 EUR (viens miljons trīs simti piecdesmit astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit deviņi euro un 85 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 43.03% jeb 1 380 771.41 EUR (viens miljons trīs simti astoņdesmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit viens euro un 41 cents), tai skaitā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 6,07% jeb 194 724.93 EUR (viens simts deviņdesmit četri tūkstoši septiņi simti divdesmit četri euro un 93 centi);

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējums ir 34,39% jeb 1 103 441.28 EUR (viens miljons viens simts trīs tūkstoši četri simti četrdesmit viens euro un 28 centi).

5.1.2.3. cits publiskais finansējums jeb snieguma rezerves priekšfinansējums ir 2,57% jeb 82 605.20 EUR (astoņdesmit divi tūkstoši seši simti pieci euro un 20 centi).

5.1.3. nacionālais privātais līdzfinansējums (projekta privātās attiecināmās izmaksas), kas ir kā neto peļņas daļa par kuru tiek samazināts ERAF apjoms un ir sedzamas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta, paredzēts būvniecības darbu izmaksām infrastruktūrai, veicot projekta darbības, kas kvalificējas kā valsts atbalsts ēku infrastruktūrai, ir 14,63% jeb 469 318.03 EUR (četri simti sešdesmit deviņi tūkstoši trīs simti astoņpadsmit euro un 03 centi).

5.2. projekta kopējās neattiecināmās izmaksas, kas nepieciešamas Pilsētas atpūtas parka apgaismojuma un video novērošanas sistēmu izbūvei, skeitparka, bērnu rotaļu laukuma un aktīvās atpūtas laukuma izbūvei, labiekārtojuma elementu uzstādīšanai, dīķa un apstādījumu ierīkošanai, kā arī Jauniešu mājas pašvaldības funkciju nodrošināšanai paredzēto telpu un inženiertīklu izbūvei - 6 434 384.95 EUR (seši miljoni četri simti trīsdesmit četri tūkstoši trīs simti astoņdesmit četri euro un 95 centi), tai skaitā Privātās neattiecināmās izmaksas 6 292 922.63 EUR (seši miljoni divi simti deviņdesmit divi tūkstoši deviņi simti divdesmit divi euro un 63 centi) un Publiskās neattiecināmās izmaksas 141 462.32 EUR (viens simts četrdesmit viens tūkstotis četri simti sešdesmit divi euro un 32 centi), kas tiks segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 233 188.46 EUR (divi simti trīsdesmit trīs tūkstoši viens simts astoņdesmit astoņi euro un 46 centi), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.pantā noteiktajam, paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2022.gada budžeta.”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF