Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2020.gada 23.jūlija 341.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 18.jūnija 268.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 20.februāra 36.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 16.janvāra 2.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 19.decembra 651.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2019.gada 21.novembrīNr. 614

protokols Nr. 15, 4. punkts

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2020.gadam
zvejai Rīgas jūras līča piekrastē

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) laika periodā no 2019.gada 6.septembra līdz 2019.gada 7.novembrim ir saņēmusi 74 iesniegumus, t. sk. 59 iesniegumus no privātpersonām, 15 - no juridiskajām personām par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita piešķiršanu 2020.gadam, t. sk. individuālā komersanta ”Jūra AK”, reģ. Nr. 59202001401, iesniegumu, lai pieteiktu speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā.

Domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļa sagatavojusi zvejas rīku skaita sadalījuma priekšlikumu, ņemot vērā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” pārskatā par zivju nozveju Rīgas jūras līča piekrastē 2018.gadā un no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.jūlijam sniegtās ziņas par nozvejas efektivitāti, kā arī Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes informāciju par zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem 2019.gadā.

Rūpnieciskajai zvejai ar lucīšu murdu pieteikušās 10 privātpersonas, vēloties 10 gab. šī rīka limitus, un astoņas juridiskās personas (38 gab.), pārsniedzot ar Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piešķirto šī zvejas rīka skaita limitu, kas ir 40 gab. Līdz ar to pašpatēriņa zvejai nodalāmi divi lucīšu murdi saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu, kā arī, pamatojoties uz Zvejniecības likuma 11.panta sesto un septīto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 43. un 48.punktu, pašvaldībai jārīko slēgtā izsole.

Rūpnieciskajai zvejai ar reņģu tīklu specializētai salaku zvejai no 1.decembra līdz 15.aprīlim pieteikušās divas privātpersonas un deviņas juridiskās personas, no kurām trīs deklarējušās Jūrmalā un pieprasa 23 gab. šī zvejas rīka limitus, un kurām, pamatojoties uz Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, ir priekšroka. Pašpatēriņa zvejai nodalāmi divi reņģu tīklu limiti specializētai salaku zvejai no 1.decembra līdz 15.aprīlim. Lai apmierinātu Jūrmalā nedeklarēto un nereģistrēto juridisko personu iesniegtos lūgumus par reņģu tīklu limitiem specializētai salaku zvejai no 1.decembra līdz 15.aprīlim (pieprasīti 25 gab.), Dome var nodalīt piecus šī zvejas rīka skaita limitus un rīkot slēgto izsoli.

Ievērojot Zvejniecības likuma, Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” prasības, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 13.novembra atzinumu (protokola Nr.1.2-21/13), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2020.gada rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētas administratīvajās robežās saskaņā ar pielikumu.

2. Nodalīt šādus zvejas rīku limitus: pašpatēriņa zvejai divus lucīšu murdus, komerciālajai zvejai piecus reņģu tīklus specializētai salaku zvejai no 1.decembra līdz 15.aprīlim.

3. Uzdot Domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļai mēneša laikā izstrādāt un iesniegt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram apstiprināšanai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles konkursu nolikumus:

3.1. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas slēgtajai izsolei diviem lucīšu murdu limitiem pašpatēriņa zvejai 2020.gadā Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētas administratīvajās robežās,

3.2. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas slēgtajai izsolei pieciem reņģu tīklu limitiem specializētai salaku zvejai no 1.decembra līdz 15.aprīlim komerciālajai zvejai 2020.gadā Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētas administratīvajās robežās.

4. Pēc lēmuma 3.punktā minēto nolikumu apstiprināšanas Domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļai nodrošināt un Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles konkursu nolikumus Jūrmalas pilsētas informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv

5. Domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļai rīkot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas slēgtās izsoles.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 21.novembra lēmumam Nr.614

(protokols Nr.15, 4.punkts)

Nr.p.k.

Iesnieguma datums

Nomnieks (juridiska vai fiziska persona)

Juridiskās personas reģistrācijas numurs

Adrese

2020.gads

Zivju tīkls, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m

Reņģu, brētliņu un salaku tīkls, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m

Reņģu tīkls specializētai salaku zvejai no 01.12. līdz 15.04.

Lucīšu

murds

Zivju

murds

Reņģu

stāvv.

Zivju āķi

1.

07.11.2019.

“Jūra AK “ IK

59202001401

Lapmežciems, “Kuģenieki”, LV-3118

2

1

2. Grozīts ar domes 2020.gada 23.jūlija 341.lēmumu

25.10.2019.

“MOS – N” IK

40002178100

Jūrmala, Tērbatas 32-1, LV-2016

3

5

15

3.

21.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

4.

09.09.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

0,5

5.

23.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

6.

07.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

7.

31.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

8.

25.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

9.

09.09.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

10.

24.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

11.

31.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

12.

30.09.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

13.

23.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

14. Svītrots ar domes 2020.gada 16.janvāra 2.lēmumu

24.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

15.

31.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

16.

14.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

100

17.

04.11.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

18.

19.09.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

100

19.

10.09.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

20.

23.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

21. Grozīts ar domes 2020.gada 18.jūnija 268.lēmumu

24.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

22.

04.11.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

100

23.

09.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

24.

07.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

100

25.

24.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

26.

21.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

27.

23.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

28.

18.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

29. Grozīts ar domes 2020.gada 16.janvāra 2.lēmumu

25.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

30.

11.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

31. Grozīts ar domes 2020.gada 16.janvāra 2.lēmumu Svītrots ar domes 2020.gada 18.jūnija 268.lēmumu

17.09.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

32.

11.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

33.

10.09.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

34.

14.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

100

35.

31.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

36.

16.09.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

37.

24.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

100

38. Grozīts ar domes 2020.gada 18.jūnija 268.lēmumu

31.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

0,5

39.

04.11.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

40.

07.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

41.

21.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

42.

30.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

43.

14.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

100

44.

23.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

45.

09.09.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

46.

21.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

47.

31.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

48.

09.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

49. Svītrots ar domes 2020.gada 16.janvāra 2.lēmumu

01.11.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

50.

31.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

51. Grozīts ar domes 2020.gada 18.jūnija 268.lēmumu

28.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

0,5

52.

30.09.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

100

53.

21.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

54.

20.09.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

55.

30.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

56.

05.11.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

57.

14.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

100

58.

21.10.2019.

SIA “Jūraslīča zvejnieki”

40003597827

Jūrmala, Mellužu prospekts 66A-3, LV-2008

5

59.

17.09.2019.

SIA “Perfekts VJ”

40003572700

Rīga, Kurzemes prospekts 16-37, LV-1067

5

4

60. Grozīts ar domes 2020.gada 20.februāra 36.lēmumu

04.10.2019.

SIA “Zvīņa RR”

50103534181

Ragaciems, “Kalnbērziņi”, LV-3118

3

8

6

1

61.

16.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

0,5

62.

30.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

100

63.

16.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

64.

23.10.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

65.

07.10.2019.

Zv/s “Aldis E”

40001011656

Lapmežciems, "Kļaviņas", LV-3118

2

4

7

66. Grozīts ar domes 2019.gada 19.decembra 651.lēmumu

21.10.2019.

Zv/s “Dzērves IG”

40001003305

Lapmežciems, “Vildiņi”, LV-3118

5

5

1

67.

06.09.2019.

zv/s “Jūras līcis”

50001004571

Lapmežciems, "Austrumi", LV-3118

3

5

6

68. Grozīts ar domes 2020.gada 16.janvāra 2.lēmumu

07.11.2019.

zv/s “Krūmiņa Saulkrastu zvejnieku saimniecība”

40001010504

Rīga, Marsa Gatve 1-62, LV-1082

2

69.

23.09.2019.

zv/s “Lapmežciema pagasta A.Kļavas zvejnieku saimniecība “Pumpuri””

40001002102

Lapmežciems, "Dzelmes", LV-3118

2

2

70.

28.10.2019.

zv/s “Rīgas pilsētas O.Dančauska zvejnieku saimniecība “Oskars – D””

40001017593

Rīga, Progresa ielā 17, LV- 1067

1

71.

17.09.2019.

zv/s “U.Meiera”

40001010241

Lapmežciems, Ozolu 20, LV-3118

2

4

3

2

4

72.

04.10.2019.

zv/s „Lapmežciema pagasta zvejnieka saimniecība “Grots””

40001013089

Jūrmala, Raiņa 97-12, LV-2016

3

6

6

8

1

1

73.

30.09.2019.

zv/s „Lapmežciema pagasta zvejnieku saimniecība “MĀMAS”

40001017057

Jūrmala, Kaugurciema 40, LV-2016

3

1

2

74.

01.10.2019.

zv/s „Lapmežciema zvejnieku saimniecība “MR Strupis””

50001011501

Lapmežciems, Ezera 1, LV-3118

2

3

1

75. Papildināts ar domes 2019.gada 19.decembra 651.lēmumu

76. Papildināts ar domes 2019.gada 19.decembra 651.lēmumu

77. Papildināts ar domes 2020.gada 16.janvāra 2.lēmumu

78. Papildināts ar domes 2020.gada 16.janvāra 2.lēmumu

79. Papildināts ar domes 2020.gada 16.janvāra 2.lēmumu

80. Papildināts ar domes 2020.gada 16.janvāra 2.lēmumu

81. Papildināts ar domes 2020.gada 16.janvāra 2.lēmumu

82. Papildināts ar domes 2020.gada 16.janvāra 2.lēmumu

83. Papildināts ar domes 2020.gada 20.februāra 36.lēmumu

84. Papildināts ar domes 2020.gada 20.februāra 36.lēmumu

85. Papildināts ar domes 2020.gada 18.jūnija 268.lēmumu

86. Papildināts ar domes 2020.gada 18.jūnija 268.lēmumu Grozīts ar domes 2020.gada 23.jūlija 341.lēmumu

87. Papildināts ar domes 2020.gada 18.jūnija 268.lēmumu

Piešķirts

88

85

25

38

10

9

1000

Limits 2020.gadam

105

85

30

40

18

15

1200

2020.gada limita atlikums

17

-

5*

2*

2

4

100

Piezīme: * - izsolei nodalītais zvejas rīku limits


Lejupielāde: DOC un PDF