Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 23.jūlijāNr. 341

protokols Nr. 10, 17. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra lēmumā Nr.614
“Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2020.gadam
zvejai Rīgas jūras līča piekrastē”

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2019.gada 21.novembra lēmuma Nr.614 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2020.gadam zvejai Rīgas jūras līča piekrastē” pielikuma 5. un 44.punktā minētām personām 2020.gada 21.maijā izbeigti 2020.gada 7.janvārī noslēgtie Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Nr.1.2-16.3.3/25 un Nr.1.2-16.3.3/24. Līgumu izbeigšanas rezultātā iedalītie zvejas rīku limiti nonāk pašvaldības rīcībā - papildinās 2020.gada zvejas rīku limita atlikums, konkrētajā gadījumā divu zivju tīklu 100 m limiti.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 72.punktu zvejas limitu, kas atbilstoši šo noteikumu 71., 71.1, 71.2 un 71.3punktā minētajai kārtībai paliek neiedalīts rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekiem, gada laikā ir iespējams papildus iedalīt esošajiem nomniekiem, ņemot vērā nomnieku zvejas iespējas un zvejas efektivitāti, vai piedāvāt to pārējiem rūpnieciskās zvejas tiesību nomas pretendentiem.

Zivju tīkla 100 m ir iespēja iedalīt citam pašpatēriņa zvejniekiem, kas iepriekš par to interesējies, norādot iesniegumā Domei. Domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļa ir sazinājusies ar iepriekš minēto zvejnieku un saņēmusi apstiprinājumu zvejas rīka limita papildināšanai.

Dome 2020.gada 25.jūnijā saņēmusi jaunu iesniegumu no individuālā komersanta par viena reņģu stāvvada limita pieprasījumu. Ņemot vērā, ka reņģu stāvvada limits ir pašvaldības zvejas rīku limita atlikumā, tad ir iespēja apmierināt individuālā komersanta pieprasījumu.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” prasībām un Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 72. un 73.punktu, ievērojot Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 15.jūlija atzinumu (protokola Nr.1.2-21/8) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Domes 2019.gada 21.novembra lēmuma Nr.614 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2020.gadam zvejai Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā grozījumus, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 23.jūlija lēmumam Nr.341

 (protokols Nr.10, 17.punkts)

N. p. k.

Iesnieguma

datums

Nomnieks (juridiska vai fiziska persona)

Juridiskās personas reģistrācijas numurs

Adrese

Zivju tīkls, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m

Reņģu, brētliņu un salaku tīkls, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m

Reņģu tīkls specializētai salaku zvejai no 01.12. līdz 15.04. 100 m

Lucīšu

murds

Zivju

murds

Reņģu

stāvv.

Zivju āķi

2.

25.06.2020.

“MOS – N” IK

40002178100

Jūrmala, Tērbatas 32-1, LV-2016

3

5

15

1

86.

25.05.2020.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

100

Piešķirts

104

85

30

40

12

13

1100

Limits 2020.gadam

105

85

30

40

12

13

1100

2020.gada limita atlikums

1

-

-

-

-

-

-


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF