Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2019.gada 21.novembrīNr.15

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Jānis Lediņš, Rita Sproģe, Elizabete Krivcova, Uldis Kronblūms, Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Andris Čuda, Ņikita Ņikiforovs, Larisa Loskutova, Guntis Grūba, Aivars Ozoliņš, Rolands Parasigs-Parasiņš

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja vietniece

Lelde Stāmere

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Jūrmalas pilsētas muzeja direktore

Inta Baumane

Jūrmalas Kultūras centra direktora vietnieks

Pēteris Vilkaste

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji un darbinieki, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija nolikumā Nr.23 “Jūrmalas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”

3.

Nolikums "Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā"

4.

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2020.gadam zvejai Rīgas jūras līča piekrastē

5.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu”

6.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

7.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejā

8.

Par automašīnas VW Golf, ar valsts reģistrācijas numuru FH 7573, atsavināšanu

9.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Zemeņu ielā 23A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

10.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jēkaba ielā 2, Jūrmalā

11.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 30.jūnija lēmuma Nr.299 “Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.jūlija lēmuma Nr.556 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84” atzīšanu par spēku zaudējušu

12.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā apstiprināšanu

13.

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-58, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

14.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 38-105, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

15.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 65 k-3 - 10, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

16.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 83-50, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

17.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 6-55, Jūrmala, īres līguma pagarināšanu

18.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra noteikumos Nr.5 “Par pakalpojuma “Dzīvesvietas deklarēšana” nodrošināšanu personas dzīvesvietā”

20.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Aizputes ielā 20, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

21.

Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

22.

Par zemesgabala Dzintari 1510, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

23.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ceriņu ielā 22, Jūrmalā

24.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ceriņu ielā 6, Jūrmalā

25.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 23, Jūrmalā

26.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 147, Jūrmalā

27.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Stendes ielā 1, Jūrmalā

28.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dārzkopības ielā 12, Jūrmalā

29.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pērkona ielā 3, Jūrmalā

30.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 35, Jūrmalā

31.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kuldīgas ielā 12, Jūrmalā

32.

Par nekustamā īpašuma Mellužu prospekts 6 k-2, Jūrmalā; Mellužu prospekts 6, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas Kultūras centra valdījumā

33.

Par zemesgabala Dubultu prospektā 10, Jūrmalā, sadali un iespējamo atpirkšanuG.Truksnis ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā šādus papildu jautājumus:

· Par debitoru parādu norakstīšanu

· Par cilvēku drošību apdraudošas palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6209 005 Konkordijas ielā 34, Jūrmalā, bīstamības novēršanu

· Par vidi degradējošas dzīvojamās ēkas un palīgceltnes Viestura ielā 55, Jūrmalā, sakārtošanu

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.49 “Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 “Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Apstiprināt darba kārtību:

2.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija nolikumā Nr.23 “Jūrmalas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”

3.

Nolikums "Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā"

4.

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2020.gadam zvejai Rīgas jūras līča piekrastē

5.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu”

6.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

7.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejā

8.

Par debitoru parādu norakstīšanu

9.

Par automašīnas VW Golf, ar valsts reģistrācijas numuru FH 7573, atsavināšanu

10.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Zemeņu ielā 23A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

11.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jēkaba ielā 2, Jūrmalā

12.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 30.jūnija lēmuma Nr.299 “Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.jūlija lēmuma Nr.556 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84” atzīšanu par spēku zaudējušu

13.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā apstiprināšanu

14.

Par cilvēku drošību apdraudošas palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6209 005 Konkordijas ielā 34, Jūrmalā, bīstamības novēršanu

15.

Par vidi degradējošas dzīvojamās ēkas un palīgceltnes Viestura ielā 55, Jūrmalā, sakārtošanu

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.49 “Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 “Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”

18.

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-58, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

19.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 38-105, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

20.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 65 k-3 - 10, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

21.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 83-50, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

22.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 6-55, Jūrmala, īres līguma pagarināšanu

23.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra noteikumos Nr.5 “Par pakalpojuma “Dzīvesvietas deklarēšana” nodrošināšanu personas dzīvesvietā”

25.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Aizputes ielā 20, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

26.

Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

27.

Par zemesgabala Dzintari 1510, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

28.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ceriņu ielā 22, Jūrmalā

29.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ceriņu ielā 6, Jūrmalā

30.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 23, Jūrmalā

31.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 147, Jūrmalā

32.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Stendes ielā 1, Jūrmalā

33.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dārzkopības ielā 12, Jūrmalā

34.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pērkona ielā 3, Jūrmalā

35.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 35, Jūrmalā

36.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kuldīgas ielā 12, Jūrmalā

37.

Par nekustamā īpašuma Mellužu prospekts 6 k-2, Jūrmalā; Mellužu prospekts 6, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas Kultūras centra valdījumā

38.

Par zemesgabala Dubultu prospektā 10, Jūrmalā, sadali un iespējamo atpirkšanu2. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija nolikumā Nr.23 “Jūrmalas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums” (nolikums Nr.37)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija nolikumā Nr.23 “Jūrmalas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”.

3. Nolikums “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā” (nolikums Nr.38)

Ziņotājs:

L.Stāmere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā”.

4. Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2020.gadam zvejai Rīgas jūras līča piekrastē (lēmums Nr.614)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2020.gadam zvejai Rīgas jūras līča piekrastē.

5. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu” (saistošie noteikumi Nr.47)

Ziņotājs:

J.Artemjevs ziņo, ka, vienlaikus ar šo saistošo noteikumu pieņemšanu, ar protokollēmumu ir jāatceļ iepriekš pieņemtie, bet vēl spēkā nestājušies Jūrmalas pilsētas domes 26.09.2019. saistošie noteikumi Nr.36 “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu””.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu un Jūrmalas pilsētas domes 26.09.2019. saistošo noteikumu Nr.36 atcelšanu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt saistošos noteikumus par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu”.

2. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra saistošos noteikumus Nr.36 “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu””.

6. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (saistošie noteikumi Nr.48)

Ziņotājs:

J.Artemjevs ziņo, ka, vienlaikus ar šo saistošo noteikumu pieņemšanu, ar protokollēmumu ir jāatceļ iepriekš pieņemtie, bet vēl spēkā nestājušies Jūrmalas pilsētas domes 26.09.2019. saistošie noteikumi Nr.37 “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā””.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu un Jūrmalas pilsētas domes 26.09.2019. saistošo noteikumu Nr.37 atcelšanu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt saistošos noteikumus par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

2. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra saistošos noteikumus Nr.37 “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā””.

7. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejā (lēmums Nr.615)

Ziņotājs:

I.Baumane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejā.

8. Par debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr.616)

Ziņotājs:

P.Vilkaste

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par debitoru parādu norakstīšanu.

9. Par automašīnas VW Golf, ar valsts reģistrācijas numuru FH 7573, atsavināšanu (lēmums Nr.617)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par automašīnas VW Golf, ar valsts reģistrācijas numuru FH 7573, atsavināšanu.

10. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Zemeņu ielā 23A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.618)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Zemeņu ielā 23A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

11. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jēkaba ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.619)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jēkaba ielā 2, Jūrmalā.

12. Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 30.jūnija lēmuma Nr.299 “Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.jūlija lēmuma Nr.556 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.620)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 30.jūnija lēmuma Nr.299 “Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.jūlija lēmuma Nr.556 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84” atzīšanu par spēku zaudējušu.

13. Par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.621)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā apstiprināšanu.

14. Par cilvēku drošību apdraudošas palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6209 005 Konkordijas ielā 34, Jūrmalā, bīstamības novēršanu (lēmums Nr.622)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošas palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6209 005 Konkordijas ielā 34, Jūrmalā, bīstamības novēršanu.

15. Par vidi degradējošas dzīvojamās ēkas un palīgceltnes Viestura ielā 55, Jūrmalā, sakārtošanu (lēmums Nr.623)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par vidi degradējošas dzīvojamās ēkas un palīgceltnes Viestura ielā 55, Jūrmalā, sakārtošanu.

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.49 “Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā” (saistošie noteikumi Nr.49)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.49 “Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”.

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 “Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā” (saistošie noteikumi Nr.50)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 “Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”.

18. Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-58, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.624)

19. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 38-105, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā (lēmums Nr.625)

20. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 65 k-3 - 10, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.626)

21. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 83-50, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.627)

22. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 6-55, Jūrmala, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.628)

23. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.629)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-58, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 38-105, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā.

3. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 65 k-3 - 10, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

4. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 83-50, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

5. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 6-55, Jūrmala, īres līguma pagarināšanu.

6. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

24. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra noteikumos Nr.5 “Par pakalpojuma “Dzīvesvietas deklarēšana” nodrošināšanu personas dzīvesvietā” (noteikumi Nr.4)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra noteikumos Nr.5 “Par pakalpojuma “Dzīvesvietas deklarēšana” nodrošināšanu personas dzīvesvietā”.

25. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Aizputes ielā 20, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.630)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Aizputes ielā 20, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

26. Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.631)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

27. Par zemesgabala Dzintari 1510, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.632)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Dzintari 1510, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu.

28. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ceriņu ielā 22, Jūrmalā (lēmums Nr.633)

29. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ceriņu ielā 6, Jūrmalā (lēmums Nr.634)

30. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 23, Jūrmalā (lēmums Nr.635)

31. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 147, Jūrmalā (lēmums Nr.636)

32. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Stendes ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.637)

33. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dārzkopības ielā 12, Jūrmalā (lēmums Nr.638)

34. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pērkona ielā 3, Jūrmalā (lēmums Nr.639)

35. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 35, Jūrmalā (lēmums Nr.640)

36. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kuldīgas ielā 12, Jūrmalā (lēmums Nr.641)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ceriņu ielā 22, Jūrmalā.

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ceriņu ielā 6, Jūrmalā.

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 23, Jūrmalā.

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 147, Jūrmalā.

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Stendes ielā 1, Jūrmalā.

6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dārzkopības ielā 12, Jūrmalā.

7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pērkona ielā 3, Jūrmalā

8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 35, Jūrmalā.

9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kuldīgas ielā 12, Jūrmalā.

37. Par nekustamā īpašuma Mellužu prospekts 6 k-2, Jūrmalā; Mellužu prospekts 6, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas Kultūras centra valdījumā (lēmums Nr.642)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Mellužu prospekts 6 k-2, Jūrmalā; Mellužu prospekts 6, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas Kultūras centra valdījumā.

38. Par zemesgabala Dubultu prospektā 10, Jūrmalā, sadali un iespējamo atpirkšanu (lēmums Nr.643)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Dubultu prospektā 10, Jūrmalā, sadali un iespējamo atpirkšanu.

Sēde slēgta plkst.11.15

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2019.gada 19.decembrī plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2019.gada 22.novembrī


Lejupielāde: DOC un PDF