Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 19.decembrīNr. 652

protokols Nr. 16, 17. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285
“Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas
pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un
energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, pamatojoties uz 2018.gada 15.novembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un Centrālās finanšu un līguma aģentūras noslēgtās Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/17/I/110 un 2019.gada 26.novembrī noslēgtās Vienošanās Nr.4.2.2.0/18/I/065 grozījumiem Nr.2, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8. punktā noteiktajam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “ Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana ” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 5.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 80.43% jeb 619 173.88 EUR (seši simti deviņpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit trīs euro un 88 centi), no tā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 15% (12.06% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 92 870.79 EUR (deviņdesmit divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit euro un 79 centi);

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 85% (68.37% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 526 303.09 EUR (pieci simti divdesmit seši tūkstoši trīs simti trīs euro un 09 centi).”.

2. Izteikt Lēmuma 6.1. un 6.2. punktu šādā redakcijā:

“6.1. priekšfinansējums, kas nodrošināts projekta īstenošanai, projektēšanas izmaksu segšanai līdz līguma noslēgšanai ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru, un segts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017., 2018. un 2019.gada budžeta līdzekļiem ir 75 262.00 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši divi simti sešdesmit divi euro un 00 centi), atbilstoši lēmuma 5.1.punktā noteiktajai proporcijai tiek sadalīts:

6.1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 51 456.63 EUR (piecdesmit viens tūkstotis četri simti piecdesmit seši euro un 63 centi);

6.1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma daļa ir 14 728.78 EUR (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit astoņi euro un 78 centi);

6.1.3. Valsts budžeta dotācijas daļa ir 9 076.59 EUR (deviņi tūkstoši septiņdesmit seši euro un 59 centi).

6.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums lēmuma 5.1.2.2.apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.1.apakšpunktā minēto, ir 474 846.46 EUR (četri simti septiņdesmit četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit seši euro un 46 centi) un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019. un 2020.gada budžeta.”.

3. Aizstāt Lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 19.decembra lēmumam Nr.652

(protokols Nr.16, 17.punkts)

Projekta

"Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa

.09.210.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 1 502 704.71 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 769 785.68 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 150 611.80 EUR jeb 19.57%, Valsts budžeta dotācija ir 92 870.79 EUR jeb 12.06%, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 526 303.09 EUR jeb 68.37%; neattiecināmās izmaksas 732 919.03 EUR apmērā tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta. Atbilstoši projekta īstenošanas nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 68 028.35 EUR apmērā no Jūrmalas pilsētas budžeta līdzekļiem.

Pozīcija / gads

2017.-2019.gada izpilde

2020.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

215 552

676 010

361 361

249 784

68 029

1 355 184

1 570 736

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības fonda

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

23 806

44 223

44 223

68 029

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

118 454

170 221

154 392

83 236

0

407 849

526 303

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

73 292

353 079

184 622

121 927

0

659 628

732 920

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

152 710

22 347

398

68 029

243 484

243 484

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

215 552

676 010

361 361

249 784

68 029

1 355 184

1 570 736

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

215 552

676 010

361 361

249 784

1 287 155

1 502 707

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

0

68 029

68 029

68 029

kases apgrozības līdzekļi

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

68 029

68 029

68 029


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF